Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO316
Datum: 28 december 1998

Commissie Sociale Zaken c.a. vergadert op 6 januari

Op woensdag 6 januari 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal in het stadhuis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
* Het huidige contract met het bureau Planpraktijk voor het project schuldhulpverlening loopt tot 1 januari 1999. Gezien een aantal ontwikkelingen (zoals de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de koppeling van sociale kredietverlening en schuldhulpverlening) stelt het college voor om het contract met Planpraktijk voor de uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente Maassluis te verlengen tot 1 juli 1999 en het aantal uren uit te breiden tot 51 per week.

* In het kader van de opdracht van de raad om te komen tot een op de Maassluise maat toegesneden sociale kredietverlening zijn gesprekken gevoerd met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Vlaardingen.Voor de Maassluise burger moet een duidelijk herkenbaar loket zijn waar men terecht kan voor sociale kredietverlening en ook wordt gestreefd naar samenhang met de gemeentelijke dienstverlening en de plaatselijke schuldhulpverlening. Het college heeft met de GKB Vlaardingen overeenstemming bereikt om de sociale kredietverlening in principe per 1 januari 1999 aan inwoners van Maassluis aan te bieden.
* Het college stelt voor om met ingang van 1 januari 1999 het Sociaal Fonds op te heffen en de voorzieningen uit dit fonds over te hevelen naar de bijzondere bijstand. Ook wordt aan de commissie gevraagd in te stemmen met enkele nieuwe beleidsregels en de betreffende budgetten in de begroting 1999 aan te passen.
* Voorgesteld wordt om voor de vaststelling van het subsidieplafond van gesubsidieerde instellingen het percentage voor loonprijsontwikkelingen van de gemeente te hanteren. In 2001 zou nagegaan moeten worden wat het netto verschil is in de periode
1998-2000 tussen de prognoses van de gemeente en de CAO-afspraken zoals die voor de gesubsidieerde instellingen van toepassing zijn. Als de CAO's in deze periode in totaal meer zijn gestegen dan de ontvangen loonprijscompensaties komen de instellingen voor vergoeding in aanmerking als het verschil meer bedraagt dan 1,5% en de bedrijfsvoering in gevaar komt.
* Het bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum Koningshof heeft werkzaamheden laten uitvoeren aan de verwarmingsinstallatie van de bibliotheek. De installatie is een gemeenschappelijke voorziening waarvoor een verdeelsleutel wordt gehanteerd. De kosten voor de gemeente bedragen 23.000 gulden.

* De directeur van Dukdalf Bedrijven heeft verzocht de Beheersverordening op een aantal ondergeschikte punten te wijzigen.

* Door de Stichting Kinderopvang Maassluis is verzocht om het pand Steenen Dijck 40 te mogen gebruiken voor het uitoefenen van een vorm van kinderopvang. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan voorziet hier niet in. Tegen het plan als zodanig bestaan echter geen bezwaren. Hiervoor zal een artikel 19-procedure volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening gevolgd moeten worden. Voordat deze procedure in werking wordt gezet moet de raad verklaren dat een bestemmingsplan voor het betreffende perceel wordt voorbereid.
* Fraudeproject 1998. Bij de behandeling van dit onderwerp zal de voorzitter de vergadering voor het publiek sluiten om de commissie te laten beslissen of in beslotenheid over dit onderwerp zal worden beraadslaagd.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan. Tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren bijvoorbeeld minimabeleid, werkloosheidsvoorziening, culturele minderheden, sociale werkvoorziening, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, emancipatie, wijkwerk, samenlevingsopbouw, kinderopvang en woonruimteverdeling. Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur. In verband met de feestdagen is het stadhuis deze week 's avonds en op vrijdag 1 januari de gehele dag gesloten. In de eerste week van januari kan men van maandag tot en met donderdag ook 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur de stukken in het informatiecentrum inzien. Normaal gesproken gaat de publieksmap op vrijdagavond en zaterdag naar de openbare bibliotheek. Het komende weekeinde is dat in verband met de jaarwisseling echter niet het geval.

Laatste wijziging: 28 December 1998

Deel: ' Vergadering Commissie Sociale Zaken Maassluis - 5541 '
Lees ook