Gemeente Maassluis

14-5-2002

Commissie Middelen vergadert op 16 mei

Op donderdag 16 mei komt de raadscommissie Middelen bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 20.00 uur. Voorzitter van deze raadscommissie is raadslid de heer J.F. Scheerstra.

Op de agenda staan onder ondere de volgende onderwerpen:

Opening van de vergadering
Presentatie Project Prestatie-indicatoren Op 27 april 2001 ging in het stadhuis het project Kwaliteit op alle fronten door prestaties van start. Het project was de uitwerking van het punt in het Programma op hoofdzaken 1998 2002, waarin werd gesteld dat met behulp van kengetallen wordt gemeten of de afgesproken prestaties worden behaald binnen het daarvoor beschikbare budget. Het project werd geïnitieerd door de sector Middelen en beoogde concreet prestatie-indicatoren te ontwikkelen en te verbeteren voor de beleids- en beheersproducten van de Begroting 2002. In september 2001 werd het project geëvalueerd. Een presentatie over prestatie-indicatoren,
-meting en -verantwoording wordt gegeven door de projectleider, de heer R. Godthelp.
De presentatie vindt plaats in zaal De Logger Uitgenodigd: de heer P. Hoogenraad (portefeuillehouder) Vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt de leden van de commissie voor de concept agenda definitief vast te stellen. De volgorde van de agendapunten kan, indien door belangstellenden wordt ingesproken, worden aangepast. Vragenhalfuur
Direct na de aanvang van de officiële commissievergadering is er voor burgers de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het terrein van de commissie behoren. Spreekrecht
Burgers kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie. De agendapunten waarover wordt ingesproken, worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Vaststelling van het verslag van
de openbare vergadering van de commissie Middelen d.d. 11 april 2002. Informatie van bestuurders uit commissies en instellingen Bij dit agendapunt informeren leden van het college van B. en W. de commissie over actuele ontwikkelingen in commissies en instellingen, waarin zij namens de gemeente zitting hebben.
- Bank Nederlandse Gemeenten P. Hoogenraad
- Waterbedrijf Europoort P. Hoogenraad
- Afvalverwerking Rijnmond.- E.J. Groosman van den Brandhof. Rondvraag
Voor dit agendapunt zijn leden van het college uitgenodigd om vragen van commissieleden op het terrein van de commissie Middelen te beantwoorden.
Voorstel tot wijziging van de begroting De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan de gemeenteraad over de volgende begrotingswijzigingen. Het gaat om de volgende besluiten:

- Schadeclaims Uitbreiding Zonneweelde (Niet Openbaar); (B&W 23 april 2002; cie SMB 14 mei 2002)

- Vervanging huisvuilwagen VV-45-PX; (B&W 23 april 2002); Raadsconsultatiebrieven
Het betreft hier onderwerpen waarbij door het college de mening van de raad wordt gevraagd. In deze vergadering zijn geen onderwerpen genoteerd.
Raadsinformatiebrieven
Het betreft hier informatie van het college aan de raad
- Afschrift van de brief van het college aan de VNG, het ministerie van E.Z. en V.R.O.M. waarin de gemeente haar ongenoegen uitspreekt over het instellen van een rijkstoezichthouder voor wat betreft de tarieven in het kader van de Waterleidingwet.
- Herinrichting 2e deel NNPZ (Vogelwijk) (B&W 6 april 2002)
- Voorstel besteding subsidieoverschot 2001 Dukdalf (B&W 23 april 2002).
Beantwoording schriftelijke raadsvragen Het betreft hier antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de raad. In deze vergadering zijn geen schriftelijke vragen aan de orde.
Lokale lasten 2002
Op verzoek van het commissielid de heer F. Wensveen wordt dit agendapunt geagendeerd. Hierbij zou met name moeten worden ingegaan op de stijging in 2002 ten opzichte van 2001. Uitgenodigd: de heer P. Hoogenraad (portefeuillehouder) Verder voorkomende zaken

- Uitwerking terrein commissie Middelen. Ten behoeve van een heldere en duidelijke afbakening tussen commissies is een uitwerking van het terrein van de commissie Middelen opgesteld.

Actiepuntenlijst
Aan de hand van de actiepuntenlijst van de commissie Middelen kan zonodig de voortgang worden besproken. Agendapunten volgende vergadering
De leden van de commissie kunnen desgewenst agendapunten aandragen voor de komende vergaderingen.
Sluiting
Om uiterlijk 23.00 uur.

Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de bibliotheek aan de Uiverlaan.
De agenda is ook te raadplegen op het internet www.maassluis.nl

Gerelateerde documenten:
Vergadering : Commissie Middelen van 16-5-2002

Deel: ' Vergadering Commissie Middelen Maassluis '
Lees ook