Gemeente Den Haag


22 februari 1999

Overeenkomst Den Haag, provincie en zorgverzekeraars:

GEZAMENLIJKE STURING MOET KWALITEIT ZORGVERLENING IN HAAGSE REGIO VERBETEREN

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag, Nuts verzekeringen, Azivo en het Zorgkantoor Haaglanden hebben vandaag een overeenkomst gesloten om in de Haagse regio de afstemming en samenwerking in de zorgsector te verbeteren. Uiteindelijk moet dat leiden tot kwaliteits- en efficiëncyverbeteringen, bijvoorbeeld door het beter realiseren van verpleegunits in verzorgingshuizen of een medisch spreekuur voor dak- en thuislozen. De komende periode zullen in samenspraak met aanbieders van zorg en patiënten/cliënten regiovisies worden opgesteld voor de terreinen ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang, gehandicaptenzorg en somatische zorg (eerstelijnszorg/ ziekenhuiszorg).

Nog los van mogelijke financiële voordelen kan door betere samenwerking en afstemming tussen aanbieders van zorg beter tegemoet gekomen worden aan de behoefte van zorgvragers. Zo kan een patiënt die geopereerd is in het ziekenhuis met de juiste hulp vaak heel goed in de eigen omgeving (thuis of in een verzorgingshuis) herstellen. Zulke samenwerkingsverbanden zijn ook in de Haagse regio nog schaars, waardoor patiënten te vaak in een "verkeerd bed" liggen of van het kastje naar de muur worden gestuurd. Coördinatie van zorgprocessen tussen alle betrokken partijen -zorgaanbieders, patiënten/cliënten, verzekeraars en overheid- kan hierin verbetering brengen. Het opstellen van regiovisies is een vereiste van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag, de zorgverzekeraars Nuts, AZIVO en het zorgkantoor Haaglanden hebben daarom besloten voor de gezondheidsregio Den Haag (het gebied van Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Zoetermeer) een kernoverleg op te richten. Ook vertegenwoordigers van patiënten/cliënten en zorgaanbieders zullen gevraagd worden deel te nemen aan dit platform. Hoofddoel is het oplossen van knelpunten in de zorgverlening door het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgterreinen. Onder verantwoordelijkheid van het kernoverleg zullen regiovisies worden opgesteld voor de terreinen ouderenzorg, eerstelijns- en ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Daarin komen niet alleen de belangrijkste knelpunten op elk van die terreinen aan de orde, maar juist ook de problemen die op het grensvlak van de verschillende terreinen liggen. De regiovisies zullen ook nadrukkelijk oplossingen voor de toekomst aandragen.

In Den Haag zijn in het kader van het regiovisietraject al diverse initiatieven opgezet waarbij verschillende (zorg)instellingen samenwerken. Voorbeelden zijn het medisch spreekuur voor dak- en thuislozen, de praktijkverpleegkundige (een verpleegkundige met uitgebreide bevoegdheden ter ondersteuning van de huisarts) en het Haags signaleringsoverleg voor zorgwekkende zorgmijders. Doel van het Signaleringsoverleg is om psychisch gestoorde mensen die duidelijk zorg nodig hebben, maar die zorg niet vragen of krijgen, op goed gecordineerde wijze te helpen. Met een vaste overlegstructuur komen dit soort initiatieven makkelijker van de grond en kunen ook de verschillende financieringstromen (bijvoorbeeld de AWBZ) beter worden afgestemd.

Ook op andere zorgterreinen kan samenwerking een belangrijke meerwaarde opleveren. Er zijn in de regio momenteel nog weinig voorzieningen voor gehandicapten met psychiatrische problematiek. Het kernoverleg zal instellingen voor gehandicapten en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg stimuleren om te komen tot een adequaat zorgaanbod voor deze patintengroep. Bijvoorbeeld door het instellen van een psychiater-spreekuur in de instelling voor gehandicapten. Verder zijn in andere regio's goede ervaringen opgedaan met het realiseren van verpleegunits in verzorgingshuizen. Zo kunnen echtparen, waarvan de n duidelijk meer zorg nodig heeft dan de ander, toch in hetzelfde gebouw blijven wonen.

Deel: ' Verbetering zorgverlening in Haagse regio '
Lees ook