Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Vereenvoudiging procedures regularisatievergunning

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN ging de Vlaamse regering vandaag principieel akkoord om de proce- dures voor het afleveren van regularisatievergunningen sterk te vereenvoudigen.

Voor de afgifte van een regularisatievergunning zal het in de nabije toekomst niet langer vereist zijn dat de stedenbouwkundig inspecteur eerst uitdrukkelijk akkoord gaat om de strafvordering en de herstelvordering te doen vervallen. Door het wegvallen van het voorafgaand akkoord kunnen de administratieve stappen en behande- lingstermijnen sterk worden ingeperkt. Het college van burgemeester en schepenen en de administratieve beroeps- instanties, zijnde de bestendige deputatie en de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, krijgen weer de volle bevoegdheid over het afleveren van de vergunning en zijn niet langer afhankelijk van het standpunt van de steden- bouwkundig inspecteur.

De stedenbouwkundig inspecteur blijft wel bevoegd om met bouwovertreders een vergelijk aan te gaan: door de beta- ling van een boete, de zgn. transactiesom, kan de overtreder ontsnappen aan de strafrechtelijke vervolging wegens de bouwovertreding.

De uitgewerkte regeling werd alvast gunstig onthaald bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het prin- cipieel goedgekeurde voorontwerp van decreet zal nu voor advies worden voorgelegd aan de SERV en de MiNa-Raad.

persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vereenvoudiging Vlaamse procedures regularisatievergunning '
Lees ook