Gemeente Barendrecht


Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Vanvond vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang openbaar deel 21.15 uur.

In deze vergadering wordt het volgende bezwaar behandeld:


-tegen het besluit tot verlening van vrijstelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1986" alsmede tot verlening van de bouwvergunning voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Carnisserbaan.

De secretaris van deze commissie is de heer M. van Putten, (0180) 698 248.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer B 003. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Sloopaanvraag

Bij de afdeling Bouwen en Milieu is de volgende aanvraag ingediend:


-Lorentzweg 26(SA 2003-010), voor het slopen van alle opstallen exclusief fundering en begane vloer.

De sloopaanvraag is ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

RECTIFICATIE SCHAKEL 6 FEBRUARI:


-
1^e Barendrechtseweg 135 moet zijn 1^e Barendrechtseweg 35, voor het slopen van een woning met bijbehorende schuur.

Bouwaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende aanvragen ingediend:


-Irenestraat 5 (BR 2003-038), voor het bouwen van een dakopbouw (07-02-2003);

-Kolding 5 (BR 2003-047), voor het plaatsen van een gevelreclame en een reclamezuil (12-02-2003);

-Meerwedesingel/Iepenwede (BR 2003-045), voor het plaatsen van een noodpraktijkruimte t.b.v. tandartspraktijk Muziekwijk (11-02-2003);
-Middenbaan 10 (BR 2003-048), voor het plaatsen van gevelreclame (12-02-2003);

-Pesetastraat 2 (BR 2003-040), voor het veranderen van een bedrijfspand (07-02-2003);

-Pruimentuin 8 (BL 2003-044), voor het vergroten van de woning (10-02-2003);

-Punter 45 (BL 2003-046), voor het veranderen van het raamkozijn (11-02-2003);

-Stationsweg 134 (BL 2003-043), voor het plaatsen van een gereedschapsberging (10-02-2003);

-Strausslaan 28 (BL 2003-037), voor het gedeeltelijk veranderen van een garage (07-02-2003);

-Waddenring 91 t/m 185 (BL 2003-042), voor het wijzigen van de voor- en zijgevel (07-02-2003).

De bouwaanvragen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond). Het publiceren van aanvragen om bouwvergunning is informatief. U kunt nog geen bezwaar maken.

Voorgenomen vrijstelling

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van onderstaand bouwplan vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het geldende bestemmingsplan te verlenen. U kunt de stukken inzien bij de afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E007. Inzagetermijn vier weken: van vrijdag 21 februari t/m donderdag 20 maart 2003 (tenzij anders vermeld). Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke en gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

1. Waddenring 91 t/m 185: wijzigen gevelopeningen- dossier BL2003-042 (art. 19 lid 3 WRO juncto art. 50.4 WW);
2. Voordijk 322: vergroten bestaand kantoor - dossier BA2002-408 (art 19 lid 1 WRO juncto art 50.5 WW).

Verleende bouwvergunningen / vrijstellingen


-IJmeer 9 (BR 2003-009), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (11-02-2003)

-Ter Leede (BA 2002-421), voor het oprichten van een woning (12-02-2003)

-Mazurkastraat 7,9,11 en 13 (BA 2002-411), voor het vergroten van de woningen (11-02-2003)

-Middeldijk 73A (BA 2002-453), voor het plaatsen van een lichtmast (11-02-2003)

-Zalmwater 5 (BA 2002-437), voor het vergroten van de woning (11-02-2003)

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Werkzaamheden aan het spoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F. ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De ontheffing wordt verleend voor de heiwerkzaamheden van week 9 tot week 13 van dit jaar. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden (7:00 - 19:00 uur op doordeweekse dagen). De werkzaamheden worden uitgevoerd ten westen van de spoortunnel en zijn vergelijkbaar met de heiwerkzaamheden die eerder op dezelfde plek zijn uitgevoerd.

Afhankelijk van de positie van de heistelling worden de geluidsnormen zoals gesteld in de van toepassing zijnde Circulaire Bouwlawaai af en toe licht overschreden met maximaal 1 dB.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door dhr. J. Mooij, tel. (0180) 698 454.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Werkzaamheden aan het spoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft van de Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F. een aanvraag binnen gekregen voor het verlenen van ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De ontheffing is aangevraagd voor het verplaatsen van de torenkraan op het dak van buis 1 (tussen de moten 51 en 61) naar het dak van buis 2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 8:00 - 18:00 uur op zaterdag 8 en zondag 9 maart van dit jaar.

Het equivalente geluidsniveau zal maximaal 49 dB(A) bedragen. De geluidsnormen zoals gesteld in de van toepassing zijnde Circulaire Bouwlawaai worden niet overschreden.

Mogelijkheden tot inspraak

Uw zienswijze kunt u op voorhand telefonisch en / of schriftelijk kenbaar bij dhr. J. Mooij van de gemeente Barendrecht.

Bezwaar

Indien het college van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besluit ontheffing te verlenen op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door dhr. J. Mooij, tel. (0180) 698 454.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Werkzaamheden A29 ter hoogte van de Voordijk combinatie Besix - Mourik vof

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft besloten ontheffing te verlenen op de Algemene Plaatselijke Verordening voor werkzaamheden gedurende 1 nacht in de week van 3 - 7 maart 2003.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van funderingen ten behoeve van vangrailconstructies op de A29. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de kruising van de A29 met de Voordijk en veroorzaken een overschrijding van de normering uit de circulaire bouwlawaai.

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door de heer J.H. Mooij, tel. (0180) 698 454.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

Datum: Artiest(en): Voorstelling: Bijzonderheden:

Do. 20-02 Maarten van Roozendaal & Tijdelijk tekort aan cabaret/muziek, Egon Kracht chronisch geluk
Vr. 21-02 Arie en Silvester Rammen cabaret/UITVERKOCHT Za. 22-02 Jules, Niels en Vincent Croiset Dood van een toneelhandelsreiziger
Do. 27-02 Hester Macrander Weet ik veel! cabaret Vr. 28-02 Jeugdtheaterschool Zuid-Holland Adam Eva enz. jeugdtheater/19.00 uur
Wo. 05-03 Speeltheater Holland Poppentje on Tour jeugdtheater/14.00 uur UITVERKOCHT
Do. 06-03 Eric Schneider, Dries Smits e.a. Gloed toneel Vr. 07-03 Toneelschap B&D Hobbit familievoorstelling/19.00 uur Za. 08-03 Jenny Arean & Willeke Alberti Klarenbeek & muziek/UITVERKOCHT
Zo. 09-03 Tangorama Muziek van Argentijnse Bodem kamermuziek/12.00 uur

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd: Aanvang:

Wo. 26-02/05-03 De Tweeling 12 jaar 20.15 uur
Wo. 12-03 One hour Photo 16 jaar 20.15 uur
Wo. 19-03 The Pianist 12 jaar 20.15 uur

Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en één uur voor aanvang van de theater- of filmvoorstelling. Voor informatie: (0180) 615 958 of www.hetkruispunt.nl

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Voornemen tot uitbreiding parkeerplaatsen in Buitenoord I

In 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders, naar aanleiding van klachten over parkeren in de wijk Buitenoord, opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid voor uitbreiding van parkeerruimte in de wijk Buitenoord. De klachten zijn destijds op de wijkavond voor Buitenoord naar voren gekomen.

Openbare werken heeft nu een voorlopig-ontwerp uitgewerkt voor Buitenoord I. Dit zijn met name de straten Kempenaar, Botter, Tjalk en Kofschip. Het voorlopig-ontwerp gaat uit van het opheffen van een deel van de nu geldende parkeerverboden, middels het wegnemen van de verkeersborden. Door deze maatregel is een parkeernorm te realiseren van circa 1.4 parkeerplaats per woning. De huidige norm is circa 1.2 parkeerplaats per woning.

De weggedeelten waar de parkeerverboden worden opgeheven, zijn bijna overal 6 meter breed en vallen binnen de 30 km/uur-zonering. Juist omdat de wegen onderdeel uitmaken van het verblijfsgebied (30 km/uur-zonering), is het toelaten van geparkeerde voertuigen op de weg een aanvulling op het gewenste straatbeeld. Ook zorgen de geparkeerde voertuigen voor een snelheidsremmend effect op het autoverkeer, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. De meeste locaties waar de verboden worden opgeheven, worden nu al als zodanig gebruikt, hetgeen neerkomt op een legalisering van het huidig parkeergebruik. Bijkomend voordeel is dat er in principe geen openbaar groen wordt opgeofferd voor parkeerruimte.

Aangezien er in de huidige situatie op de meeste gedeelten aan beiden zijden van de weg parkeerverboden zijn ingesteld, wordt voorgesteld alleen aan één zijde van de weg de parkeerverboden op te heffen om de vrije doorgang voor u, en met name voor noodhulpdiensten, te waarborgen.

De politie en brandweer hebben inmiddels ingestemd met het voorlopig-ontwerp. Op verzoek van de politie is tevens besloten, om tegelijkertijd met het opheffen van de parkeerverboden in Buitenoord I, op een aantal plaatsen ook parkeerverboden in te stellen. Dit middels het aanbrengen van een gele onderbroken streepmarkering op de trottoirbanden langs de weg. Deze locaties zijn veelal plaatsen achter de bestaande parkeervakken. Het parkeren op de plaatsen achter de vakken levert veel hinder op.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgende voorgenomen verkeersbesluit hebben vastgesteld;

Besluit 2002-25

Buitenoord I


-Opheffen parkeerverboden

-Instellen parkeerverboden

Het voorgenomen-verkeersbesluit 2002-25, ligt vanaf donderdag 20 februari 2003 opnieuw vier weken ter inzage bij afdeling Communicatie, kamer B002/003. Op dit voorgenomen verkeersbesluit kunt u gedurende de inzagetermijn uw zienswijze op het voorstel kenbaar maken. Na de inzagetermijn zal op basis van de ingekomen zienswijze een definitief-ontwerp worden uitgewerkt. Na de vaststelling door het college zal de definitieve verkeersbesluitprocedure worden opgestart en, indien er geen bezwaren op het plan komen, tot uitvoering worden overgegaan. Een en ander wordt op deze pagina in de Schakel bekendgemaakt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Boer van de afdeling openbare werken, telefoonnummer 0180 - 698 385.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud papier

Op zaterdag 22 februari, de laatste zaterdag van de maand, kunt u weer oud papier buiten zetten. Het oud papier hoeft niet in een gemeentelijke huisvuilzak, maar dient wel goed gebundeld of verpakt te zijn.

Oud ijzer

Woensdag 26 februari is de laatste woensdag van de maand. Op die dag kunt u uw oud ijzer 's morgens aan de stoeprand zetten. Denkt u eraan dit bijtijds te doen. Wat niet is meegenomen dient u zelf weer weg te halen.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 26/7, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12.
Oud ijzer (wo): 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Toegangskaart voor Barendrechts afvalaanbiedstation

Met ingang van 1 maart heeft iedere Barendrechter een toegangskaart nodig voor het afvalaanbiedstation. De jaarkaart die op huisadres geregistreerd staat wordt in de week van 24 februari samen met de nieuwe milieukalender verspreid. Met de kaart hebben alleen inwoners van Barendrecht toegang tot het afvalaanbiedstation. De kaart wordt voortaan jaarlijks gestuurd naar alle huishoudens die reinigingsrecht betalen.

Collecte

Voor de periode 23 februari tot en met 8 maart is een collectevergunning verleend aan het Nationaal Jeugdfonds.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Dinsdag 11 maart: verkiezingen provinciale staten

Op dinsdag 11 maart 2003 zijn er provinciale statenverkiezingen. U kunt dan invloed uitoefenen op de politiek in de provincie Zuid-Holland voor de komende vier jaar. Omdat woensdag 5 en woensdag 12 maart christelijke feestdagen zijn, worden deze verkiezingen op een dinsdag gehouden. De provinciale staten beslissen onder meer over belangrijke zaken als ruimtelijke ordening, milieu en welzijn. U merkt het misschien niet altijd direct, maar iedereen heeft regelmatig met de gevolgen van provinciaal beleid te maken. Een goede reden dus om op 11 maart uw stem wederom te laten horen.

U kunt van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds terecht in het stembureau.

Om u te helpen kiezen, kunt u de Stemwijzer gebruiken. Met de Stemwijzer kunt u die partij vinden die het best past bij uw ideeën en opvattingen. Kijk op www.provincies.nl, www.ukomttochook.nl of www.stemwijzer.nl.

Wijkavond Molenvliet en Paddewei druk bezocht

Op donderdagavond 16 januari vond de wijkavond voor de wijken Molenvliet en Paddewei plaats in Theater het Kruispunt. Deze wijkavond werd druk bezocht. In totaal kwamen er ongeveer 200 bewoners luisteren naar, en discussiëren over, de plannen en algemene informatie over deze wijken. Veel besproken onderwerpen waren veiligheid, bereikbaarheid van de politie, parkeren, hangjeugd, openbare verlichting, ontsluiting van de wijk Molenvliet, onderhoud van de groenvoorzieningen, hondenbeleid en de milieuparken. Alle bewoners van de wijken Molenvliet en Paddewei ontvangen op korte termijn een algemene brief met hierin de antwoorden op de meest gestelde vragen.

De eerstvolgende wijkavond vindt plaats op donderdag 22 mei voor de wijken Smitshoek, Voordijk, Riederhoek, Gaatkensoog en Havenkwartier. Bewoners van deze wijken krijgen te zijner tijd een uitnodiging thuisgestuurd.

Emancipatieraad vergadert

De Emancipatieraad vergadert op dinsdag 25 februari 2003 op de Kempenaar 53 (op het pleintje). De vergadering begint om 19.30 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:


-nabij de woning Concertweg 16

Bezwaren

Tegen deze maatregel kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn tot en met donderdag 3 april 2003, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 920, 3000 AX Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De stukken liggen ter inzage bij de WVG, (0180) 698 398.

Vandalisme kost gemeenschap veel geld

Onder vandalisme wordt verstaan het opzettelijk kapotmaken of beschadigen van objecten zonder dat het enig voordeel oplevert. Per ongeluk een bal door de ruit schoppen bij een partijtje straatvoetbal is dus geen vandalisme. De ruiten van een bushokje intrappen, het vertrappen van bloemenperkjes of het bekladden van muren wel. Mensen zijn vaak zuinig op hun eigen spullen, maar om de spullen van een ander maken zij zich minder druk. Vrijwel dagelijks worden eigendommen van de gemeente vernield. De maandelijkse kosten van vernielingen vindt u voortaan maandelijks op de gemeentepagina.

Januari

Vandalisme heeft de gemeente in januari EUR 7.000,00 gekost. Deze kosten zijn ontstaan door vernieling van Abri's (bushokjes); het weghalen van afvalbakken; graffiti en diverse vernielingen rondom scholen. De totale schade als gevolg van vandalisme bedroeg in december EUR 40.600,-, daarvan was voor EUR 37.900,- rond de jaarwisseling vernield.

Vandalisme raakt ons allemaal, niet alleen in de portemonnee maar ook in ons gevoel. Het maakt bijvoorbeeld dat mensen zich onveilig voelen in een onverlichte straat en dat voorzieningen zoals afvalbakken en speeltoestellen niet meer gebruikt kunnen worden.

De politie houdt zich dagelijks bezig met vandalismebestrijding, maar kan niet overal tegelijk zijn. Als u getuige bent van vandalisme, meld dit dan direct bij de politie (0900) 8844 en bij urgente zaken 112. Voor het herstel van vernielingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Barendrecht op (0180) 698 377.

20 februari 2003

Deel: ' Vergadering Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften Barendrecht '
Lees ook