Gemeente Zwijndrecht

Vrijstellingsprocedure vergroten
woningen Lindelaan 35 en 37

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4, WRO juncto artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht kennis van het feit dat in het infocentrum van de gemeente met ingang van 21 september 2001 gedurende 4 weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt de aanvraag om vrijstelling ex. artikel 19 WRO van:

B. Zoutewelle en C.D.G. Maas te Zwijndrecht tot het vergroten van de woning op het perceel Lindelaan 35 en 37.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken.

Uw zienswijze kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht, t.a.v. dhr. J.Foeken, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

Zwijndrecht, 20 september 2001

Deel: ' Verbouwvergunning voor Lindelaan 35 en 37, Zwijndrecht '
Lees ook