Provincie Utrecht


Persbericht
19 mei 1999

Prestatie-overeenkomst 1999 provincie Utrecht - Dienst Landelijk gebied
50 MILJOEN VOOR LANDELIJK GEBIED UTRECHT

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert dit jaar voor 50 miljoen gulden aan werkzaamheden uit voor de provincie Utrecht. Dat staat in de prestatie-overeenkomst die Gedeputeerde Staten van Utrecht en DLG hebben gesloten over de uitvoering van het provinciale beleid in het landelijk gebied. Het is het derde jaar dat de provincie Utrecht en DLG dergelijke afspraken maken in een prestatie-overeenkomst. Werkzaamheden in een notedop DLG voert het projectmanagement voor de landinrichtingscommissies van Schalkwijk, Lopikerwaard, Eemland, Noorderpark, Groenraven-Oost, Utrecht-West, Kromme Rijn en De Venen. Verder voert DLG inrichtingswerken uit, verwerft gronden voor landinrichting en de ecologische hoofdstructuur, sluit beheersovereenkomsten agrarisch natuurbeheer en is betrokken bij de begrenzing van landbouwgrond als natuurgebied. Verbeteringen: landbouwkundig, ecologisch en recreatief DLG zal in 1999 voor 13 miljoen gulden aan inrichtingswerken uitvoeren in de uiterwaarden van de Lek en in landinrichtingsprojecten. Dit leidt tot een aanmerkelijke verbetering van de landbouwkundige verkaveling, realisering van de ecologische hoofdstructuur (EHS), het terugdringen van het areaal verdroogde natuur, verbetering van de kwaliteit van het landschap, aanleg van bos en fietspaden en andere recreatieve voorzieningen. Particulier Natuurbeheer: veelbelovende start Op de landgoederen Anderstein en Den Treek zullen in 1999 de eerste projecten particulier natuurbeheer in de provincie Utrecht worden gerealiseerd. In het Programma Beheer van het ministerie van LNV komen sinds dit jaar niet alleen de natuurbeschermingsorganisaties in aan- merking voor subsidie bij de omzetting van landbouwgrond in natuurgebied, maar ook particulieren. Anderstein en Den Treek grijpen deze mogelijkheid aan om in 1999 in totaal 16 ha landbouwgrond om te zetten in natuur. DLG en provincie ondersteunen de landgoedeigenaren hierbij. De provincie Utrecht wil samen met DLG particulier natuurbeheer ook in andere gebieden stimuleren. Grondaankopen voor de Ecologische Hoofdstructuur Voor de verwerving van grond is in 1999 34 miljoen gulden beschikbaar: 21,9 miljoen voor de EHS en 12,1 miljoen voor landinrichting. De verwerving van grond voor de EHS vindt plaats voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap. Agrarisch Natuurbeheer DLG verwacht in 1999 voor 200 ha nieuwe beheersovereenkomsten agrarisch natuurbeheer te kunnen sluiten, bovenop de reeds gerealiseerde ruim 4000 ha in voorgaande jaren. Via zo'n beheersovereenkomst kunnen agrarirs een vergoeding krijgen voor het natuurvriendelijk beheer van hun landbouwgronden. Bijvoorbeeld het pas in juni maaien van graslandpercelen ter bescherming van weidevogels. Voor deze beheersovereenkomsten is in 1999 2,8 miljoen beschikbaar. Nog 4000 ha landbouwgrond te begrenzen als natuurgebied Ten slotte hebben de provincie Utrecht en DLG in de prestatie-overeenkomst voor 1999 afspraken gemaakt over de begrenzing van landbouwgrond als natuurgebied. Deze begrenzingen maken realisering van de EHS mogelijk. In de afgelopen jaren zijn bijna 6000 ha begrensd. De provincie Utrecht gaat de begrenzing van de nog resterende ruim 4000 ha de komende jaren versneld afronden. Zo start in 1999 de begrenzing van landbouwgronden in De Venen en Langbroekerwetering.
(Voor informatie: Marja van Buren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Deel: ' Verdiepen spoortunnel De Klomp van de baan '
Lees ook