Gemeente Leeuwarden

Clientenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid (wk 12) ¦ Commissie Stadsontwikkeling ¦ Commissie Welzijn ¦ Stukken voor de vergaderingen
Commissie Stadsontwikkeling

Op maandag 31 maart a.s. vergadert de commissie Stadsontwikkeling. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor.

Op de agenda staat:
1. Opening en mededelingen
2. Rondvraag
3. Vaststellen verslag d.d. 17 februari 2003 4. Aanvraag bouwvergunning voor het vervangen/vergroten van een berging/werkplaats aan de Brédyk
5. Vaststelling van het bestemmingsplan Industrieterrein Leeuwarden-Oost
6. Voorbereidingsbesluit ex. art. 21 van de WRO en vrijstellingsprocedure ex. art. 19, lid 1 van de WRO voor het oprichten van een appartementencomplex op het perceel Ferdinand Bolstraat 34
7. Interpellatie van Leefbaar Leeuwarden inzake actualisering en herziening bestemmingsplannen (inclusief reactie van het college) 8. Notitie essentie
9. Opmerkingen bij Startdocument Streekplan 10. Sluiting

Commissie Welzijn

Op woensdag 2 april a.s. vergadert de commissie Welzijn. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in kamer 50 van het Bestuurscentrum.

Op de agenda staat:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag d.d. 19 februari 2003 4. Een revolving fund voor de monumentenzorg in Leeuwarden? 5. Deelsubsidie verordening Topsportevenementen 6. Evaluatie Integratiebeleid Leeuwarden 7. Rondvraag
8. Sluiting

Deel: ' Vergadering Commissie Stadsontwikkeling Leeuwarden '
Lees ook