Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Verbod op vervoer en uitrijden mest gemengde bedrijven

VERBOD OP VERVOER EN UITRIJDEN MEST GEMENGDE BEDRIJVEN

Het vervoer van mest en gebruikt strooisel van bedrijven waar als een van de bedrijfstakken pluimvee wordt gehouden, is vanaf zaterdag 8 maart ook buiten de ingesloten gebieden verboden. Dat betekent dus ook dat het uitrijden van mest van deze bedrijven verboden is. Op deze bedrijven kan pluimveemest namelijk in contact komen met andere mestsoorten, bijvoorbeeld door gezamenlijke mestopslag of door voertuigen op het bedrijf. Reden voor het verbod is de uitbraak van Klassieke Vogelpest in de Gelderse Vallei.

Een soortgelijk verbod was al eerder ingegaan voor de ingesloten gebieden rond Barneveld en Laren (Gld.). Omdat dergelijke contacten ook buiten de ingesloten gebieden op gemengde bedrijven mogelijk is, wordt ook hier het vervoer en het uitrijden van mest verboden. Het vervoer en uitrijden van pluimveemest was voor heel Nederland al eerder verboden.

Deze mest zal op het bedrijf moeten worden opgeslagen. Daartoe is het buiten de ingesloten gebieden toegestaan naast lege containers ook mestzakken op het bedrijf aan te voeren.

Klassieke Vogelpest of Aviaire Influenza is een zeer besmettelijke pluimveeziekte, herkenbaar aan zwellingen aan de kop en hals en aan verkleuring van de kam en de poten. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg.

No. TRCJZ/2003/2328
Directie Juridische Zaken

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op beschikking 2003/153/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 maart 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met een sterk vermoeden van besmetting met aviaire influenza in Nederland (L59/32PbEG);

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:
Artikel I

De Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, onderdeel b, wordt .en. vervangen door een komma en komt onderdeel c te vervallen.

B

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd:

Artikel 3a
1. Het is verboden te vervoeren:
a. gebruikt strooisel en pluimveemest, en
b. dierlijke mest afkomstig van een bedrijf waar als een van de bedrijfstakken pluimvee wordt gehouden.
2. Onder het vervoer van pluimveemest en dierlijke mest, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan het aanwenden van pluimveemest en dierlijke mest.

C

Het derde en vierde lid van artikel 4 komen te vervallen.

D

Aan artikel 7 worden na het tweede lid de volgende leden toegevoegd: 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing op vervoermiddelen die ten behoeve van de opslag van gebruikt strooisel of dierlijke mest lege containers of mestzakken aanvoeren bij de oprit van één bedrijf.
4. De in het derde lid bedoelde vervoermiddelen worden voorafgaand aan het vervoer en na aflevering van de containers gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol.

Artikel II

Deze regeling wordt bekend gemaakt aan de media en treedt op 8 maart 2003 om 16.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant
Met onderhavige wijzigingsregeling wordt in het toegevoegde artikel 3a het voor binnen Nederland geldende verbod op het vervoer van gebruikt strooisel en pluimveemest uitgebreid tot een verbod op het vervoer van alle dierlijke mest afkomstig van gemengde bedrijven waar pluimvee als bedrijfstak wordt gehouden. Dit is noodzakelijk vanwege het risico van verspreiding van aviaire influenza door mest afkomstig van deze bedrijven. Het verbod tot het vervoeren van dierlijke mest afkomstig van gemengde bedrijven waar pluimvee wordt gehouden, brengt tevens met zich mee dat deze dierlijke mest niet mag worden geëxporteerd, zoals dat ten aanzien van pluimveemest al vóór de aanscherping van het verbod reeds gold. Bovendien wordt buiten twijfel gesteld dat naast het vervoer ook het aanwenden van mest is verboden. Buiten de vervoersberkingsgebieden wordt voorts het verbod op het vervoer van vervoermiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van pluimveemest en strooisel aangepast. Naast het vervoer van lege containers is het - onder de zelfde voorwaarden als die gelden ten aanzien van de lege containers - thans toegestaan lege mestzakken naar één bedrijf te vervoeren ten behoeve van de opslag van dierlijke mest.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

08 mrt 03 15:56

Deel: ' Verbod op vervoer en uitrijden mest gemengde bedrijven '
Lees ook