Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 21 augustus 2001

Experiment met nieuwe bewegwijzering bedrijventerreinen

De gemeente Oosterhout gaat op kantorenpark Hoevestein en de daarnaast gelegen bedrijventerreinen langs het Wilhelminakanaal-zuid experimenteren met een nieuwe vorm van bewegwijzering. Als die bevalt, zal deze bewegwijzering ook worden toegepast op de andere bedrijventerreinen in Oosterhout.

Uit onderzoek is gebleken dat de bewegwijzering naar de Oosterhoutse bedrijventerreinen niet optimaal is. Sommige nieuwe terreinen hebben nog bewegwijzering, terwijl bestaande bewegwijzering in een aantal gevallen verouderd is en dringend aan vervanging toe.

Uitgangspunten voor het nieuwe systeem zijn dat gekozen wordt voor een duidelijk, eenvoudig, duurzaam en breed toepasbaar systeem, dat zoveel mogelijk de systematiek volgt die de ANWB hanteert. Bij het nieuwe systeem is gekozen voor verwijzing naar straatnamen; de mogelijkheid van "nummerverwijzing", zoals dat onder andere in Breda wordt gehanteerd, is in Oosterhout minder goed toepasbaar.

Het proefproject zal kantorenpark Hoevestein, de terreinen Meerstoel/Meerpaal en Europarc omvatten. Van de bedrijven die een offerte hebben uitgebracht, is voor de uitvoering de keuze gevallen op de firma Pol Wegbebakening uit Heteren. De kosten voor de pilot bedragen 7.207 ( 3.270). De borden zullen 12 september worden geplaatst. Het bedrijf Pol verzorgt niet alleen de plaatsing, maar houdt ook een registratie bij, zodat bij calamiteiten snel voor vervanging kan worden gezorgd. In het nieuwe systeem verwijst de gemeente overigens alleen naar straten; verwijzing naar de bedrijven op de percelen zelf is de verantwoordelijkheid van de ondernemers. Overigens zullen ook de borden van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout (SBBO) bij de bedrijventerreinen op dezelfde manier vormgegeven gaan worden.

Om de bereikbaarheid van kantorenpark Hoevestein te verbeteren, heeft de gemeente Oosterhout daarnaast overeenstemming bereikt met de ANWB over verwijzing naar Hoevestein vanaf de A27. Plaatsing van deze verwijzing vindt zo spoedig mogelijk plaats. De kosten hiervan bedragen 6.736 ( 3.057).

B. en w. geven opdracht voor ecologische studie Hoevestraat

Burgemeester en wethouders hebben Buro Coördinaat opdracht gegeven onderzoek te doen naar de landschappelijke waarden in het gebied aan de Hoevestraat dat de gemeenteraad heeft aangewezen voor boscompensatie. Hier zou het groen moeten worden gecompenseerd dat door de nieuwbouw op Vrachelen verloren gaat. De Raad van State heeft echter onlangs de provinciale goedkeuring vernietigd van het bestemmingsplan dat de boscompensatie mogelijk maakt. Belangrijkste reden voor dat besluit was dat, naar de mening van de Raad van State, bij het plan de Hoevestraat voor boscompensatie aan te wijzen, onvoldoende gekeken is naar de landschappelijke waarden en de eventuele aantasting daarvan.

Voordat de provincie opnieuw een besluit neemt over het bestemmingsplan aan de Hoevestraat, wil het college dit nu wel onderzocht hebben. De kosten van het onderzoek zijn begroot op 11.959,50 ( 5427).

College stelt raad voor fusie waterleidingbedrijven goed te keuren

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 september voorstellen in te stemmen met de voorgenomen fusie tussen de waterleidingbedrijven in West- en Oost-Brabant. Oosterhout is aandeelhouder van de Waterleidingmij. Noord-West-Brabant. Het gaat hier om de formele afronding van een principebesluit dat de gemeenteraad al in zijn vergadering van mei heeft genomen.

Uit het ondernemingsplan van de nieuwe Brabant Water NV blijkt dat dit bedrijf de watervoorziening ongewijzigd voortzet. Daarnaast zal er in 2002 sprake zijn van een daling van de tarieven voor de gemiddelde huishoudelijke gebruiker in West-Brabant. De verwachting is dat zich ook in de jaren daarna een tariefsdaling zal voordoen.

B. en w. besluiten tot verkoop erfpachtperceel aan Statendamweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten een perceel van 3.595 m² aan de Statendamweg te verkopen aan de familie Volbeda, die ter plekke een dierenpension exploiteert. De familie heeft het perceel nu nog in erfpacht. De afgesloten erfpachtovereenkomst dat na verloop van tijd de erfpacht moet worden omgezet om koop als de betrokken partij daarom vraagt.

Oosterhout, 23 augustus 2001

Deel: ' Vergadering en besluitenlijst gemeente Oosterhout week 33 '
Lees ook