Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.008
Datum: 11 januari 1999

Commissie Financiën vergadert op 14 januari

Op donderdag 14 januari 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor financiën en grondbeleid, economische zaken en informatievoorziening. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. Wethouder L.D. Wesenhagen-Kastelein is voorzitter van deze commissie.

Op de agenda van de commissie staat onder andere het eindrapport met betrekking tot de intentiefase van het project Balkon en Haven. Sinds september 1997 is de haalbaarheid van het project Balkon / Haven onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in de "Rapportage Intentiefase project Balkon / Haven". Het rapport wijst uit dat het project haalbaar is. Het college heeft besloten met het rapport in te stemmen en het ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Tevens wordt de raad in de vergadering van 26 januari
1999 voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de private partijen voor de uitvoering van de volgende fase van het project. Voorafgaand aan de raadsvergadering zal de rapportage en de concept-samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd aan de commissies Ruimtelijke ordening c.a. en Financiën c.a. in de vergaderingen op resp. 12 januari 1999 en 14 januari 1999. Verder staan op de agenda enkele voorstellen tot wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1998:
a. Investeringssubsidie V.D.L
b. Aanpassing tarieven reinigingsrechten 1999 c. Aanpassing tarieven rioolrechten 1999 d. Aanpassing tarieven lijkbezorgingsrechten 1999 e. Uitkering gemeentefonds
f. Investeringsprogramma.

Vragenhalfuur en inspreken

Aan het begin van de vergadering bestaat de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die tot het werkterrein van de commissie behoren maar niet op de agenda staan. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren zijn: algemeen financieel beleid, belastingen, grondzaken, grondbedrijf, kadaster, acquisitie, werkgelegenheid, middenstandszaken en automatisering. Op onderwerpen die wel op de agenda staan kan worden ingesproken. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. De agendapunten waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage

De bij de agendapunten behorende stukken zijn voor iedereen in te zien in de commissiemap in het informatiecentrum in het stadhuis. Voor het inzien van stukken is het informatiecentrum geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de commissiemap in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 11 January 1999

Deel: ' Vergadering Commissie Financiën Maassluis - 2923 '
Lees ook