Gemeente Alkmemade


Nieuwsbericht

04-02-2003
Verdeling koopwoningen onder koopprijsgrens

Op 17 december jl. heeft de gemeenteraad besloten een ander systeem met betrekking tot de woonruimteverdeling voor koopwoningen in de gemeente Alkemade in te stellen. Kort gezegd wordt de inschrijvingslijst vervangen door een systeem met loting door een notaris. Wanneer u op deze inschrijngslijst staat, dan krijgt u hierover persoonlijk het volgende bericht:

Zoals u wellicht bekend is, ligt de gemeente Alkemade in het Groene Hart. Dat betekent dat er een zogenaamd restrictief beleid wordt gevoerd vanuit het Rijk en de provincie. Een van de gevolgen daarvan is, dat wij minder mogelijkheden hebben om uit te breiden, dan bijvoorbeeld een meer stedelijke gemeente. Woningen zijn daardoor in onze gemeente een zeer schaars goed.
De keerzijde is dat gemeenten, waar een restrictief beleid voor gevoerd wordt, meer invloed mogen uitoefenen op de verdeling van de koop- en huurwoningen. Zo kan worden bepaald dat die woningen eerst aan eigen inwoners worden aangeboden. Voor de huurwoningen is dat geregeld in de Regionale Huisvestingsverordening 2003, waar we nu niet verder op ingaan. Mocht u daar echter vragen over hebben kunt u contact opnemen met de Woningbouwvereniging Alkemade (telefonisch bereikbaar onder nummer 071-3315000) of met bovengenoemd contactpersoon.

Voor koopwoningen mogen wij ook invloed uitoefenen en wel ten aanzien van huizen met een waarde tot de zgn. koopprijsgrens. Die koopprijsgrens zal binnenkort tussen de 180.000,-- en 217.000,-- liggen. Hoe hoog die grens precies wordt hangt mede af van de goedkeuring van de provincie. Deze goedkeuringsprocedure loopt nog. Wij kunnen invloed uitoefenen voor die woningen, kort gezegd, omdat bepaald is dat een woning onder de koopprijsgrens niet bewoond mag worden zonder onze toestemming (vergunning). Wij verlenen die toestemming in principe altijd, maar alleen als aan de procedure is voldaan.


+ Het beleid tot nu toe.


+ Waarom nieuw beleid?


+ Het nieuwe beleid

Zoals gezegd mag de gemeente ten aanzien van woningen boven de koopprijsgrens niet of nauwelijks invloed uitoefenen. Alleen als de gemeente partij is bij nieuwbouwprojecten kunnen wij bijvoorbeeld bepalen dat die woningen via loting zullen worden verkocht. Ook dit zal per project worden bepaald. Wij zullen hierover in het Witte Weekblad en op deze website communiceren.

Deel: ' Verdeling koopwoningen Alkemade onder koopprijsgrens '
Lees ook