Gemeente Westervoort

Agenda's
---

Commissie Maatschappelijke Zorg

Op maandag 17 juni 2002, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Zorg plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Afspraken tussen commissievoorzitter, plaatsvervangers en interim-commissiegriffiers

* Wijzigingen Wet Reïntegratie arbeidsgehandicapten (Rea) en intrekken Rea Verordening

* Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie WIW
* Beleidsverslag Abw 2001

* Uitwerkingsplan speerpunten Integraal Gehandicaptenbeleid 2002-2006

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Commissie Leefmilieu

Op dinsdag 18 juni 2002, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Leefmilieu plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Speeltuin De Hoge Hoeve (wordt nagezonden)
* Riolering Kerkstraat (wordt nagezonden)
* Evaluatie Hondenbeleid (wordt nagezonden)
* Sanering Stort

* Voortgangsrapportage Beleidsvisie Wonen
* Voortgangsrapportage invoering Diftar en wijziging grof vuilinzameling

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Commissie Beheer

Op woensdag 19 juni 2002, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Beheer plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Regiozaken.

* Verslag vergadering d.d. 29 mei 2002 en lijst van aandachtspunten.
* Verhoging budget externe deskundigen voor het maken van een intern controleplan.

* Aanbieding jaarrekening 2001 en instellen commissie van onderzoek (wordt nagezonden).

* Uitgangspunten berekening afvalstoffenheffing bij Diftar (reeds in uw bezit..

* Uitvoeringsbesluiten delegatie en mandaat (wordt nagezonden).
* Evaluatie pc-regeling.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Gemeenteraad

Zodra de agenda bekend is wordt deze hier gepubliceerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergaderagenda gemeente Westervoort '
Lees ook