Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
15 oktober 2001
De leden van de raadscommissie welzijn, economische zaken en verkeer van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : Vergadering
Enkhuizen : 9 oktober 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn, economische zaken en verkeer welke op maandag 15 oktober 2001 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
H. van Doornik, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:


1 Opening

2 Verslag van de vergadering van 17 september 2001
3 Ingekomen stukken en mededelingen

a. Evaluatierapport Bedrijfsregio Westfriesland
b. Beleidsnotitie Ruimte voor bedrijven

c. Bijdrage restauratie Kaatje

4 Aanpassing verkeersmaatregelen Kadijken

109

5 Verkeersmaatregelen Gependam

108

6 Tijdelijk verhard trapveldje aan de Meeuwenlaan
119

7 Verkoop grond aan de Fruittuinen aan Stichting Woondiensten Enkhuizen

120

8 Subsidie 2001 Stichting De Nieuwe Doelen

122

9 Aanbieding begroting 2002

112

10 Rondvraag

11 Sluiting

Deel: ' Vergadering cie. welzijn/economische zaken/verkeer Enkhuizen '
Lees ook