VERBOND ONDERSCHRIJFT MINISTERIËLE NOTA OVER VERSLAGGEVING VERZEKERAARS

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de nota van de ministers van Financiën en Justitie over financiële verslaggeving van verzekeringsmaatschappijen, die vandaag aan de Tweede Kamer is verzonden. De nota bevat een overzicht van de regelgeving en de praktijk van financiële verslaggeving van verzekeraars. Het Verbond is het eens met de conclusie dat zorgvuldigheid is geboden in de ontwikkeling van verdere regelgeving. Terecht constateren de ministers dat in het algemeen de verslaggevingspraktijk in Nederland goed is ontwikkeld en internationaal dan ook wordt gerespecteerd.

Eensporige verslaggeving gewenst

Verzekeraars kunnen de te publiceren verslagstaten (volgens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf - Wtv) en de jaarrekening (conform het Burgerlijk Wetboek - BW) combineren in één extern financieel verslag. Dit wordt aangeduid als eensporige verslaggeving. Deze verslaggeving wordt door het Verbond wenselijk geacht, door de Raad voor de Jaarverslaggeving aanbevolen en door veel verzekeraars in de praktijk toegepast. Zo'n verslaggeving vergroot de duidelijkheid voor de gebruikers van de jaarrekeningen van verzekeraars en heeft voor verzekeraars grote praktische voordelen. Voor het voldoen aan zowel de voorschriften voor de jaarrekening van de Wtv als het BW wordt dan uitgegaan van dezelfde waarderingsgrondslagen.

De huidige wet- en regelgeving is gebaseerd op EU-richtlijnen, die diverse opties bevatten, waardoor de gehanteerde waarderingsgrondslagen per verzekeraar kunnen verschillen. Uit onderzoek van de Verzekeringskamer is gebleken dat het met de diversiteit van de in de praktijk toegepaste grondslagen meevalt. Bovendien zijn internationale ontwikkelingen gaande die zullen leiden tot inperking van het aantal opties en tot nog meer vergelijkbare waarderingsgrondslagen. Het International Accounting Standards Committee (IASC) is gestart met de voorbereiding van een specifieke standaard voor de verzekeringssector die onder andere in de Europese Unie en dus ook in Nederland tot aanpassing van de regelgeving zal leiden. Het Verbond meent met de ministers dat Nederland hierin een actieve rol dient te vervullen en is, zoals in het verleden altijd het geval was, graag bereid mee te werken aan een verdere verbetering van de financiële verslaggeving.

Het recent verschenen rapport 'Informatiewaarde van externe financiële verslagen van verzekeringsmaatschappijen' van prof. dr. A. Oosenbrug bevat bijdragen die kunnen leiden tot verdere verbetering van de verslaggeving van verzekeraars. Het Verbond heeft op dit rapport echter ook kritiek. Met name die passages, die betrekking hebben op inzichtelijkheid van de jaarrekening en die willekeur suggereren, zijn ongenuanceerd en doen geen recht aan de inspanningen van verzekeraars in de verslaggevingspraktijk. Het Verbond van Verzekeraars constateert daarbij dat deze passages niet sporen met de observaties van de ministeriële nota. Bovendien pleit het rapport voor een gescheiden verslaggeving in plaats van de door het Verbond en de Raad voor de Jaarverslaggeving voorgestane eensporige verslaggeving.

Den Haag, 20 april 1999

Deel: ' Verbond onderschrijft nota over verslaggeving verzekeraars '
Lees ook