Provincie Groningen


Groningen, 11 januari 2000 Persbericht nr. 7


*** GEZAMENLIJK PERSBERICHT ***

Concrete verbeteringen ambulancevervoer in uitvoering

In het St. Lucasziekenhuis te Winschoten presenteerden de RAV-G*, de H&OG*, Geové-RZG Zorggroep*, de ZN/KZP* en de Provincie Groningen vandaag de uitkomsten van hun samenwerking op het gebied van ambulancezorg van de afgelopen maanden. Dit betekent dat er in de jaren 2000 tot en met 2004 een aantal verbeteringen worden ingevoerd in de organisatie van het ambulancezorg in de provincie Groningen. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat de tijd die tussen de melding en de aankomst van een ambulance, korter wordt.

Extra geld

In november 1999 hebben het ministerie van VWS en de Tweede Kamer besloten tot een nieuw budgetsysteem voor de ambulancezorg. Dit systeem is voor dunbevolkte gebieden gunstiger dan het oude systeem: voor Groningen komt dit neer op ƒ1.2 miljoen extra over een periode van vijf jaar. Dit geld is bestemd voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambulancezorg.

Fase 1: het jaar 2000

Uit financieel oogpunt is er gekozen voor een gefaseerde aanpak van de verbeteringen. Voor het jaar 2000 geven de samenwerkende partijen voorrang aan het inrichten van een nieuwe standplaats in Vlagtwedde ,waar overdag een ambulance vanuit Winschoten zal worden gestationeerd. Ook zullen er voorbereidingen getroffen worden voor het invoeren van GIS (Geografic Identification System) en GPS (Global Positioning System). Dit zijn communicatie en identificatiesystemen waardoor de ambulances efficiënter en sneller kunnen worden ingezet. Ook veel prioriteit geeft men aan het voorbereiden van de samenvoeging van de twee standplaatsen van Ter Apel en Stadskanaal tot één standplaats in Mussel, zodat deze in 2001 in werking kan treden.

Fase 2: 2001tot en met 2004

Voor de periode 2001 t/m 2004 willen de partijen, naast het uitwerken van de hierboven genoemde veranderingen, een extra standplaats inrichten in Winsum. Hier zal overdag een ambulance worden gestationeerd. De standplaats in Delfzijl komt in de periode 2001 t/m 2004 te definitief te vervallen. Het aantal standplaatsen (12) blijft gelijk (2 erbij en 2 eraf) evenals het aantal ambulances (38). De spreiding van de ambulances verbetert echter door de maatregelen, evenals de kwaliteit door invoering van het GIS/GPS - systeem. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat de tijd die tussen de melding en de aankomst van een ambulance korter wordt.
Mocht het Kabinet (bij de vaststelling van de voorjaarsnota van 2000) aanvullende middelen beschikbaar stellen, dan beslissen de partijen over het nemen van overige maatregelen.

Verdere afspraken

In navolging van het centrale overheidsbeleid zullen de mogelijkheden voor een regionaal ambulancebudget in kaart worden gebracht. Op dit moment onderhandelen de zorgverzekeraars met iedere ambulancedienst apart. In de toekomst zal de zorgverzekeraar dan onderhandelen met de RAV, die vervolgens onderhandelt met de diensten binnen haar regio. Verder hebben de partijen geconstateerd dat er winst te behalen is door een meer intensieve samenwerking tussen RAV's (Regionale Ambulance Voorzieningen ) en CPA's (Centrale Post Ambulancevervoer), waar het gaat om het werken over de grenzen van de eigen provincie. Als laatste hebben de partijen afgesproken dat ze de voortgang van de verbeteringen en het behoud van kwaliteit in de ambulancezorg jaarlijks gaan bespreken (bijvoorbeeld ervaringen met GIS/GPS)


* De samenwerkende partijen zijn: de Regionale Ambulance Voorziening- Groningen (RAV-G); de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidsdiensten (H&OG); Geové-RZG Zorggroep (zorgverzekeraar en Arbodienst); Zorgverzekeraars Nederland (ZN)/ Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregeling (KPZ); de Provincie Groningen.Deel: ' Verbeteringen ambulancevervoer Groningen in uitvoering '
Lees ook