Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Commissie voor Bestuur en Middelen (19/06) ¦ Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Leeuwarden ¦ Vergadering Gemeenteraad Leeuwarden ¦ Stukken voor de vergaderingen Commissie voor Bestuur en Middelen (19/06) Openbare vergadering op 19 juni a.s. om 19.30 uur in het Bestuurscentrum, Groeneweg 1 in Leeuwarden (kamer 32). 2. Mededelingenlijst.
3. Voortgangsrapportage over de activiteiten die voortvloeien uit de Zelfanalyse Risicogebieden.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.
Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Leeuwarden Openbare vergadering op 20 juni 2002 om 19.45 uur op o.b.s. de Wielen, adres: Galamastins 2 in Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Mededelingen en ingekomen stukken.

a. Brief besturenoverleg: GOA: gemeente stelt het beschikbaar stellen van gelden voor 2002-2003 steeds uit. b. De architect voor Zuiderburen wordt Overbeek-Tromp. Na de vakantie wordt gestart met het ontwerpen van een gebouw. c. Vrijdag 21 juni wordt het projectplan Juniorgroep Piter Jelles in de stuurgroep vastgesteld.

a) Verslag openbare vergadering 18-04-02. b) Actielijst.

Taakbeleid.

Inspectierapporten.
a) Inspectierapport RST de Trilker (februari 2002). b) Inspectierapport RST Uniaskoalle (februari 2002).

Verantwoordelijkheidsverdeling algemene directie. Uitgangspunten spreidingsplan scholen.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune.

Vergadering Gemeenteraad Leeuwarden
Openbare vergadering op 24 juni 2002 om 19.30 uur in het Oranjehotel Stationsweg 4 te Leeuwarden.

De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur. Op de agenda staat o.a:

* Subsidie Parnas

* Vaststellen Regiovisie op de Maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang in de provincie Fryslân
* Herinrichting Oldehoofsterkerkhof en de realisatie van een parkeergarage

* Uitbreiding Fries natuurmuseum
* Zuiderzeelijn

* Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2001
* Invulling vacature burgemeester (deels besloten) De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw).

Ook kunt u de stukken vinden op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de griffier op telefoonnummer 058-2332372. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering.

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Deel: ' Vergadering Gemeente Leeuwarden '
Lees ook