Verbond van Verzekeraars

Verbond, KNMG en het Breed Platform Verzekerden en Werk presenteren resultaten zelfregulering

Het Verbond van Verzekeraars, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPVW) hebben gezamenlijk het zelfreguleringstraject in het kader van de Wet op de medische keuringen afgerond. De Wet op de medische keuringen biedt de mogelijkheid om een aantal onderwerpen te regelen door zelfregulering van de betrokken partijen. Het Verbond, de KNMG en het BPVW hebben in het kader van de zelfregulering concrete resultaten geboekt op het gebied van de verzekeringskeuringen. Deze resultaten bieden voor aspirant-verzekerden en alle betrokken instanties meer duidelijkheid over de rechten en plichten bij het afsluiten van een verzekering.

De uitkomsten van het zelfreguleringsoverleg worden gedragen door vier pijlers.
Ten eerste is er een Protocol Verzekeringskeuringen ontwikkeld. Dit protocol verschaft helderheid over de rechtsverhoudingen tussen verzekeraar, (aspirant-)verzekerde, geneeskundig adviseur en keurend arts. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het doel van de keuring, de voorwaarden waaronder een keuring kan plaatsvinden, de informatieverstrekking aan de verzekerde, de rapportage en de klachtenprocedure. Het protocol geldt voor levens-, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De consument zal via een publieksfolder over zijn rechten en plichten worden geïnformeerd.

Ten tweede zal de gezondheidsverklaring en de toelichting toegankelijker worden voor de consument. De vragen zijn gerichter en richten zich alleen op aandoeningen bij familieleden in de eerste en tweede graad. Hierdoor zal het voor de consument duidelijker worden welke informatie precies aan de verzekeraar moet worden gegeven.

Ten derde is er gesproken over klachtenbehandeling zodat helder wordt bij welk loket de verzekerde moet zijn. In eerste instantie zal de desbetreffende verzekeraar het aanspreekpunt zijn. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kan de klant zich voor bemiddeling van de klacht wenden tot de Ombudsman van het onafhankelijke Klachteninstituut Verzekeringen. Over de beoordeling van de klachten vindt nog nader overleg plaats.

Ten vierde zijn de partijen overeengekomen om het Moratorium Erfelijkheidsonderzoek en de HIV-gedragscode te handhaven. In het Moratorium Erfelijkheidsonderzoek hebben de verzekeraars aangegeven dat resultaten van erfelijkheidsonderzoek onder de vragengrens niet gemeld hoeven te worden.
Het Verbond van Verzekeraars, de KNMG en het BPVW hebben de intentie uitgesproken om met elkaar de verdere concrete invulling van de zelfregulering te realiseren.

Den Haag, 10 februari 2003

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Verbond, KNMG en het Breed Platform Verzekerden en Werk presenteren .. '
Lees ook