Gemeente Zeist

Balie Ruimte gewijzigd geopend

In verband met vakanties is de balie Ruimte in de Publiekshal tot en met 14 september op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

HSL-Oost gaat niet door, wel werkzaamheden aan station Driebergen-Zeist en aansluiting

Het kabinet heeft een standpunt ingenomen over de toekomst van de A12 en de HSL-Oost met als gevolg dat de HSL-Oost inmiddels is afgeblazen. Dit neemt niet weg dat op korte termijn in het gebied van het station Driebergen-Zeist en de A12 ingrijpende maatregelen tot uitvoering zullen worden genomen die hun uitwerking op de directe omgeving van het station en de aansluiting niet zullen missen.

Inhoud kabinetsstandpunt
Het ingenomen kabinetsstandpunt houdt het volgende in: * Het perron zal worden verlengd van 270 tot 360 meter. Dit zal consequenties hebben op de verkeersafwikkeling, met name op de Odijkerweg. Het streven is erop de gericht deze aanpassing voor 2003 te hebben gerealiseerd.

* Bij het station Driebergen-Zeist wordt inhaalsporen gerealiseerd; daarmee zal de huidige driesporigheid uitgebreid worden naar minimaal viersporigheid.

* De kruisingen van de Hoofdstraat/Driebergseweg en Odijkerweg worden ongelijkvloers gemaakt. Er zijn drie mogelijkheden om ongelijkvloerse kruisingen te realiseren:

1. Het spoor blijft op de huidige hoogteligging (maaiveld) en de wegen worden in tunnels onder het spoor geleid;

2. Het spoor wordt verhoogd op een viaduct aangelegd, zodat de wegen op de huidige hoogteligging kunnen worden gehandhaafd en onder het spoor worden geleid;

3. Het spoor wordt verdiept in een tunnelbak aangelegd; zodat de wegen op de huidige hoogteligging kunnen worden gehandhaafd en over het spoor worden geleid. De voorkeur van de gemeenten Driebergen-Rijsenburg en Zeist gaat uit naar de laatste twee varianten. Onder andere afhankelijk van de gekozen financieringswijze zal op korte termijn een keuze worden gemaakt.

* De A12 zal tussen Bunnik en de afslag tussen de N225 (afslag Driebergen en Zeist) worden verbreed naar 2 maal 3 rijbanen met een spits- of plusstrook. Samen met deze aanpassing zal ook het tracé worden opgeschoven in noordelijke richting.

* De beide gemeenten opteren voor een aansluiting van een nieuwe weg tussen het stationsgebied en de wijk Hoenderdaal, zodanig dat de nieuwe weg het westelijk deel van de aansluiting bediend en de N225 het oostelijk deel. Plaatselijk verkeer tussen Driebergen en Zeist zal van de Hoofdstraat/Driebergseweg gebruik blijven maken. Door een parallelweg langs de A12 vanaf de nieuwe aansluiting naar de Hoofdstraat in Driebergen aan te leggen, zal het verkeer vanuit het noordelijk deel van Driebergen middels deze parallelbaan de nieuwe halve aansluiting op de A12 bereiken. Hiermee wordt voorkomen dat het verkeer uit het noordelijk deel van Driebergen via de wijk Hoenderdaal de A12 bereikt.

* Door deze omschreven verkeersmaatregelen ontstaat feitelijk een gesplitste aansluiting van de N225 op de A12, waarbij op de Hoofdstraat het verkeer van en naar Arnhem wordt aangetakt en het verkeer van en naar Utrecht van de nieuwe westelijke aansluiting gebruik gemaakt.

Groter bebouwingscapaciteit en geen parkeerdruk meer! Naast bovengenoemde aanpassingen aan weg en spoor hebben de gemeenten het voornemen om samen met betrokken eigenaren en gebruikers te komen tot een upgrading van de stationsomgeving. Daarbij willen de gemeenten zich beperken tot de directe omgeving van het station, zodat de landgoederen kunnen worden ontzien. Op den duur zal dit leiden tot een verdubbeling of verdrievoudiging van de bebouwingscapaciteit en tot het definitief oplossen van de parkeerdruk, zoals die door het station en de stationsomgeving wordt opgeroepen. Verder is het de bedoeling om het stationsgebied beter bereikbaar te maken voor fietsers en buspassagiers door het aanleggen van meer stallingsruimte en een busstation.

Informatie
Binnenkort (in september of oktober 2001) zal u nader omtrent bovenstaande ontwikkelingen worden geïnformeerd. Mocht u tussentijds behoefte hebben aan nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de heer Hoekstra van de gemeente Zeist, tel. (030) 6987430 of de heer Pieters van de gemeente Driebergen-Rijsenburg, tel. (0343) 525248.

Nieuwe paspoorten en identiteitskaarten

Met ingang van 1 oktober a.s. vervangen nieuwe reisdocumenten de huidige documenten. Voordeel is de controleerbaarheid en beveiliging van de documenten, waardoor fraude bemoeilijkt wordt. Nadeel is de langere wachttijd: een volle week. Bovendien moeten kinderen die u in uw paspoort wil laten bijschrijven, bij de aangifte meekomen en zijn pasfoto's van deze kinderen vereist.

Niet meer klaar terwijl u wacht
Tussen de aanvraag van een nieuw reisdocument en de uitgifte ervan zitten vanaf 1 oktober a.s. vijf werkdagen. Dit komt doordat de documenten op een centrale plaats in Nederland worden aangemaakt en niet meer bij de gemeente in de kluis liggen. Op maandag aangevraagd betekent dat u de week erna op maandag uw nieuwe paspoort of identiteitskaart kunt ophalen. Klaar terwijl u wacht is er dus niet meer bij. U moet het reisdocument persoonlijk aanvragen en ophalen.

Spoedprocedure
Zowel voor het paspoort, de identiteitskaart als de bijschrijving van kinderen kunt u een beroep doen op de spoedprocedure. De aanvraag dient vóór 12.00 uur te worden gedaan. In die gevallen kunt u uw reisdocument of bijschrijving in de regel de eerstvolgende werkdag ophalen bij de gemeente. Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden. In de 'week van windstilte' ( 1e week van oktober) is de spoedprocedure niet mogelijk.

Bijschrijven van kinderen
Het bijschrijven van kinderen kan alleen als die kinderen meekomen bij uw aanvraag. Bij deze aanvraag moet er tevens per kind een recente pasfoto worden ingeleverd. Op deze manier wordt kindersmokkel bemoeilijkt. Voor elke bijschrijving/aanvraag heeft u één recente zwart/wit of kleurenpasfoto nodig (geen automaatfoto, geen schoolfoto, geen stickerfoto). Wil uw partner eveneens de kinderen laten bijschrijven, dan zal ook hij/zij met pasfoto's van de kinderen én de kinderen zelf naar de gemeente moeten gaan. Kinderen tot 16 jaar kunnen in de reisdocumenten van beide ouders worden bijgeschreven, mits zij ook het gezag over de kinderen hebben. Voor het bijschrijven van kinderen is toestemming vereist van allen die met het gezag zijn belast. Deze toerstemming is steeds vereist, ook al staan de kinderen reeds in het oude paspoort. Voor het bijschrijven in uw reisdocument worden extra kosten* gerekend. Vraagt u het bijschrijven direct aan bij de aanvraag van een nieuw reisdocument, dan komt dit op 15,= (6,81 euro) per bijschrijving neer. Achteraf bijschrijven kost u 35,= (15,88 euro) per bijschrijving.

Week van windstilte
In verband met de invoering van de nieuwe reisdocumenten is de eerste week van oktober een 'week van windstilte'. Concreet betekent de week van windstilte voor gemeenten dat reisdocumenten die worden aangevraagd op 1 tot en met 5 oktober worden uitgereikt vanaf 8 oktober. De spoedprocedure kan in de eerste week niet worden geboden. Wij willen u hierop attenderen zodat u tijdig een nieuw document aanvraagt.

Paspoort verlopen
De gemeente wordt verplicht de burgers te informeren als hun reisdocument bijna verlopen is. Tot de akelige ontdekking komen dat uw paspoort al een tijdje is verlopen, hoeft dus niet meer voor te komen. Een nooddocument is vanaf 1 oktober alleen geldig voor de duur van de reis en wordt niet beschouwd als identiteitsdocument. Kinderen kunnen hierin niet worden bijgeschreven. De omslag krijgt daarbij nog eens een heel andere kleur, zodat duidelijk te zien is dat het om een nooddocument gaat.

Praktische informatie
Openingstijden: maandag t/m woensdag 08.00 - 15.00 uur, donderdag 08.00 - 20.00 uur, vrijdag 08.00 - 12.30 uur.

Kosten*
Paspoort (idem vluchtelingen- en vreemdelingenreisdocument): 73,55 / 33,37 euro, spoedprocedure 147,10 / 66,74 euro

Zakenpaspoort: 82,15 / 37,27 euro, spoedprocedure 155,70 / 70,64 euro

Identiteitskaart: 59,20 / 26,87 euro, spoedprocedure 132,75 / 60,24 euro

Bijschrijving (direct bij aanvraag nieuw document): 15,00 / 6,81 euro Bijschrijving (later in bestaand document): 35,00 / 15,88 euro, spoedprocedure 70,00 / 31,76 euro Vermissingskosten 33,50 / 15,20 euro, spoedprocedure 33,50 / 15,20 euro

*) wijzigingen in prijzen voorbehouden

Nieuwe eisen voor pasfoto's

Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe paspoorten per 1 oktober 2001 hebben de diverse Ministeries besloten een nieuwe regeling af te kondigen voor de invoering van nieuwe eisen voor pasfoto's. Deze nieuwe eisen gelden niet alleen voor de paspoorten en Europese Identiteitskaarten maar ook voor de aanvragen van rijbewijzen.

Met ingang van 1 september jl. worden alleen pasfoto's geaccepteerd die aan de volgende eisen voldoen:

1. ze dienen recht van voren genomen te worden;
2. de afmeting van de totale foto dient 3 bij 4 cm te zijn;
3. het gezicht van de aanvrager dient tegen een lichte, egale achtergrond gefotografeerd te zijn en in de breedte ongeveer 2 cm van de afbeelding in beslag te nemen;

4. beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;

5. het dragen van een donkere bril op de foto's is niet toegestaan;
6. het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische oorzaken zich hiertegen verzetten. Indien in dat geval het hoofd wordt bedekt, moet het gezicht wel zichtbaar blijven.

Programma Open Monumentendag zaterdag 8 september a.s.

Tijdens Open Monumentendag staan monumentale deuren gastvrij en gratis voor u open. Het thema dit jaar is "Huis en Haard".

Het programma voor Zeist in het kort:


* Hoog Beek en Royen, Driebergseweg 1. Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. In het koetshuis is te zien de tentoonstelling "Historische Interieurs in Nederland" en een fotopresentatie van Het Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting over de geschiedenis van de buitenplaats. In het landhuis zelf zijn de monumentale hal en de salon te bezichtigen.

* Het Slot Zeist. Rondleidingen (duur ca. 45 minuten) over het interieur, eetgewoonten door de eeuwen heen en de Schelpengrot om 10.30, 11.30, 12.30 en 13.30 uur. Startpunt voorplein Het Slot Zeist. Na afloop rondleiding gratis kopje koffie in de Slotgewelven.
* Broeder- en Zusterplein. Gratis rondleidingen (duur ca. 45 minuten) door Gildegidsen om 10.30, 11.30, 12.30 en 13.30 uur. Startpunt voorplein Het Slot Zeist. Rondleiding langs de Kerk, het "Weduwenhuis" en een particuliere woning. Na afloop gratis kopje koffie in de Slotgewelven.

* Kerkgebouw Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12. Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Het sfeervolle kerkgebouw uit 1768 is ook dit jaar te bezichtigen. Er is een gids aanwezig.

Fietsroute "Haard en Huis" (ca. 10 kilometer)
Om op eigen gelegenheid te fietsen. Fietsroute op 8 september gratis af te halen bij VVV, Hoog Beek en Royen en Slot Zeist. Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Woningwet in Nederland werd ingevoerd. De fietsroute geeft een goed overzicht van het tijdsbeeld in woningbouw in Zeist.

Agenda's commissievergaderingen

Commissie Samenleving
Vergadert op 3 september vanaf 20.00 uur in kamer 2 onder voorzitterschap van dhr. L.J.J. Prikken. Op de agenda o.a.: Subsidiëring Stichting Omnium; 2e Overbruggingskrediet Stichting Werkartaal ; Beleidsverslag Werk en Inkomen; Cliëntenparticipatie; Inventarisatie Lokaal Welzijnsbeleid; Verslagen vergaderingen Multicultureel Platform Zeist; offerte Sardes monitoring Piramideproject; opheffen project "De Toekomst"; uitvoering project Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE); aansluiting sociale zaken op St. Inlichtingenbureau; aanvraag subsidie ESF-Equal; aanvraag subsidie ESF3-subsidie; beleidsnotitie OSG Schoonoord 2000-2003: 1 jaar verder.

Commissie Ruimte, Kunst en Cultuur
Vergadert op 4 en 13 september 2001!! Vanaf 20.00 uur in kamer 2 onder voorzitterschap van dhr. Van Ballegooyen. Op de agenda o.a.: Planvoorbereidingsdocument (PVD) mast aan de Dijnselburgerlaan tegenover nr.7; De Clomp; Aanvulling op het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing; vaststelling subsidieverordening Monumenten; aanbieding exploitatie Fornheselaan; (Vervolg13 september) PVD nieuwbouw op terrein Arta aan de Krakelingweg 25; definitief PVD bouwplan De Wijngaard Boschlust en De Kuip; PVD Tiendweg 6 ontwikkelingsrichting; voorbereidingsbesluit Harlanterrein en voorbereiding van een bestemmingplan daarvoor; BTW-kwestie Kosmos; advies cultureel platform over criteria besteding flexbudget; aanvraag voor het Provinciaal Actieprogramma Cultuurbereik.

Commissie Verkeer & Vervoer, c.a.
Deze commissie vergadert op 5 september met een voortzetting op 11 september. Onder voorzitterschap van de heer De Ligt wordt vanaf 20.00 uur in kamer 2 van het gemeentehuis gesproken over o.a. de volgende agendapunten: saneringsprogramma Prins Alexanderweg/Korte Bergweg Huis ter Heide; faseringsprogramma GVVP; aanpak luchtverontreiniging A28 en Gebiedsgerichte aanpak corridor Utrecht-Amersfoort; wijzigingen parkeertarieven. Ter kennisneming: beschikbaarheid parkeermeters met Chipper/Chipknip. Op 11 september: aanvullende maatregelen handhavingsproject Dichtersbuurt/Patijnpark; prioriteitenlijst kleine verkeerstechnische aanpassingen; herinrichting Jufferstraat (resultaat inspraak); herziene prestatieafspraken corporaties en gemeente. Ter kennisneming: concept- bouwaanvraag en verzoeken in het kader van de Leegstandswet en de Huisvestingsverordening m.b.t. plan Gramserweg/Waterlooweg te Austerlitz.

Commissie Bestuur, Economische zaken en Regio
Deze raadscommissie vergadert op donderdag 6 september vanaf 20.00 uur in kamer 2. Op de agenda o.a.: Aanpassing horecabeleid m.n. sluitingstijden broodjeszaken en vestiging nieuwe zaken zoals Ierse pub (reacties en besluit na inspraak); Eindrapportage task force risicohoudende objecten; activiteitenplan politie 2001; Subsidiering projecten Nee Bedankt/Criminee (politie) en Stichting Delinquentie & Samenleving; Voorstel inzake pilot-onderzoek BZK/politie inzake informatiebehoefte; Deelname aan VNG-MMTP-Tsjechië programma; Stageprogramma Zeist-Marokko.

Commissie Stads- en Wijkbeheer, c.a.
Vergadert op 10 september vanaf 20.00 uur in kamer 2 van het gemeentehuis. Op de agenda staat o.a.: Wijzigingen parkeertarieven; De Clomp; 2e overbruggingskrediet Stichting Werkartaal; Deelplannen Het Slot Zeist.

Vorige week stonden op deze pagina al de agenda's van de commissie Samenleving (3 sept.) en de commissie Ruimte, Kunst en Cultuur (4 sept.). De volledige agenda's met bijbehorende stukken liggen, zoals gewoonlijk, ter inzage in de leeshoek van de Publiekshal.

NB: Inspreken gewijzigd In het kader van het pilotproject Duale Gemeenten is op 9 juli jl. o.a. het spreekrecht als volgt aangepast:


1. Personen, die geen lid zijn, worden in een openbare vergadering van de commissies in de gelegenheid gesteld het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan vermeld. Zij dienen dit minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter kenbaar te maken. 2. Onmiddellijk voor de behandeling van het betreffende agendapunt stelt de voorzitter degene(n) die van het in lid 1 bedoelde spreekrecht gebruik wenst (wensen) te maken (afzonderlijk) in de gelegenheid het woord te voeren. Voor de uitoefening van het spreekrecht wordt per persoon maximaal 3 minuten beschikbaar gesteld. 3. Na beraadslaging door de commissie in eerste termijn en voorafgaand aan de beraadslagingen in tweede termijn worden insprekers in de gelegenheid gesteld kort op vragen en/of mededelingen vanuit de commissie te reageren. Hiervoor wordt per persoon maximaal 1 minuut beschikbaar gesteld. 4. De voorzitter is bevoegd van het bepaalde in de leden 1 t/m 3 af te wijken indien dit van belang is voor het goede verloop van de vergadering.

Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u zich uiterlijk twee dagen voor de vergaderdatum melden via tel. 030 6987223.

Inschrijving tenniscursussen najaar 2001

De afgelopen tien jaar lang heeft de gemeente Zeist tenniscursussen georganiseerd in sporthal Dijnselburg. Per 1 september jl. is de organisatie van deze cursussen overgedragen aan de erkende Tennisschool Klassiek van de heer E. Heger uit Hollandse Rading. U kunt u hiervoor weer inschrijven!

In principe verandert er niet zo veel. De cursussen worden het komende najaar en (bij voldoende belangstelling) ook weer vanaf januari 2002 georganiseerd in sporthal Dijnselburg. Dit betreft zowel beginners-, gevorderden- en jeugdcursussen.
De cursussen starten op zondag 30 september en zaterdag 13 oktober en bestaan uit tien lessen die op zaterdagmorgen tussen 08.00 en 11.00 uur, zondagmorgen tussen 08.00 en 12.00 uur en zondagavond tussen 18.00 en 22.00 uur onder leiding van tennisschool Klassiek worden gegeven.
Voor inschrijven of vragen over het inschrijven kunt u contact opnemen met de tennisschool, tel. (035) 5771600.

Deel: ' Verbreding spoor en A12 bij Zeist in plaats van HSL-Oost '
Lees ook