centraal bureau voor de statistiek

persbericht
pb11-010 15 februari 2011 9.30 uur

verder herstel nederlandse economie in vierde kwartaal 2010


* 2,4 procent groei in vierde kwartaal

* kwartaal op kwartaal 0,6 procent groei

* sterke groei export, bescheiden groei consumptie huishoudens
* investeringen voor het eerst in twee jaar weer hoger
* 25 duizend banen meer

* economie groeit 1,7 procent in 2010

volgens de eerste, voorlopige raming van het cbs is de nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2010 met 2,4 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. daarmee kwam de economische groei voor 2010 uit op 1,7 procent. in vergelijking met het derde kwartaal groeide de economie met 0,6 procent. deze kwartaalgroei komt overeen met het gemiddelde van de vijf voorgaande kwartalen. het aantal banen van werknemers was 25 duizend hoger dan een jaar eerder.

aanhoudend krachtige groei uitvoer
in het vierde kwartaal van 2010 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 11,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2009. dat is in lijn met de groei in de voorgaande kwartalen. de wederuitvoer groeide sneller dan de uitvoer van nederlands product. de invoer van goederen en diensten steeg met 10,7 procent en nam dus een fractie minder toe dan de uitvoer.

bescheiden toename consumptie huishoudens
huishoudens hebben in het vierde kwartaal 1,5 procent meer besteed dan een jaar eerder. dat is grotendeels te danken aan fors hogere aankopen van personenauto's en een gestegen aardgasverbruik vanwege de vroege winter. de bestedingen aan kleding en consumentenelektronica en de uitgaven in de horeca namen niet of zeer beperkt toe. aan woninginrichting werd aanzienlijk minder besteed. het volume van de overheidsconsumptie was in het vierde kwartaal 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. vooral de reële uitgaven voor de zorg, maar ook die voor het onderwijs, namen toe.

www.cbs.nl

voor het eerst sinds twee jaar weer licht hogere investeringen in het vierde kwartaal is 0,5 procent meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. deze geringe groei komt na acht kwartalen op rij van soms forse krimp. de cbs persbericht pb11-010 pagina 1 van 7

omslag komt voor rekening van hogere investeringen in vrachtauto's. net als in de direct voorafgaande kwartalen werd aanzienlijk meer geïnvesteerd in machines en in computers. de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur zijn nog steeds flink lager dan een jaar eerder.

flinke groei industrie, handel en transport, krimp bouw houdt aan gedragen door de export was de industriële productie 6 procent hoger dan een jaar eerder. vooral de metaalproductie nam sterk toe. in het kielzog van de toegenomen industriële productie groeiden handel en transport met respectievelijk 6 en 5 procent. bij de zakelijke dienstverleners noteerde de uitzendbranche een stevige groei. de krimp in de bouw hield aan, maar was ondanks de vroeg ingevallen winter minder dan in de voorgaande kwartalen. in het vierde kwartaal lag de productie 6 procent lager dan een jaar eerder.

aanhoudende, maar bescheiden banengroei
in het vierde kwartaal van 2010 waren er 25 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2009. deze stijging met 0,3 procent is de eerste positieve jaarmutatie na zes kwartalen van krimp. kwartaal op kwartaal was de omslag naar banengroei al eerder zichtbaar. na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het vierde kwartaal 0,3 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2010. dit is het derde kwartaal op rij met meer banen voor werknemers. de groei zit vooral in de zorg en bij de uitzendbanen.

economie groeit 1,7 procent in 2010
met de cijfers over het vierde kwartaal is de groei van de economie over heel 2010 uitgekomen op 1,7 procent. hiermee is een deel van de historisch grote krimp van 3,9 procent in 2009 goedgemaakt.

minieme bijstelling voorgaande kwartalen
de economische groei van de eerste drie kwartalen van 2010 is opnieuw tegen het licht gehouden. dit heeft voor het eerste en derde kwartaal geleid tot een bijstelling van de economische groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, met 0,1 procent neerwaarts. de groei in het tweede kwartaal is met 2,2 procent ongewijzigd. door het positieve vierde kwartaal is onder meer de kwartaal-op-kwartaalgroei voor het derde kwartaal omhoog getrokken van -0,1 naar 0,1 procent.

technische toelichting
achtergrondinformatie over de ramingen er worden meerdere ramingen samengesteld en gepubliceerd van de economische groei in een kwartaal. de eerste raming of flash-raming wordt uiterlijk 45 dagen na afloop van een kwartaal gepubliceerd. de cijfers van de eerste raming kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt. in de tweede raming die uiterlijk 90 dagen na afloop van een kwartaal wordt gepubliceerd, is deze nieuwe en meer uitgebreide statistische informatie verwerkt. op dat moment komen bovendien meer detailgegevens beschikbaar. bij de afsluiting van het vierde

cbs persbericht pb11-010

pagina 2 van 7

kwartaal komt tevens de eerste raming van het jaar gereed en worden de eerste drie kwartalen opnieuw vastgesteld. ook nadien kunnen de cijfers nog worden aangepast. de kwartaalgegevens worden namelijk eenmaal per jaar in juli geijkt aan de jaarcijfers van de nationale rekeningen die volgens een vaste cyclus van drie opeenvolgende ramingen (voorlopige raming, nader voorlopige raming en definitieve raming) worden herzien. ook hier is sprake van steeds betere en meer gedetailleerde statistische informatie op basis waarvan de ramingen kunnen worden verrijkt. teneinde de bijstellingen in de opeenvolgende ramingen van de economische groei zo gering mogelijk te houden werkt het cbs voortdurend aan een verbetering van de kwaliteit van de bronstatistieken die ten grondslag liggen aan de genoemde ramingen en aan de gehanteerde methodieken bij de nationale rekeningen. in 2008 zijn extra inspanningen gedaan om de structurele component in de toekomstige bijstellingen te verkleinen. deze staan beschreven in het artikel `bijstellingen in de ramingen van de economische groei'. dit artikel en de algemene overzichten en achtergronden van de bijstellingen zijn te vinden op de website van het cbs onder de themapagina macro-economie/methoden/onderzoeksbeschrijvingen/ bijstellingen. werkgelegenheid in het persbericht over de eerste raming van de economische groei in een kwartaal wordt conform europese afspraken tevens een eerste raming van de werkgelegenheid in dat kwartaal gepubliceerd. deze raming heeft uitsluitend betrekking op werknemers. zelfstandigen blijven buiten beschouwing. de raming luidt zowel in banen als in arbeidsjaren (=voltijdbanen). de tweede raming van de werkgelegenheid met daarbij een verdeling van de werkgelegenheid naar bedrijfstakken wordt gepubliceerd in een afzonderlijk persbericht tegelijkertijd met de verschijning van de tweede raming van de economische groei op kwartaalbasis. seizoengecorrigeerde gegevens normale praktijk is dat mutaties worden berekend ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal van het voorafgaande jaar. om een zo goed mogelijk beeld te geven van de conjuncturele stand van zaken wordt de groei voor enkele variabelen zoals het bbp en het aantal banen ook ten opzichte van het voorgaande kwartaal berekend. hierbij wordt gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten. bij het uitkomen van nieuwe kwartaalcijfers wordt deze seizoencorrectie steeds opnieuw doorgerekend. dit leidt doorgaans tot geringe bijstellingen van eerder geraamde cijfers, incidenteel tot meer substantiële bijstellingen. aanvullende informatie aanvullende informatie over de ontwikkelingen binnen de nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2010 is te vinden op de website van het cbs en is bereikbaar via links bij het persbericht. de tweede raming van de economische groei voor het vierde kwartaal van 2010 verschijnt op donderdag 24 maart 2011.

cbs persbericht pb11-010

pagina 3 van 7

bruto binnenlands product: volume
%
12

mld euro
126

10

123

8

120

117 6 114 4 111 2 108 0 105 -2

102


-4

99


-6 i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

96

%-mutatie t.o.v dezelfde periode een jaar eerder (links) . seizoengecorrigeerd, mld euro prijsniv eau 2000 (rechts)

bron: cbs

cbs persbericht pb11-010

pagina 4 van 7

tabel 1: bruto binnenlands product (marktprijzen) waarde volumeverandering t.o.v. zelfde periode vorig jaar voorgaande periode 1)# mld 2007 2008 2009 2010 2007-i ii iii iv 2008-i ii iii iv 2009-i ii iii iv 2010-i# ii# iii# iv 571,8 596,2 572,0 590,3 139,7 143,9 138,1 150,1 147,5 151,0 144,2 153,5 142,9 143,4 137,4 148,2 143,8 149,1 142,9 154,6 % 3,9 1,9 -3,9 1,7 3,2 3,1 4,5 4,8 3,4 3,1 1,9 -0,8 -4,5 -5,3 -3,7 -2,2 0,5 2,2 1,8 2,4 . . . . 1,5 0,6 1,2 1,3 0,8 -0,2 -0,2 -1,3 -2,3 -1,3 0,8 0,4 0,4 1,0 0,1 0,6

1) gecorrigeerd voor seizoeninvloeden en werkdageffecten. #) deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie staat in de technische toelichting.

bron: cbs tabel 2: goederen- en dienstentotalen 2009 2010

2010 i#

ii#

iii#

iv

volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder consumptieve bestedingen w.v. door huishoudens door overheid investeringen in vaste activa veranderingen voorraden 1) nationale bestedingen uitvoer goederen en diensten invoer goederen en diensten bruto binnenlands product -0,2 -2,5 3,7 -12,7 -0,7 -4,0 -7,9 -8,5 -3,9 0,8 0,4 1,5 -4,9 0,5 0,8 10,9 10,6 1,7 0,2 -0,7 1,8 -11,7 1,0 -1,6 9,3 7,1 0,5 0,7 0,2 1,6 -4,1 0,4 2,7 12,1 13,9 2,2 1,0 0,6 1,6 -3,5 -0,2 0,9 11,0 10,8 1,8 1,4 1,5 1,2 0,5 0,6 1,2 11,3 10,7 2,4

1) waarde van verandering voorraden uitgedrukt als percentage van het bbp. #) deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie staat in de technische toelichting.

bron: cbs

cbs persbericht pb11-010

pagina 5 van 7

tabel 3: toegevoegde waarde van producenten (bruto, basisprijzen) 2009 2010 2010 i# ii# iii# iv volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder goederenproducenten landbouw en visserij industrie en energie: w.o. industrie delfstoffenwinning bouwnijverheid commerciële dienstverlening handel, horeca en transport financiële en zakelijke dienstverlening overheid en zorg bron: cbs tabel 4: banen van werknemers aantal banen verandering ten opzichte van zelfde periode vorig jaar voorgaande periode 1) # x 1000 2007 2008 2009 2010 2007-i ii iii iv 2008-i ii iii iv 2009-i ii iii iv # 2010-i # ii # iii iv 7 837 7 969 7 887 7 838 7 682 7 839 7 918 7 903 7 858 7 990 8 024 8 005 7 878 7 925 7 882 7 861 7 732 7 862 7 869 7 886 mutaties in % 2,8 1,7 -1,0 -0,6 2,5 3,0 3,0 2,5 2,3 1,9 1,3 1,3 0,3 -0,8 -1,8 -1,8 -1,9 -0,8 -0.2 0,3 . . . . 0,6 0,8 0,7 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 -0,4 -0,7 -0,6 -0,1 -0,4 0,3 0,1 0,3


-6,2 2,7 -7,5 -8,8 -7,1 -4,2 -4,5 -6,5 -3,1 2,1

3,0 1,4 7,7 7,2 11,5 -10,5 1,5 4,2 -0,4 2,1

1,4 6,2 7,5 5,9 13,5 -16,7 0,1 2,0 -1,3 2,2

5,1 3,8 11,3 9,4 28,0 -9,9 1,5 4,8 -0,8 2,1

2,5 -0,6 6,4 7,4 3,1 -8,3 1,8 5,0 -0,6 2,2

3,1 -2,1 6,1 5,9 5,4 -6,0 2,7 5,1 0,9 2,0

#) deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie staat in de technische toelichting.

1) gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. #) deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie staat in de technische toelichting.

bron: cbs

cbs persbericht pb11-010

pagina 6 van 7

tabel 5: arbeidsjaren van werknemers aantal arbeidsjaren verandering ten opzichte van zelfde periode vorig jaar x 1000 2007 2008 2009 2010 2007-i ii iii iv 2008-i ii iii iv 2009-i ii iii iv # 2010-i # ii # iii iv 5 905 5 992 5 930 5 878 5 796 5 917 5 957 5 948 5 899 6 015 6 034 6 018 5 918 5 968 5 927 5 907 5 798 5 906 5 899 5 909 mutaties in % 2,3 1,5 -1,0 -0,9 1,9 2,6 2,6 2,1 1,8 1,7 1,3 1,2 0,3 -0,8 -1,8 -1,8 -2,0 -1,0 -0.5 0,0

#) deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie staat in de technische toelichting.

bron: cbs

cbs persbericht pb11-010

pagina 7 van 7


---- -- centraal bureau voor de statistiek

persbericht
pb11-011 15 februari 2011 9.30 uur

herstel omzet detailhandel blijft uit
· · · 1 procent meer omzet detailhandel in vierde kwartaal non-foodwinkels zetten minder om nauwelijks omzetgroei detailhandel in december

in het vierde kwartaal van 2010 heeft de detailhandel 1,0 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. de prijzen in de detailhandel waren 1,5 procent hoger dan in het jaar ervoor. het volume was dus iets kleiner. de omzetcijfers wijzen nog niet op een duidelijk herstel van de detailhandel. dit blijkt uit cijfers van het cbs. non-foodwinkels realiseerden in het vierde kwartaal 1,0 procent minder omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. vooral winkels in woninginrichtingartikelen zetten minder om. winkels in huishoudelijke artikelen en drogisterijen hadden juist meer omzet dan een jaar eerder. de winkels in non-foodartikelen bleven daarmee achter bij de detailhandel via internet. de verkopers via internet boekten ruim 14 procent meer omzet. foodwinkels hebben in het vierde kwartaal meer omgezet. de toename is volledig toe te schrijven aan de supermarkten, die bijna 3 procent meer omzet behaalden. de speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen boekten daarentegen iets minder omzet in het vierde kwartaal. in december realiseerde de detailhandel nauwelijks meer omzet in vergelijking met het jaar ervoor. mogelijk speelde het barre weer in die maand een rol. winkels in non-foodartikelen zetten in december zelfs minder om dan een jaar geleden. supermarkten realiseerden wel duidelijk meer omzet. de omzetcijfers van december zijn positief beïnvloed doordat december 2010 een gunstiger samenstelling van koopdagen had dan december 2009. na correctie voor dit effect was er sprake van een omzetkrimp in de detailhandel van ongeveer 1 procent. omzetontwikkeling in de detailhandel1)2) % utatie t.o.v. hetzelfde kw -m artaal een jaar eerder 10

www.cbs.nl

8 6 4 2 0 -2 -4 -6
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 201 0 3 4 2006 2007 2008 2009

w aarde

p rijs

1) de gegevens van de laatste vier publicatiemaanden hebben een voorlopig karakter. 2) exclusief apotheken. bron: cbs

cbs persbericht pb11-011

pagina 1 van 3

technische toelichting de detailhandel is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: winkels in voedings- en genotmiddelen (in 2010 een omzetaandeel van 36 procent), nonfoodwinkels (51 procent), de detailhandel-niet-in-winkel (4 procent) en tankstations (9 procent). voor het berekenen van de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van consumentenprijsindexcijfers van het cbs. consumentenprijsindexcijfers zijn echter niet per winkelbranche beschikbaar. het prijsverloop is daarom geraamd op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche gangbare artikelassortiment. de prijsontwikkeling van een branche wordt mede bepaald door artikelen uit het assortiment die ook in andere branches worden verkocht. het prijsverloop van branchevreemde artikelen is buiten beschouwing gelaten. bij de beoordeling van de omzetontwikkelingen moet rekening worden gehouden met het verschil in koopdagen en feestdagen. ten opzichte van december 2009 heeft december 2010 een dinsdag minder en een vrijdag meer. tenzij anders vermeld, wordt in dit persbericht de ontwikkeling gegeven ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. achtergrondinformatie over verandering in samenstelling ondernemingengroep het cbs voegt bedrijven en instellingen vanaf 2010 in een beperkt aantal gevallen op een andere manier samen tot ondernemingengroepen dan daarvoor het geval was. een andere wijziging is dat het aantal werkzame personen en daarvan afgeleid de grootteklasse van bedrijven in het algemeen bedrijvenregister van het cbs vanaf 2010 meer dan voorheen is gebaseerd op individuele gegevens uit de polisadministratie van het uwv. door deze veranderingen kan het voorkomen dat de codering volgens de standaard bedrijfsindeling (sbi 2008) en/of de grootteklasse van een bedrijf of ondernemingengroep wijzigen. dit kan in sommige gevallen gevolgen hebben voor de uitkomsten van een statistiek, vooral voor de uitkomsten per branche/ bedrijfstak of grootteklasse. de gevolgen op de uitkomsten over de detailhandel zijn minimaal. wijzigingen ten opzichte van het persbericht van 13 januari 2011 (pb11-002) zijn de cijfers over november 2010 bijgesteld. de cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

cbs persbericht pb11-011

pagina 2 van 3

tabel 1: omzetontwikkeling detailhandel 1) 2) 2010* jaar 4e kwar- dec. taal nov. 2009 jaar

%-mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

detailhandel, totaal 1) omzet prijs volume voedings- en genotmiddelenwinkels omzet prijs volume supermarkten omzet prijs volume omzet non-foodwinkels omzet prijs volume omzet in: drogisterijen bovenkledingwinkels textielsupermarkten winkels in woninginrichtingartikelen 3) winkels in consumentenelektronica 4) doe-het-zelfwinkels 5) winkels in huishoudelijke artikelen tankstations omzet 4,1 4,9 6,2 5,0
#

0,3 1,4 -1,1

1,0 1,5 -0,5

0,6 2,0 -1,4

4,5

#


-4,8 -0,1 -4,7

1,3 3,2
#

1,1 0,4 0,7

2,4 1,3 1,1

3,4 1,1 2,3

4,7 1,4 3,3

0,5 2,3 -1,7

1,8 0,2 1,6

2,9 1,1 1,7

3,9 1,0 2,9

5,4 1,2 4,2

1,3 2,1 -0,8

speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen

-3,6 -0,8 1,0 -0,1 -4,7


-1,5 0,0 -1,5


-1,0 -0,1 -0,8


-2,6 0,2 -2,8

4,0

#


-7,0 0,5 -7,4


-0,4 4,3
#

0,7 -0,4 0,8 -4,3 0,5 -4,1 2,8

1,2 -0,7 -2,6 -4,6 -0,1 -0,5 3,3


-0,6 -3,0 -5,0 -5,2 -1,0 -1,8 -0,6

6,6 8 8,9 -1,5

# # #

0,3 -4,9 -3,8 -8,9 -10,9 -7,9 -5,1

#

0,7 3,5 9,0

# # #


-11,3

1) exclusief apotheken. 2) de gegevens van de laatste vier publicatiemaanden hebben een voorlopig karakter. 3) meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking. 4) wit-, bruingoed, telecommunicatieapparatuur en computers. 5) bouwmarkten en gespecialiseerde winkels in ijzerwaren, gereedschap, verf en hout. # ) deze cijfers zijn bijgesteld; achtergrondinformatie hierover staat onderaan de technische toelichting. *) voorlopige cijfers.

bron: cbs

cbs persbericht pb11-011

pagina 3 van 3


---- -- centraal bureau voor de statistiek

persbericht
pb11-012 15 februari 2011 9.30 uur

lichte toename vacatures
· · · · 130 duizend openstaande vacatures meer vacatures bij particuliere bedrijven toename commerciële dienstverlening zet door grote bedrijven zorgen voor meer vacatures

eind 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 130 duizend vacatures open. dat zijn er 4 duizend meer dan een kwartaal eerder en 16 duizend meer dan negen maanden eerder toen het laagste aantal in zes jaar werd bereikt. dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het cbs. de toename van het aantal vacatures komt voor rekening van de particuliere bedrijven. aan het eind van 2010 stonden hier 6 duizend meer vacatures open dan een kwartaal eerder. het aantal vacatures bij de overheid daalde verder. in het laatste kwartaal van 2010 telde de commerciële dienstverlening 76 duizend vacatures, 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. deze stijging is vooral toe te schrijven aan de handel en de zakelijke dienstverlening. ook bij de energie en nijverheid was er sprake van aanhoudende groei, het aantal vacatures nam toe naar 21 duizend. ten opzichte van een jaar eerder bleef het aantal vacatures bij kleine en middelgrote bedrijven constant. bedrijven met meer dan 100 werkzame personen hadden ruim 55 procent van de vacatures in hun portefeuille, het aantal vacatures nam bij deze bedrijven toe naar 69 duizend. aantal openstaande vacatures, seizoengecorrigeerd x 1 000

300 250 200

www.cbs.nl

150 100 50 0
i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i* ii*iii*iv* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


* voorlopige cijfers

bron: cbs

cbs persbericht pb11-012

pagina 1 van 4

technische toelichting
het cbs meet het aantal vacatures door een enquête onder ruim 25 duizend bedrijven en overheidsinstanties. de bedrijven en overheidsinstanties worden via internet, schriftelijk of telefonisch geënquêteerd. correctie voor seizoeninvloeden seizoengecorrigeerde reeksen zijn beschikbaar voor het totale aantal vacatures, en voor de landbouw en visserij, nijverheid en energie, commerciële dienstverlening en niet-commerciële dienstverlening, particuliere bedrijven en overheidsinstellingen. door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen de recente ontwikkelingen beter worden gevolgd. achtergrondinformatie over bijgestelde cijfers recente cijfers die zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, hebben een voorlopig karakter. deze kunnen in een volgend persbericht worden bijgesteld. recente cijfers over de vacaturegraad kunnen op grond van de meest recente gegevens over banen worden bijgesteld. meer informatie dit persbericht is een onderdeel van de berichtgeving van het cbs over de nederlandse conjunctuur. voor meer informatie verwijzen wij u naar het conjunctuurbericht. hierin wordt een actueel, totaal en samenhangend beeld van de conjunctuur gepresenteerd. het conjunctuurbericht wordt tegelijk met het uitkomen van dit persbericht bijgewerkt met de laatste stand van zaken. via de cbs-website (informatie voor/publiek/abonnementen) kunt u zich ook aanmelden voor een gratis e-mail-abonnement.

cbs persbericht pb11-012

pagina 2 van 4

tabel 1: openstaande vacatures naar bedrijfstak, seizoengecorrigeerd 2009 30-jun x 1 000 totaal w.v. particuliere bedrijven overheid naar bedrijfstak: landbouw, bosbouw en visserij nijverheid en energie commerciële dienstverlening w.o. handel zakelijke dienstverlening niet-commerciële dienstverlening * voorlopige cijfers 1 16 63 19 22 48 2 15 68 19 21 46 2 15 65 20 20 44 1 15 63 22 19 35 1 16 66 23 20 32 1 19 73 24 20 34 1 21 76 25 21 31 128 106 22 131 112 19 125 109 16 114 105 10 115 105 11 126 117 10 130 123 7 30-sep 31-dec 2010* 31-mrt 30-jun 30-sep 31-dec

bron: cbs tabel 2: vacaturegraad(1); niet-seizoengecorrigeerd 2009 30-jun totaal landbouw, bosbouw en visserij nijverheid en energie w.o. industrie bouwnijverheid commerciële dienstverlening w.o. handel vervoer en opslag horeca informatie en communicatie financiële instellingen zakelijke dienstverlening niet-commerciële dienstverlening w.o. openbaar bestuur onderwijs gezondheids- en welzijnszorg (1)

2010 30-sep 16 19 11 9 15 17 15 9 24 22 26 16 17 26 8 16 31-dec 15 14 10 8 14 16 15 8 18 23 22 16 17 27 7 16 31-mrt 15 14 12 10 15 17 17 9 26 28 21 15 14 12 7 16 30-jun 16 17 13 12 14 19 19 10 30 31 20 16 13 11 9 15 30-sep 16 12 15 14 16 19 19 10 27 32 23 16 12 9 7 14 31-dec* 16 12 15 15 16 19 19 9 25 33 25 16 11 9 7 14

17 20 12 9 17 18 16 9 28 23 27 17 20 33 12 17

aantal vacatures per duizend banen * voorlopige cijfers

bron: cbs

cbs persbericht pb11-012

pagina 3 van 4

tabel 3: vacatures naar bedrijfskenmerken, niet-seizoengecorrigeerd. 2009 30-jun x 1000 totaal w.o. particuliere bedrijven naar bedrijfstak: landbouw, bosbouw en visserij nijverheid en energie w.o. industrie bouwnijverheid commerciële dienstverlening w.o. handel vervoer en opslag horeca informatie en communicatie financiële instellingen zakelijke dienstverlening niet-commerciële dienstverlening w.o. openbaar bestuur onderwijs gezondheids- en welzijnszorg naar bedrijfsgrootte: bedrijven/instellingen met 1 ­ 9 werkzame personen 10 ­ 99 werkzame personen 100 werkzame personen of meer 32 34 72 28 31 65 25 29 65 25 28 63 28 31 66 26 32 66 26 29 69 2 17 8 7 69 20 4 8 6 8 22 51 17 6 22 2 15 7 6 65 20 3 7 6 7 21 43 14 4 20 1 14 7 5 61 20 3 5 6 6 20 43 14 4 20 1 16 8 6 63 21 4 7 7 6 18 36 7 3 20 1 17 10 5 71 24 4 9 8 5 20 35 6 5 19 1 19 11 6 72 24 4 8 8 6 20 31 5 4 18 1 20 12 6 73 25 4 8 8 7 21 30 5 3 18 138 116 125 107 119 102 116 106 125 115 123 115 124 116 30-sep 31-dec 2010 31-mrt 30-jun 30-sep 31-dec

dynamiek ontstane vacatures vervulde en/of vervallen vacatures 184 202 183 195 171 176 174 176 191 182 197 198 181 180

bron: cbs

cbs persbericht pb11-012

pagina 4 van 4


---- --

Deel: ' Verder herstel Nederlandse economie in vierde kwartaal 2010 '


Lees ook