Gemeente Maassluis

11-6-2002

Commissie Stads- en Milieubeheer vergadert op 18 juni

Op dinsdag 18 juni komt de raadscommissie Stads- en Milieubeheer bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 20.00 uur. Voorzitter van deze raadscommissie is raadslid de heer P.E.H. Kromdijk.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Opening van de vergadering
Vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt de leden van de commissie voor de concept agenda definitief vast te stellen. De volgorde van de agendapunten kan, indien door belangstellenden wordt ingesproken, worden aangepast. Spreekrecht
Burgers kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie. De agendapunten waarover wordt ingesproken, worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Vragenhalfuur
Direct na de aanvang van de officiële commissievergadering is er voor burgers de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het terrein van de commissie behoren. Vaststelling van het verslag van
a. de openbare vergadering commissie Stads- en Milieubeheer d.d. 14 mei 2002.
b. de niet openbare vergadering commissie Stads- en Milieubeheer d.d. 14 mei 2002.
Informatie van bestuurders uit commissies en instellingen Bij dit agendapunt informeren leden van het college van B. en W. de commissie over actuele ontwikkelingen in commissies en instellingen, waarin zij namens de gemeente zitting hebben. Rondvraag
Programma op Hoofdzaken 2002-2006
Dit agendapunt betreft de vertaling van het PoH in raadsprogramma's met betrekking tot het werkterrein van de sector Stads- en Milieubeheer en derhalve van de raadscommissie Stads- en Milieubeheer.

Uitgenodigd: de heer J.F. Koen, de heer A.G.M. Keijzer, de heer P. Hoogenraad, mevrouw E.J. Groosman-van den Brandhof Voorstel tot vaststelling Jaarverslagen 2001 Voorstel tot vaststelling Jaarverslag milieubeheer 2001 Het gemeentelijk milieubeleid is beschreven in het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2. Op basis van dit plan wordt ieder jaar een milieu uitvoeringsprogramma geschreven waarin de milieutaken worden beschreven.
In het Jaarverslag Milieubeheer 2001 worden de uitgevoerde milieutaken en het gevoerde milieubeleid beschreven zodat deze kunnen worden getoetst en bewaakt. Op basis van artikel 21.1 van de Wet milieubeheer moeten burgemeester en wethouders jaarlijks aan de gemeenteraad verslag doen met betrekking tot de uitvoering van de milieutaken, gelijktijdig met de aanbieding aan de gemeenteraad moet dit verslag worden verzonden aan de Inspectie Milieuhygiëne. De raad wordt voorgesteld het jaarverslag vast te stellen. Uitgenodigd: Mevrouw E.J. Groosman-van den Brandhof
Voorstel aanvraag bouwvergunning Haven 4-6 Voor de panden Hoogstraat 4 en 6 (hoekpand Wip/Hoogstraat) is een bouwaanvraag ontvangen om de bestaande bovenwoningen te verbouwen tot horecagelegenheid en aldus bij de op de benedenverdieping/kelder te vestigen dagzaak c.q. restaurant. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in principe planologische medewerking te verlenen, evenals de verdere besluitvorming aan het college te delegeren. Uitgenodigd: De heer J.F. Koen
Voorstel Huisvestingsrichtlijn Stadsregio Rotterdam 2002 De Stadsregio heeft verzocht om vóór 1 juli 2002 te reageren op de voorlopig vastgestelde regeling (zg. beschouwingen). In de Maassluise situatie gaat het om instemmen met lokaal maatwerk voor starters, de herstructurering van de Burgemeesterswijk en het behoud van woonduur. Voorts zal er op initiatief van de Stadsregio in de komende tijd overleg plaatsvinden tussen de gemeenten via een in te stellen regiogroep en zullen er regiobindende activiteiten plaatsvinden teneinde te komen tot één regionale huisvestingsregeling. Uitgenodigd: de heer A.G.M. Keijzer
Raadsconsultatiebrieven
Het betreft hier onderwerpen waarbij door het college de mening van de raad wordt gevraagd
Transactie Veerhuis, Zuiddijk 78 / Johan Evertsenlaan Toelichting: de raad wordt middels deze brief in kennis gesteld van de ontwikkelingen.
Uitgenodigd: De heer J.F. Koen
Raadsinformatiebrieven
Het betreft hier informatie van het college aan de raad. N.B.: In overleg met de voorzitter is besloten dit agendapunt niet te behandelen, de raadsinformatie wordt nagezonden Beantwoording schriftelijke raadsvragen Het betreft hier antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de raad. In deze vergadering zijn geen schriftelijke vragen aan de orde.
Verder voorkomende zaken
Planninglijst
Agendapunten volgende vergadering
De leden van de commissie kunnen desgewenst agendapunten aandragen voor de komende vergaderingen.
Sluiting
Om uiterlijk 23.00 uur.

Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de bibliotheek aan de Uiverlaan.
De agenda is ook te raadplegen op het internet www.maassluis.nl

Gerelateerde documenten:
Vergadering : Commissie Stads- en Milieubeheer van 18-6-2002

Deel: ' Vergadering commissie Stads- en Milieubeheer Maassluis - 5551 '
Lees ook