Gemeente Maassluis

20-1-2003

Commissie Welzijn vergadert op 29 januari 2003

Op woensdag 29 januari komt de raadscommissie Welzijn bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 20.00 uur. Voorzitter van deze raadscommissie is raadslid de heer J. Luijendijk. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Opening van de vergadering
Vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt de leden van de commissie voor de concept agenda definitief vast te stellen. De volgorde van de agendapunten kan, indien door belangstellenden wordt ingesproken, worden aangepast. Spreekrecht
Burgers kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Insprekers dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn en zich te melden bij de voorzitter van de commissie. De agendapunten waarover wordt ingesproken, worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Ingekomen stukken
Vragenhalfuur
Direct na de aanvang van de officiële commissievergadering is er voor burgers de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het terrein van de commissie behoren. Vaststelling van de verslagen van
de openbare vergadering van de commissie Welzijn, gehouden op 9 oktober, 25 en 27 november 2002.
Informatie van bestuurders uit commissies en instellingen Bij dit agendapunt informeren leden van het college van B. en W. de commissie over actuele ontwikkelingen in commissies en instellingen, waarin zij namens de gemeente zitting hebben. Rondvraag
In verband met mogelijke beantwoording van vragen door aanwezige portefeuillehouders wordt de rondvraag aan het begin van de agenda geplaatst.

Ontwikkeling reserve onderwijshuisvesting ESV Betalen van vordering
Wijziging verordening kinderopvang na inspraak Bespreking rapport rekenkamercommissie inzake bezettingsgraad sportvoorzieningen
Raadsinformatiebrieven

1. Bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs
2. Stand van zaken heroriëntatie Ouderenbeleid
3. Aanpassing communicatieplan Integraal Jeugdbeleid
4. Stand van zaken De Toevlught

5. Standpuntbepaling nota Culturele Raad Maassluis Kansen en belemmeringen

6. Modernisering bibliotheekwerk

7. Stand van zaken huisvesting Paulusgroep
8. Gezondheidssituatie niet-westerse allochtonen in de regio NWN
9. Stand van zaken Boeiende Route
10. Nieuw bestuur Ummah Wahida

11. Wijkplan 2003
Verder voorkomende zaken
Planninglijst
Agendapunten volgende vergadering
De leden van de commissie kunnen desgewenst agendapunten aandragen voor de komende vergaderingen.
Sluiting
Om uiterlijk 23.00 uur.
Inzage
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de bibliotheek aan de Uiverlaan.
De agenda is ook te raadplegen op het internet www.maassluis.nl

Deel: ' Vergadering Commissie Welzijn Maassluis '
Lees ook