Persbericht 13 oktober 1999

Verbeteringen in de Wvg na Kamerbehandeling

Dinsdagmiddag 12 oktober heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties en amendementen aangenomen die de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) aanzienlijk verbeteren. Mede dankzij een langdurig pleidooi van de Gehandicaptenraad is de Kamer overgegaan tot aanpassingen van de Wvg. Vooral vanuit het perspectief van de cliënt, de mensen met een functiebeperking en de ouderen, zijn de aanpassingen van de wet bijzonder waardevol.

In april dit jaar bleek uit een onderzoek van de Gehandicaptenraad en ouderenbonden hoe ernstig de problemen zijn bij de uitvoering van de Wvg, de decentraal geregelde verstrekking van voorzieningen aan mensen met een handicap. Gemeenten in Nederland voeren een tamelijk willekeurig beleid, met grote verschillen. Cliënten hebben nauwelijks inspraak, moeten lang wachten op voorzieningen en kunnen nergens met hun problemen en klachten heen.

De aangenomen moties en amendementen

Met name de fracties van PvdA en D66 hebben zich bijzonder sterk gemaakt voor de verbetering van de Wvg. Na zorgvuldige afweging van de argumenten hebben Groen Links, SP, GPV, SGP en RPF met de moties en amendementen meegestemd. De VVD heeft een landelijk meldpunt voor klachten bepleit.

De aangenomen wijzigingsvoorstellen:
* Een amendement van mevrouw Spoelman (PvdA) ter verbetering van de cliëntenparticipatie: lokale gehandicaptenorganisaties moeten in staat worden gesteld om een adviesfunctie te vervullen binnen de gemeenten;
* Een amendement van mevrouw Spoelman garandeert dat de zogenaamde uitraaskamers tot de woonvoorzieningen moeten behoren;
* Een motie van mevrouw Lambrechts (D66) eist dat de 'zorgplicht' van de gemeenten nader omschreven wordt;
* Een motie van mevrouw Lambrechts vraagt om snellere afhandeling van de Wvg-aanvragen;
* Een motie van mevrouw Lambrechts bepaalt dat er een vergoedingsregeling komt voor de onkosten van het gebruik van de zogenaamde SOHO-hond (hulphond);
* Een motie van de heer Weekers (VVD) stelt dat er een landelijk klachtenmeldpunt moet komen;
* Een motie van mevrouw Spoelman vraagt om een samenhangend kader te scheppen voor de bestaande wetten en regelingen.

Pagina gemaakt op 13 oktober 1999

Deel: ' Verbeteringen in Wet Gehandicapten na Kamerbehandeling '
Lees ook