Nieuws van de Socialistische Partij


TIP: Behalve acties heeft de SP nog veel meer activiteiten. Je kunt daarover alles te weten komen op de Praktijk-pagina's.

Verbod van 42 bestrijdingsmiddelen behoeft een ander landbouwbeleid


13-08-99
Het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen zal de toelating van 42 bestrijdingsmiddelen volgend jaar stoppen. De SP 2e Kamerfractie is groot voorstander van een rigoureuze beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de landbouw. In de discussienotitie "Verkenning van een nieuw beleid voor gewasbescherming na 2000" gaat de regering uit van aanvullende maatregelen gebaseerd op de continuïteit voor de sector. Kamerlid Poppe heeft de Staatssecretaris schriftelijk gevraagd of het besluit van het CTB daarmee in overeenstemming is. Als het (Europees) beleid gericht blijft op verdere liberalisering, met als gevolg verdere schaalvergroting en intensivering in de land- en tuinbouw, zijn de nu genomen besluiten te vergelijken met het droogmalen van polders, terwijl voor beleid gericht op vernatting, de dijken worden doorgestoken. Er zullen extra op extensievering van de productie in landbouw gerichte maatregelen (o.a. productie beheersing) genomen moeten worden. Dit blijkt ook uit het feit dat het streven van het Meerjarenplan Gewasbescherming; vermindering van afhankelijkheid van chemische middelen, niet is gehaald. De SP 2e Kamerfractie zal zich inzetten om het verbieden van het gebruik van milieubedreigende bestrijdingsmiddelen te combineren met een landbouwbeleid dat sterker gericht is op biologische en extensievere vormen van productie.

Landbouwers en fruittelers vrezen nu voor hun voortbestaan. De besluiten van het CTB om veel van deze stoffen niet meer toe te staan is, op zich, een stap in de goede richting. De SP is echter van mening dat het CTB besluit geïntegreerd moet worden met het nog te ontwikkelen beleid zoals vermeld in de nota "Verkenning van een beleid voor gewasbescherming na 2000". De SP is er van overtuigd dat aanpassingen van het landbouwbeleid daarbij ook noodzakelijk zijn. Het steeds verder toegenomen gebruik van bestrijdingsmiddelen is o.a. veroorzaakt door een landbouwbeleid dat na de oorlog gericht is op schaalvergroting en intensivering. Het stimuleringsplan van aanpak voor de biologische landbouw van het ministerie van LNV is volstrekt onvoldoende om, zoals veel fruittelers en akker- en tuinbouwers vrezen, te voorkomen dat o.a. de conservenindustrie hun landbouwproducten uit het buitenland zal gaan betrekken. Het verbieden van een groot aantal bestrijdingsmiddelen zal gepaard moeten gaan met een integraal (ook Europees) beleid naar omschakeling van intensieve landbouw naar biologische en extensievere vormen van productie en productie beheersing. De SP Tweede-Kamerfractie zal zich daarvoor inzetten. In het Plan van aanpak voor de biologische landbouw, van het vorig Kabinet staat, "De omschakeling naar biologische landbouw stagneert. De huidige stimuleringspremies voor omschakeling naar biologische landbouw zijn kennelijk niet groot genoeg" (...). De regering beloofde met het plan van aanpak een beleid dat gericht was op stimuleren van de marktontwikkeling zowel via supermarkten en catering bedrijven als op biologische boerenmarkten en de verkoop door abonnementen. Tot het jaar 2000 is er 60 miljoen uitgetrokken voor het stimuleren van biologische landbouw, waarvan slechts 23,7 miljoen voor de primaire productie, o.a. de omschakelingsregeling. Dit zijn druppels op een gloeiende plaat in vergelijking met de vele miljarden voor de "gangbare" landbouw.

Deel: ' 'Verbod bestrijdingsmiddelen behoeft ander landbouwbeleid' '
Lees ook