Gemeente Barendrecht

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Op donderdag 20 juni vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen het verkeersbesluit tot aanwijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan het Veersemeer 16;
-tegen een verleende kapvergunning voor een conifeer aan de Lavendelhof 73.

De secretaris van deze commissie is de heer H.E.C. Neppelenbroek, tel. 698 242.

Ter inzage
De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Bedrijfsterrein Cornelisland (BA 2002-208), voor het plaatsen van een kantoor met bedrijfshal (06-06-2002);

-Binnenland (BA 2002-191), voor het geheel/gedeeltelijk vernieuwen van de speelplaatsen (23-05-2002);

-Dierensteinweg 2 (BA 2002-199), voor het vergroten van een dakopbouw (30-05-2002);

-Dintel 58 (BA 2002-200), voor het plaatsen van een carpoort en het geheel vernieuwen van de gevelkozijnen van het dakkapel (03-05-2002);
-Van Doesburgveld 28 (BA 2002-207), voor het vergroten van twee dakkapellen (05-06-2002);

-Duindoornwede 1 (MB 2002-068), voor het oprichten/plaatsen van een berging (04-06-2002);

-Emmastraat 50 (BA 2002-195), voor het vergroten van de zolder (27-05-2002);

-Hamburg 1 (BA 2002-197), voor het plaatsen van een hekwerk (28-05-2002);

-Van Hogendorpsingel 14 (MB 2002-70), voor het plaatsen van een tuinhuisje (06-06-2002);

-Koopliedenweg 22 (BA 2002-203), voor het gedeeltelijk vernieuwen van het distributiecentrum (29-05-2002);

-Dr. Kuyperstraat 7 (BA 2002-193), voor het vergroten van de woning (24-05-2002);

-Meerwedesingel (BA 2002-201), voor het plaatsen van een berging (29-05-2002);

-Meerwedesingel 110 (MB 2002-067), voor het plaatsen van een tuinhuisje (29-05-2002);

-de Rooverevliet 12 (BA2002-204), voor het plaatsen van een vlaggenmast (03-06-2002);

-Schubertdreef 75 (BA 2002-205), voor het plaatsen van een dakkapel (03-06-2002);

-Vlielanderoog 4 (MB 2002-69), voor het vergroten van de woning (wintertuin) (05-06-2002);

-Waddenring 42 (BA 2002-198), voor het plaatsen van een duivenhok (30-05-2002);

-Walmolen 46 (BA 2002-196), voor het vergroten van de woning (27-05-2002);

-Wilhelminastraat 4 (BA 2002-196), voor het plaatsen van een berging (24-05-2002);

-Zalmwater 41 (BA2002-206), voor het vergroten van de zolder (03-06-2002);

-Ziedewij 37, bedrijfsterrein (BA 2002-194), voor het gedeeltelijk vernieuwen van het bedrijfspand (27-05-2002).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat verzoeken om bouwvergunning zijn ontvangen voor:


-het oprichten van een dakopbouw aan de Zalmwater 45. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Carnisselande-Zuid".


-het plaatsen van een tuinhuis op een perceel grond bij het perceel Achterzeedijk 40 (MB 2002-066). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 11 juli 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 11 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het bouwen van een bedrijfsruimte aan de noordzijde van bedrijventerrein Vaanpark III te Carnisselande (BA 2001-427). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 11 juli 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 11 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-de oprichting van een tandartspraktijkruimte aan de Meerwedesingel in het wijkdeel Meerwede-Noord (BA2002-184)

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Het college is voornemens een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 WRO in gang te zetten voor de oprichting van deze ruimte. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

De stukken liggen van vrijdag 14 juni 2002 tot en met donderdag 11 juli 2002 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij het college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij haar besluit tot het in gang zetten van de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Nieuwe Nota Planbeoordeling 2002

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben een nieuwe Nota Planbeoordeling vastgesteld. De nota is een belangrijk onderdeel van het provinciaal ruimtelijk beleid. In de nota zijn de regels voor de ruimtelijke ordening voor Zuid-Holland neergelegd. Samen met het streekplan vormt de nota het toetsingskader voor gemeentelijke bestemmingsplannen. Ook aanvragen om verklaringen van geen bezwaar die nodig zijn voor het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden aan de Nota Planbeoordeling getoetst. Door de provincie is gevraagd om een korte zakelijke inhoud van de nota te publiceren en de nota ter inzage te leggen.

Bedrijven en kantoren

Kleinschalige lokaal georiënteerde kantoren kunnen buiten de belangrijke openbaar vervoerslocaties worden gevestigd wanneer de omvang niet groter is dan 500 à 750 m2. Voor bedrijven op een bedrijventerrein geldt een maximum van 50% van het bedrijfsoppervlak tot maximaal 2000 m2. Een vrijstelling is mogelijk tot maximaal 3000 m2 wanneer vestiging bij een belangrijke openbaar vervoerslocatie niet mogelijk is vanwege o.a. een gebrek aan ruimte bij die locaties.

Detailhandel

De algemene vrijstellingsregeling voor grootschalige (perifere) detailhandel (o.a. auto's, caravans, keukens, bouwmarkten en grootschalige meubelbedrijven) mag niet meer standaard in het bestemmingsplan worden opgenomen.

Hippische voorzieningen

Dit onderdeel is nieuw in de Nota Planbeoordeling. Beoogd wordt om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, bijvoorbeeld in natuurgebieden en kwetsbare agrarische gebieden. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen productie- en gebruiksgerichte paardenhouderijen. Nieuwe vestigingen van bedrijven voor gebruiksgerichte paardenhouderij (manege) moeten worden gesitueerd aansluitend aan het stedelijk gebied.

Water

Het nieuwe waterbeleid van de provincie is in de nota opgenomen. Speerpunt daarbij is dat in bestemmingsplannen een waterparagraaf moet worden opgenomen. Gemeente en Waterschap moeten daarvoor in een vroeg stadium overleg voeren om bij de inrichting van nieuwe gebieden rekening te houden met de uitgangspunten van duurzaam en veilig waterbeheer. Daarbij moet voldaan worden aan de eis van 10% wateroppervlak ten behoeve van de waterberging.

Integrale veiligheid

In de nota zijn richtlijnen en goedkeuringscriteria inzake veiligheid opgenomen in het algemene gedeelte en bij de verschillende onderwerpen. Het algemene gedeelte bevat een paragraaf handhaving, waarin het belang daarvan in relatie tot veiligheid wordt benadrukt. Verder is veiligheid opgenomen bij milieu, stedelijk gebied, water en verkeersveiligheid. Voor de inrichting van het stedelijk gebied dient veiligheid één van de uitgangspunten te zijn.

Ter inzagelegging

De Nota Planbeoordeling 2002 is vanaf heden in te zien bij de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. De hierboven genoemde onderdelen zijn niet-uitputtende voorbeelden. De tekst van de Nota Planbeoordeling alsmede het Streekplan is altijd bepalend bij de beoordeling van bouwplannen die niet in het geldende bestemmingsplan passen en waarvoor een vrijstellingsprocedure moet worden gevolgd.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Albert Cuyplaan 15 (BA2001-429), voor het oprichten van een woning (28-05-2002);

-Bachlaan na de Brahmsstraat richting Harplaan (MB2001-0920), voor het plaatsen van een abri (30-05-2002);

-3e Barendrechtseweg hoek Kilweg (BA 2002-322a), voor het plaatsen van een reclamebord (05-06-2002);

-Bartokplantsoen 40 (BA 2002-133), voor het vergroten van de woning (30-05-2002);

-Bartokplantsoen 42 (BA 2002-131), voor het vergroten van de woning (30-05-2002);

-Bizetstraat 59 (MB 2002-058-058), voor het plaatsen van een dakkapel (24-05-2002);

-Boerhaavelaan 48 (MB 2002-052), voor het plaatsen van een blokhut (24-05-2002);

-Brahmsstraat 18 (MB 2002-056), voor het plaatsen van een schuur (24-05-2002);

-Van Doesburgveld 33 (MB 2002-027), voor het vergroten van de woning (28-05-2002);

-Dorpsstraat-Oost 28 (BA 2001-336), voor het oprichten van een woning (28-05-2002);

-Emmastraat 3 (BA 2002-108), voor het plaatsen van een kap op de garage (03-06-2002);

-Essenwede 41 (BA2002-093), voor het vergroten van de woning (24-05-2002);

-Händelstraat 9 (BA2002-123), voor het vergroten van de woning (03-06-2002);

-Händelstraat 21 (BA2002-157), voor het plaatsen van een dakkapel (24-05-2002);

-Korianderhof 52 (MB2002-045), voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (24-05-2002);

-Lijsterbeswede 49 (MB 2002-063), voor het plaatsen van een blokhut (03-06-2002);

-Maaskantveld 16 (BA2002-124), voor het plaatsen van een dakkapel (24-05-2002);

-Marijkesingel 30 (BA 2002-150), voor het vergroten van twee noodlokalen (24-05-2002);

-Noldijk (kavel 1) (BA 2001-417), voor het vergroten van twee woningen en het vervangen van twee bergingen (03-06-2002);
-Noldijk (kavel 2) (BA 2001-416), voor het realiseren van een zwembad (03-06-2002);

-Noldijk (kavel 3) (BA 2001-415), voor het bouwen van een garage (03-06-2002);

-Noldijk 77 (BA 2002-072), voor het wijzigen van de kap en het plaatsen van twee dakkapellen (03-06-2002);

-Noordersingel (kavel 16) (BA 2001-401), voor het oprichten van een woning (05-06-2002);

-Noordersingel (kavel 17) (BA 2001-464), voor het oprichten van een woning (05-06-2002);

-Noordersingel (kavel 18) (BA 2001-340), voor het oprichten van een woning (05-06-2002);

-Oranjestraat 21 (BA 2002-172), voor het wijzigen van een balkonhek (28-05-2002);

-Pottenbakkerij 17 (MB 2002-053), voor het plaatsen van een blokhut (30-05-2002);

-Van Ravesteyndreef 56 (BA 2002-053), voor het bouwen van een dakopbouw (30-05-2002);

-Van Ravesteyndreef 60 (BA 2002-129), voor het wijzigen van de voorgevel (24-05-2002);

-Rietdekkerij (BA 2001-337), voor het oprichten van een ondergronds milieupark (28-05-2002);

-Schoener 75 (BA 2002-160), voor het plaatsen van twee dakkapellen (24-05-2002);

-Stationsweg 140 (BA 2001-184), voor het vergroten van de bedrijfsruimte (03-06-2002);

-Torenmolen 16 en 18 (BA 2002-092), voor vergroten van twee woningen en het vervangen van twee bergingen;

-Torenmolen 22 (MB2002-055), voor het plaatsen van een blokhut (24-05-2002);

-Torenmolen 52 (MB2002-051), voor het geheel vernieuwen en vergroten van een blokhut (24-05-2002);

-Vlietweg 40 (BA2002-168), voor het plaatsen van een dakkapel (24-05-2002)

-Van der Vlugtveld 16 (BA2002-143), voor het plaatsen van twee dakkapellen (24-05-2002);

-Voordijk (BA2000-322), voor het oprichten van 20 + 2 woningen (29-05-2002);

-Wilhelminastraat 10 (BA2001-409), voor het vergroten van de woning (24-05-2002);

-Wilhelminastraat 13 (BA2002-155), voor het vergroten van de woning (03-06-2002);-Zuideinde 38 (BA2002-151), voor het wijzigen van de voorgevel (03-06-2002);

-Zwaluwstraat (BA2002-063), voor het vergroten van de woning (24-05-2002).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Voornemen tot verlening ontheffing APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben een aanvraag voor ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontvangen van de Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F.

De aanvraag is gedaan voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan een drietal objecten, te weten:


-de sloop van de oude perrontunnel, gedurende twee weken.
-de sloop van de duiker ter hoogte van de Boezemweg, gedurende twee weken.

-de sloop van de duiker ter hoogte van de Gebroken Meeldijk, gedurende één week.

Vijf weken na publicatie van dit bericht zal begonnen worden met het tegelijkertijd slopen van de oude perrontunnel en de duiker ter hoogte van de Boezemweg. Deze sloopwerkzaamheden zullen in totaal twee weken duren. Daarna zal begonnen worden aan de sloop van de duiker ter hoogte van de Gebroken Meeldijk. De sloop van deze duiker zal één week in beslag nemen.

De sloopwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de normale werktijden (van 7:00 uur tot 19:00 uur). De werkzaamheden zullen een overschrijding veroorzaken van de geluidsnormen zoals vastgesteld in de circulaire bouwlawaai.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht is voornemens hierop ontheffing te verlenen.

Mogelijkheden tot inspraak

Uw zienswijze kunt u op voorhand telefonisch en/of schriftelijk kenbaar bij mevr. M.P.M. Siemensma van de gemeente Barendrecht.

Bezwaar

Indien het college van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besluit ontheffing te verlenen op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Informatie

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M.P.M. Siemensma, telefoon 0180 - 698319.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Centrum wordt op woensdag 19 juni het spreekuur gehouden bij de afdeling Openbare Werken, 3e Barendrechtseweg 447. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 17 juni bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 18 juni krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail: gemeente@barendrecht.nl o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Gemeente stopt met inzameling blik

Sinds 1 mei 2002 is het niet meer mogelijk om oud blik weg te gooien in de Barendrechtse milieuparkjes. De gemeente heeft met ingang van die datum de blikbakken verwijderd. Reden hiervan is dat het verwerken van het huishoudelijk afval en de scheiding van metalen hieruit dusdanig verbeterd is dat het apart inzamelen van blik geen effect heeft. U kunt oud blik ook gratis inleveren op het afvalaanbiedstation (Londen 15).

Rooster oud papier/oud ijzer
Oud papier (za): 29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):
maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Collecte

Voor de periode 16 juni tot en met 22 juni is een collectevergunning verleend aan de Maag Lever Darm Stichting.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-vrijwilligers voor de telefonische hulpdienst van de Dierenbescherming Barendrecht. U kunt vanuit huis werken. U zorgt ervoor dat de juiste klacht op de juiste plek komt, bijv. dat de dierenambulance wordt ingeschakeld.


-begeleidingsvrijwilligers voor activiteiten die georganiseerd worden in woonzorgcentrum Borgstede. Vindt u het leuk met ouderen te werken, dan is dit misschien de vrijwilligersbaan voor u.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:
-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt. Tel.: 0180-626 437.

Skatetocht door Barendrecht op 15 juni

De werkgroep Brede School van de nieuwe clustervoorziening Waterpoort organiseert op zaterdag 15 juni a.s. een recreatieve skatetocht door Barendrecht. De tocht van ca. 10 km. start en eindigt in voorzieningencluster Waterpoort aan het Middeldijkerplein te Carnisselande.

Onderweg zal iedere deelnemer een drankje worden aangeboden in sporthal Aksent. Tevens ontvangen de deelnemers bij terugkomst een herinnering aan de tocht.

Deelnemen aan de tocht kost 3,-. Hierin is tevens een daglicentiekaart inbegrepen die de deelnemer verzekert tegen ongevallen, indien de vereiste helm, pols-, elleboog- en kniebeschermers gedragen worden. De start is om 13.30 uur vanuit de ontmoetingsruimte van Waterpoort. De tocht zal rond 15.30 uur eindigen. Voor informatie en inschrijven kun je bellen met dhr. F.Nugteren, tel: 0180 - 698 262, of mailen naar F.Nugteren@Barendrecht.nl. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de Waterpoort. Op de dag zelf kan van 12.00 tot 13.00 uur op locatie worden ingeschreven.

Vaccinatiecampagne Meningokokken C

Alle kinderen tussen de 14 maanden en 19 jaar worden gevaccineerd tegen Meningokokken C. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. Alle GGD'en in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen van deze grootschalige landelijke campagne. In Barendrecht gaat het om totaal 9.000 kinderen. Op 28 juni 2002 zijn 4.360 kinderen uit Barendrecht aan de beurt. In Sporthal Driesprong worden dan alle kinderen vanaf 14 maanden tot en met 5 jaar en kinderen van 15 tot en met 18 jaar gevaccineerd. Kinderen die wonen in Barendrecht-Carnisselande kunnen terecht in sporthal Waterpoort. In september volgt de groep kinderen vanaf 6 tot en met 14 jaar.

Medio juni ontvangen de kinderen een oproepkaart. Ook de kinderen die al gevaccineerd zijn. Op deze kaart staat precies aangegeven op welke datum en hoe laat ze in sporthal Driesprong of Waterpoort worden verwacht voor een prik tegen Meningokokken C. Als alle kinderen samen met een ouder/verzorger komen, dan passeren in totaal ruim 8.700 mensen de deuren van de sporthallen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vaccinatiecampagne kunt u terecht op de speciale website www.vaccinatie.minvws.nl. U kunt ook bellen naar de gratis publieksinformatielijn: 0800 - 3008051. Voor specifieke vragen over de prikdata, locatie etc. is er de informatielijn van GGD Rotterdam en omgeving: 0800 - 0994499. Op de website van GGD Rotterdam, www.ggd.rotterdam.nl is ook meer informatie te vinden en is er een directe link met de landelijke website.

Emancipatieraad vergadert

Op maandag 17 juni 2002 vergadert de Emancipatieraad van de gemeente Barendrecht om 19.30 uur in het gemeentehuis.

13 juni 2002

Deel: ' Vergadering Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften Barendrecht '
Lees ook