Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Buitenlandse Zaken
Persbericht ministerraad
31 mei 2002

VERDRAG MET ZES LANDEN OVER EXPORT UITKERINGEN

Nederland sluit verdragen met Litouwen, Cyprus, Jordanië, Roemenië, de Verenigde Staten en Monaco over de export van socialezekerheidsuitkeringen. In de verdragen maakt Nederland afspraken over de controle op de verstrekking van socialezekerheidsuitkeringen met deze landen. Op grond van de Wet beperking export uitkeringen (BEU), die op 1 januari 2000 is ingegaan, zijn dergelijke verdragsafspraken een voorwaarde om een Nederlandse socialezekerheidsuitkering te (blijven) ontvangen.

De ministerraad heeft op voorstel van demissionair staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en demissionair minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken ingestemd met de tekst van de verdragen.

Het gaat om uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsregelingen WAO en WAZ. De AOW wordt wel zonder meer in het buitenland uitbetaald, tot maximaal het bedrag waarop een gehuwde pensioengerechtigde recht heeft. Voor het hogere bedrag waarop een alleenstaande AOW'er recht heeft of voor de partnertoeslag is het wel noodzakelijk dat een verdrag is gesloten over de controle op de verstrekking van de uitkeringen.

De controle die door het sluiten van de verdragen mogelijk wordt gemaakt betreft onder meer de vaststelling van de identiteit, leefvorm en het inkomen van de betrokkene of van de partner, samenloop van uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en het bestaan en de leeftijd van een kind.

RVD, 31.05.2002Deel: ' Verdrag met zes landen over export uitkeringen '
Lees ook