Gemeente Uithoorn

VERGADERING COMMISSIE BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Deze raadscommissie vergadert op donderdag 20 februari a.s. vanaf 19.30 uur in kamer 020 van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16. De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling verslag vorige vergadering d.d. 12 december 2002 4. Mededeling portefeuillehouders
5. Regionale aangelegenheden
6. Stand van zaken besloten website voor raadsleden 7. Stand van zaken uitwerking speerpunt communicatie 8. Stand van zaken uitwerking folder dualisering 9. Verdagen termijn vaststellen verordening ex art 213 a Gemeentewet
10. Initiatiefvoorstel GroenLinks over invoeren burgerinitiatief 11. Uitwerking ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 12. Rondvraag
12. Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering commissie bestuurlijke vernieuwing Uithoorn '
Lees ook