Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.317
Datum: 28 december 1998

Commissie Onderwijs vergadert op 7 januari

Op donderdag 7 januari 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor Onderwijs en Volwasseneneducatie, Cultuur, Sport en Recreatie, Communicatie en Inspraak. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat onder andere de overeenkomst basiseducatie 1999. Momenteel ligt het vraagstuk voor welk gemeentelijk bestuursorgaan moet competent worden geacht voor het afsluiten van overeenkomsten tot subsidiering van instellingen voor (basis) educatie, e.e.a. ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten hanteert het uitgangspunt dat de raad dat is. De raad kan de bevoegdheid delegeren aan burgemeester en wethouders. Passend binnen die mogelijkheden en voortbordurend op de lijn, die geldt ten aanzien van alle professionele welzijnsorganisaties waarmee de subsidie-uitvoeringsovereenkomsten worden afgesloten, wordt de raad voorgesteld de genoemde bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Een ander onderwerp dat op de agenda staat is een investeringssubidie voor V.D.L.
Het bestuur van de Maassluise Voetbalvereniging V.D.L. heeft verzocht om een subsidie in de investeringskosten voor de renovatie van de kleedkamers, de wasruimte en de tribune. Het college vraagt advies aan de commissie onderwijs c.a. om aan V.D.L. een subsidie van f. 3.126,70 te verstrekken als tegemoetkoming in de investeringskosten.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren, zijn volwasseneneducatie, basiseducatie, onderwijs, muziekschool, bibliotheek, musea, kunstuitleen, Schuurkerk, sporthallen, tennishal, zwembad, sportterreinen en openluchtrecreatie, communicatie en inspraak.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. In verband met de feestdagen gaat het stadhuis op donderdag 31 december om 17.00 uur dicht. Op vrijdag 1 januari is het stadhuis eveneens gesloten en kunnen de stukken niet worden ingezien. De stukken liggen ook niet ter inzage op zaterdagochtend in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 28 December 1998

Deel: ' Vergadering Commissie Onderwijs Maassluis - 3219 '
Lees ook