Gemeente Maassluis

12-6-2002

Commissie Welzijn vergadert op 19 juni

Op woensdag 19 juni komt de raadscommissie Welzijn bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 19.30 uur. Voorzitter van deze raadscommissie is raadslid de heer J. Luijendijk. Aangezien de agenda een behoorlijk aantal punten bevat is de verwachting dat de vergadering om circa 23.00 uur zal worden geschorst en zal worden voortgezet op dinsdag 25 juni a.s. van 17.00 uur tot 18.30 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Opening van de vergadering
Vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt de leden van de commissie voor de concept agenda definitief vast te stellen. De volgorde van de agendapunten kan, indien door belangstellenden wordt ingesproken, worden aangepast. Spreekrecht
Burgers kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie. De agendapunten waarover wordt ingesproken, worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Vragenhalfuur
Direct na de aanvang van de officiële commissievergadering is er voor burgers de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het terrein van de commissie behoren. Vaststelling van het verslag van
de openbare vergadering van de commissie Welzijn, gehouden op 21 mei 2002.
Informatie van bestuurders uit commissies en instellingen Bij dit agendapunt informeren leden van het college van B. en W. de commissie over actuele ontwikkelingen in commissies en instellingen, waarin zij namens de gemeente zitting hebben. Rondvraag
Voorstel vaststelling Nota Breedtesport Na kennis genomen te hebben van het inspraakverslag en de wijzigingen die hiervan het gevolg zijn voor de nota over breedtesport, heeft het college op 4 juni 2002 besloten de breedtesportnota Maassluis: Sportieve Stad aan de Waterweg 2002 - 2007 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen en de middelen die nodig zijn voor de implementatie ervan ter beschikking te stellen. Uitgenodigd: Mw. E.J. Groosman-v.d. Brandhof
Programma op Hoofdzaken 2002-2006
Dit agendapunt betreft de vertaling van het PoH in raadsprogramma's met betrekking tot het werkterrein van de sector Welzijn en derhalve van de raadscommissie Welzijn.
Uitgenodigd: de heer J.F. Koen, de heer A.G.M. Keijzer, de heer P. Hoogenraad, mevrouw E.J. Groosman-van den Brandhof Voorstel beheer en exploitatie de Toevlught Het college nam op 6 november 2001 het besluit het beheer van het jongerencentrum de Toevlught over te dragen aan een marktpartij. Voorwaarde hierbij was dat het jongerenwerk op 6 dagdelen gebruik kan blijven maken van het jongerencentrum. Het college heeft besloten het beheer van de Toevlught aan de heer Bosma over te dragen. Om het pand volgens voorschriften veiliger en passend in het gemeentelijk jeugdbeleid beter toegankelijk te maken stelt het college de raad voor een éénmalige investering te doen van 60.000,-Uitgenodigd: Hr. A.G.M. Keijzer
Voorstel Liquidatie Stichting GGD Arbozorg Het college heeft kennis genomen van de liquidatie van de stichting GGD Arbozorg en stemt in met de Maassluise bijdrage ad 166.160,- in de liquidatiebalans van de stichting GGD Arbozorg. De raad wordt voorgesteld met het voorstel tot onttrekking van het benodigd bedrag aan de algemene reserve akkoord te gaan. Uitgenodigd: Mw. E.J. Groosman-v.d. Brandhof Voorstel Ontwerp begrotingswijziging 2002 ROG NWN Het college heeft ingestemd met de ontwerp- begrotingswijziging 2002 van de Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord (ROG NWN) en legt deze ter instemming voor aan de raad.

Uitgenodigd: Hr. A.G.M. Keijzer
Voorstel Ontwerpbegroting 2003 ROG NWN Het college heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2003 ROG NWN en leegt deze ter instemming voor aan de raad. Uitgenodigd: Hr. A.G.M. Keijzer
Voorstel aanvullend krediet aanbouw Spectrum Voor de aanbouw van twee permanente klaslokalen aan de dependance van Het Spectrum wordt de raad voorgesteld een aanvullend krediet van maximaal 30.000,-- beschikbaar te stellen vanwege de extra kosten die met de bouw gepaard gaan.
Uitgenodigd: Hr. A.G.M. Keijzer
Voorstel tot vaststelling Jaarverslagen 2001 Raadsconsultatiebrieven
Het betreft hier onderwerpen waarbij door het college de mening van de raad wordt gevraagd. In deze vergadering zijn geen onderwerpen genoteerd.
Raadsinformatiebrieven
Het betreft hier informatie van het college aan de raad.
- Besluit inzake fusie Dukdalf met Patijnenburg (NO)
- Raadsinformatiebrief over Renovatie Koningshof (wordt nagezonden)
- Notitie inzake openbaar onderwijs
- Stand van zaken Stichting Ummah Wahidah (wordt nagezonden) Beantwoording schriftelijke raadsvragen Het betreft hier antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de raad. In deze vergadering zijn geen schriftelijke vragen aan de orde.
Verder voorkomende zaken
Voorstel stand van zaken uitvoeringsovereenkomsten en CAO-problematiek.
Planninglijst
Agendapunten volgende vergadering
De leden van de commissie kunnen desgewenst agendapunten aandragen voor de komende vergaderingen.
Sluiting
Om uiterlijk 23.00 uur. Als de agenda nog niet in zijn geheel is behandeld wordt de vergadering geschorst en voortgezet op dinsdag 25 juni a.s. van 17.00 uur tot 18.30 uur.

Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de bibliotheek aan de Uiverlaan.
De agenda is ook te raadplegen op het internet www.maassluis.nl

Gerelateerde documenten:
Vergadering : Commissie Welzijn van 19-6-2002

Deel: ' Vergadering Commissie Welzijn Maassluis '
Lees ook