Gemeente Maassluis

21-1-2003

Commissie Stads- en Milieubeheer vergadert op 28 januari

Op dinsdag 28 januari 2003 komt de raadscommissie voor stads- en milieubeheer bij elkaar voor een openbare vergadering in de Raadzaal van het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering begint om 20.00 uur. Voorzitter van deze raadscommissie is raadslid de heer P.E.H. Kromdijk.

Op de agenda van de vergadering staan de volgende onderwerpen: Opening van de vergadering
Vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt de leden van de commissie voor de concept-agenda definitief vast te stellen. De volgorde van de agenda kan, indien door burgers wordt ingesproken, worden aangepast.
Spreekrecht
Burgers kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie. De agendapunten waarover wordt ingesproken, worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Ingekomen stukken
Hierbij worden de aan de raad gerichte brieven ter inzage gelegd, voor zover geen verdere actie behoeft te worden ondernomen of een advisering door het college in voorbereiding is. Vragenhalfuur
Direct na de aanvang van de officiële commissievergadering is er voor burgers de gelegenheid om aan de commissie vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de commissie behoren, maar niet op de agenda van de vergadering staan.
Vaststelling van de verslagen van: a. Verslag openbare vergadering commissie Stads- en Milieubeheer d.d. 26-11-2002
b. Verslag openbare vergadering commissie Stads- en Milieubeheer d.d. 4 december 2002 (vervolg op de vergadering van 26-11-2002). c. Verslag openbare vergadering commissie Stads- en Milieubeheer d.d. 19 december 2002
Informatie van bestuurders en raadsleden over commissies en instellingen
Onder dit agendapunt informeren collegeleden en raadsleden de commissie over actuele ontwikkelingen in commissies en instellingen waarin zij namens de gemeente zitting hebben. Rondvraag
Uitgenodigd: mevrouw E.J. Groosman en de heren J.F. Koen, A.G.M. Keijzer
Fietsnotitie
In de fietsnotitie wordt vanuit de bestaande beleidskaders en de eindrapportage van de Fietsbalans invulling gegeven aan de geuite wensen voor meer aandacht voor de fietsbalans. De fietsnotitie geeft inzicht in de bestaande en nieuwe aandachtspunten en stelt enkele concrete plannen voor om het fietsklimaat te verbeteren. Optimalisatie inzamelstructuur afval In het door de gemeenteraad vastgestelde Programma op Hoofdzaken van 2002-2006 is de ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk afval ondergronds in te zamelen en het scheiden van afval te optimaliseren. Daartoe besluit het college alle cocons bij hoogbouw te vervangen door ondergrondse containers, alle nieuwbouw, winkelcentra en overige strategische locaties te voorzien van ondergrondse containers en het aantal papier- en glascontainers uit te breiden, met name op buurtniveau. Verenigingen zullen verder worden gestimuleerd oud papier in te zamelen met een bonussysteem. De totale implementatie zal over een periode van drie jaar worden uitgesmeerd waarbij in het eerste jaar een start wordt gemaakt in de wijk Sluispolder, op het Hoofd en bij Koningshoek. De algehele regie zal worden gevoerd door de gemeente en er wordt extra aandacht besteed aan communicatie op maat. De investeringskosten bij hoogbouw, winkelcentra en overige strategische locaties komen ten laste van de gemeente. Schadeclaims uitbreiding Zonneweelde Een tweetal eigenaren/bewoners van appartementen aan de G.A. Brederolaan heeft een verzoek om planschadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tegen de gerealiseerde uitbreiding van het verzorgingstehuis Zonneweelde ingediend. De verzoeken zijn beoordeeld door een onafhankelijk adviseur. Het college stelt de gemeenteraad voor om een vergoeding toe te kennen conform het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken.
Bouwplan Koningshof
In verband met het realiseren van een aantal woningen nabij de Koningshof besluit het college aan de raad een voorstel te doen tot het nemen van een voorbereidingsbesluit en gebruik te maken van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het verdere besluitvormingstraject aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren.
Milieumonitor 2002
Ter toetsing van het gemeentelijk milieubeleid, zoals in het gemeentelijk milieubeleidsplan 1998 2002 beschreven, wordt sinds 1998 de gemeentelijke milieumonitor uitgebracht. Het college heeft ingestemd met de Milieumonitor 2002. Vaststelling bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Vrijstellings-, gebruiks- en overgangsbepalingen heeft gedurende vier weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Het college heeft besloten het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Raadsinformatiebrieven
Het betreft hier informatie van het college aan de raad:
1. Ondernemersloket

2. Schema wegonderhoud
Raadsconsultatie
Door het college wordt de mening van de commissie gevraagd over:
- De wijze van onkruidbestrijding Verder voorkomende zaken
Planningslijst
Agendapunten volgende vergadering De leden van de commissie worden in de gelegenheid gesteld concrete agendapunten aan te dragen, die ter behandeling in een volgende commissievergadering kunnen worden voorbereid / geagendeerd.
Sluiting
Uiterlijk om 23.00 uur.

Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag zijn de vergaderstukken in te zien in de bibliotheek aan de Uiverlaan.

Gerelateerde documenten:
Vergadering : Commissie Stads- en Milieubeheer van 28-1-2003

Deel: ' Vergadering Commissie Stads- en Milieubeheer Maassluis - 6138 '
Lees ook