Gemeente Maassluis

11-6-2002

Commissie Algemene Zaken vergadert op 17 juni

Op maandag 17 juni komt de raadscommissie Algemene Zaken bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 20.00 uur. Voorzitter van deze raadscommissie is raadslid de heer W.J.G. Veen.

Op de agenda staan onder ondere de volgende onderwerpen:

Opening van de vergadering
Vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt de leden van de commissie voor de concept agenda definitief vast te stellen. De volgorde van de agendapunten kan, indien door belangstellenden wordt ingesproken, worden aangepast. Spreekrecht
Burgers kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie. De agendapunten waarover wordt ingesproken, worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Vragenhalfuur
Direct na de aanvang van de officiële commissievergadering is er voor burgers de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het terrein van de commissie behoren. Bevoegdheden veiligheidsassistenten
In de vergadering van 13 november 2001 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de wens wordt uitgesproken om veiligheidsassistenten op te leiden tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Over de mogelijkheden om de veiligheidsassistenten buitengewone opsporingsbevoegdheid te verlenen heeft het college de Officier van Justitie, de heer R.M.J. de Rijck, geraadpleegd. Tijdens de vergadering zal de heer De Rijck een toelichting op het beleid van het Openbaar Ministerie terzake geven.
Vaststelling van het verslag van
de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. 13 meil 2002.
Aktiepuntenlijst
Aan de hand van de actiepuntenlijst van de commissie Algemene Zaken kan zonodig de voortgang worden besproken. Informatie van bestuurders uit commissies en instellingen Bij dit agendapunt informeren leden van het college van B. en W. de commissie over actuele ontwikkelingen in commissies en instellingen, waarin zij namens de gemeente zitting hebben. Rondvraag
Raadsconsultatiebrieven
Het betreft hier onderwerpen waarbij door het college de mening van de raad wordt gevraagd. In deze vergadering zijn geen onderwerpen genoteerd.
Raadsinformatiebrieven
Het betreft hier informatie van het college aan de raad
- Preventiebeleidsplan Brandweer Waterweg en Handhavingsbeleid brandveiligheid RHRR:
Toelichting:
Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten zoals vermeld in het Handhavingsbeleid brandveiligheid RHRR en een en ander verder uit te werken in overleg met Brandweer Waterweg en de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. Het preventiebeleidsplan van Brandweer Waterweg zal bij deze uitwerking worden betrokken.
Uitgenodigd: Mevrouw J. Sterkenburg-Versluis (portefeuillehouder). . Vestiging VVV in de binnenstad
Toelichting:
In de vergadering van de gemeenteraad van 23 april jl. is meegedeeld dat het college aan de regio VVV Nieuwe Waterweg/Westland groen licht heeft gegeven voor de uitvoering van het plan van aanpak om nog deze zomer tot de vestiging van een VVV-kantoor in de binnenstad te komen. Het college deed hierbij de toezegging de raad nader te zullen informeren over de uitwerking van het plan van aanpak. Aan de commissie wordt thans aangeboden een uitwerkingsnotitie met betrekking tot de vestiging van de VVV in Maassluis. Uitgenodigd: Mw. E.J. Groosman-v.d. Brandhof (portefeuillehouder Voorstel tot vaststelling Jaarverslagen 2001 Programma op Hoofdzaken 2002-2006
Dit agendapunt betreft de vertaling van het PoH in raadsprogramma's met betrekking tot het werkterrein van de sector Algemene Zaken en derhalve van de raadscommissie AZ.
Uitgenodigd: de heer J.F. Koen, de heer A.G.M. Keijzer, de heer P. Hoogenraad, mevrouw E.J. Groosman-van den Brandhof Beantwoording schriftelijke raadsvragen Het betreft hier antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de raad. In deze vergadering zijn geen schriftelijke vragen aan de orde.
Verder voorkomende zaken
Agendapunten volgende vergadering
De leden van de commissie kunnen desgewenst agendapunten aandragen voor de komende vergaderingen.
Sluiting
Om uiterlijk 23.00 uur.

Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de bibliotheek aan de Uiverlaan.
De agenda is ook te raadplegen op het internet www.maassluis.nl

Gerelateerde documenten:
Vergadering : Commissie Algemene Zaken van 17-6-2002

Deel: ' Vergadering Commissie Algemene Zaken Maassluis '
Lees ook