Gemeente Grootegast


Vergadering commissie Ruimte
Op dinsdag 11 september a.s. 's avonds om 20.00 uur zal de commissie Ruimte bijeenkomen in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze openbare vergadering staat onder leiding van de heer J.O. Bakker. Iedereen is van harte welkom en mag op de publieke tribune plaats nemen. Ook kunt u gebruik van het spreekrecht maken over zaken, die op de agenda voorkomen.
Op de agenda staan ondermeer de volgende onderwerpen:
- Opening

- Mededelingen

- Verslag van de vergadering van 18 juni jl.
- Ingekomen stukken

- Speeltoestellen

- Voorbereidingsbesluit Openderweg 1, Opende (Terpstra)
- Verslag milieusamenwerkingsverband

- ARCG: nieuwe gemeenschappelijke regeling

- Plan van aanpak 30 km-zones

- Plan van aanpak 60 km-zones Opende -zuid

- Beschikbaar stellen krediet woonplan

- Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling bestemmingsplan "Molenpolder"
- Subsidiering inzameling oud papier

- Aankoop grond en aanvullend krediet dorpsbos Doezum
- Rondvraag

- Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering commissie Ruimte gemeente Grootegast '
Lees ook