Gemeente Barendrecht

Gemeenteraad vergadert

Op maandag 24 juni vergadert de gemeenteraad in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende voorstellen:
-tot het beschikbaar stellen van een extra krediet voor de verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis;

-tot vaststelling van het bestemmingsplan Riederhoek;
-tot vaststelling van het bestemmingsplan Sportpark Smitshoek;
-tot onteigening van een perceel grond, gelegen aan de Heulweg ten behoeve van de uitbreiding van Sportpark Smitshoek;
-tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond;

-tot benoeming van vertegenwoordigers in externe organen.
Ter inzage

De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Openingstijden: zie bovenaan.

Collegespreekuur

Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van het college is op maandag 24 juni:

-wethouder G.A.C. Schoehuizen: 17.00 - 18.00 uur;
-wethouder C. Silvis: 17.00 - 18.00 uur;

-wethouder P. van Vugt: 17.00 - 18.00 uur.

Het spreekuur is NIET op afspraak. De burgemeester houdt geen spreekuur op een vaste tijd. Voor een afspraak met hem kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaresse mw. I.T. van Prehn, tel. 698 206.

Welke vraag aan wie stellen?


-burgemeester Van de Wouw: coördinatie veiligheidsbeleid (incl. afgifte vergunningen), alg. bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, kabinetzaken, mediabeleid, internationale betrekkingen, economische zaken, onderwijs en volwasseneneducatie, kinderopvang, verbouw gemeentehuis;


-wethouder Schoehuizen (VVD): loco burgemeester, jeugd- en jongerenwerk, volksgezondheid, sport en recreatie, subsidiebeleid, financiën, grondbedrijf, nutsbedrijven, P&O, automatisering, spoorzone-project (Dierenstein);


-wethouder Silvis (CDA): ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en woonruimtezaken, stads- en dorpsvernieuwing, monumentenzorg, cultuur (bibliotheek, muziekschool, Kruispunt, Kreatief Werkhuis), emancipatiezaken, centrumstudie;


-wethouder van Vugt (SGP/ChristenUnie): sociale zaken en maatschappelijk werk, werkgelegenheid, openbare werken, verkeer en vervoer, milieubeleid, volkstuinen, St. Alle-r-hande: bureau activering en werkprojecten, ouderenbeleid, minderhedenbeleid en asielzoekers, gehandicaptenbeleid, begraafplaats (aula).

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Vanavond vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen het verkeersbesluit tot aanwijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan het Veersemeer 16;
-tegen een verleende kapvergunning voor een conifeer aan de Lavendelhof 73.

De secretaris van deze commissie is de heer H.E.C. Neppelenbroek, tel. 698 242.

Ter inzage
De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:

-1e Barendrechtseweg 1 (MB 2002-075), voor het plaatsen van een hobbykas (12-06-2002);

-Bizetstraat 51 (MB 2002-072), voor het plaatsen van een blokhut (11-06-2002);

-Emmastraat 35 (BA 2002-210), voor het plaatsen van een dakkapel en dakopbouw (06-06-2002);

-Emmastraat 37 (BA 2002-209), voor het plaatsen van een dakkapel en dakopbouw (06-06-2002);

-Van Hogendorpsingel 6 (BA 2002-212), voor het oprichten van een woning (10-06-2002);

-IJsselstraat 16 (BA 2002-215), voor het vergroten van de woning (10-06-2002);

-Klarinetweg 31 (BA 2002-211), voor het plaatsen van een dakkapel (06-06-2002);

-Koopliedenweg (BA 2002-217), voor het vergroten van het kantoor (13-06-2002)

-Kuiperij 13 (BA 2002-213), voor het veranderen van de woning (10-06-2002);

-Arent Maertensvliet 1 (MB 2002-073), voor het plaatsen van een blokhut (07-06-2002);

-Meerwedesingel 108 (MB 2002-071), voor het plaatsen van een blokhut (11-06-2002);

-Strausslaan 106 (BA 2002-214), voor het vergroten van de woning (10-06-2002);

-Voordijk (kavel 6) (BA 2002-216), voor het oprichten van een woning (12-06-2002);
De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en
Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat verzoeken om bouwvergunning zijn ontvangen voor:

-het realiseren van een activiteitencentrum aan de Klarinetweg 4 (BA 2001-457). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Nieuweland".

-het in gebruik nemen als praktijkruimte van het gehele pand aan de Boerhaavelaan 18. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Centrum-Noord".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 21 juni tot en met donderdag 18 juli 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 18 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


- het oprichten van een voorzieningencluster, bestaande uit een basisschool, een kinderdagverblijf en een sporthal in het deelgebied Riederhoek/Carnisselande.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar is in overstemming met het ontwerpbestemmingsplan "Riederhoek" en het Regionaal Structuurplan "Midden-IJsselmonde".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 21 juni tot en met donderdag 18 juli 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 18 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Eerder heeft al inspraak op het plan plaatsgevonden. Insprekers hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen. Ook zij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om thans een zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het plaatsen van een tuinhuis bij het kinderdagverblijf aan de Oranjestraat 1 (BA 2002-164). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Zuid".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 21 juni tot en met donderdag 18 juli 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 18 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:

-het vergroten van de woningen aan het Vioolhof 8, 10, 12 en 14 (BA2002-179).

-het vergroten van een woning aan de Brahmsstraat 15 (BA2002-176).
De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

De bouwplannen ligt met ingang van vrijdag 21 juni tot en met donderdag 18 juli 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 18 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak uitwerkingsplan De Waterpoort

Burgemeester en wethouders van Barendrecht geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op:

-het voorontwerp van het uitwerkingsplan "De Waterpoort".
Het uitwerkingsplan "De Waterpoort" is een bestemmingsplantechnische vastlegging van de inmiddels gerealiseerde Waterpoort, het voorzieningencluster in deelgebied Waterkant van Carnisselande Zuid. De uitbreiding van de basisschool "De Zeppelin" wordt ook in dit plan opgenomen. In het bestemmingsplan worden de bebouwing, de zuidoostelijke hoek van het Middeldijkerplein, de TramPlusverbinding en een gedeelte van de Portlandse Baan en de Middeldijk bestemd.

Het plan is een uitwerking van het zogenaamde "moederplan" Carnisselande Zuid waarin regels zijn opgenomen voor de uitwerking van het plan.

Ter inzage

Het voorontwerp van het uitwerkingsplan ligt met ingang van vrijdag 21 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. De stukken kunnen dagelijks worden ingezien van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingediend. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. Reacties kunnen leiden tot eventuele aanpassing van het uitwerkingsplan. Daarna zal het plan als ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage worden gelegd. Tegen het ontwerpplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend bij ons college. Uiteindelijk stellen wij het bestemmingsplan vast.

Opheffen aanhoudingsplicht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bouwaanvraag is ontvangen voor:

-het vergroten van een woning aan de Walmolen 46 (BA2002-196).
Het bouwplan is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Molenvliet". Omdat de aanvraag echter ligt binnen het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan "Molenvliet-Nieuweland" ter inzage is gelegd (of: het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden) dient de aanvraag te worden aangehouden. De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet, wordt opgeheven. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet hiertoe over te gaan.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 21 juni tot en met donderdag 18 juli 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het opheffen van de aanhoudingsplicht kan deze tot en met donderdag 18 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak bestemmingsplan Carnisselande Noord

Burgemeester en wethouders van Barendrecht geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan "Carnisselande Noord".

Het plangebied ligt tussen Rijksweg A15 en de Voordijk, met uitzondering van het sportpark Smitshoek. Aan de oostzijde wordt het plan begrensd door het verkeersknooppunt Vaanplein en Rijksweg A29. Het bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van dit gedeelte van de VINEX-locatie Carnisselande planologisch-juridisch mogelijk te maken. Daarnaast wordt aan de bestaande bebouwing aan de noordzijde van de Voordijk een passende bestemming gegeven.

Binnen het plangebied liggen verschillende bestaande woningen op ruime percelen. Aan deze percelen wordt een woonbestemming gegeven waarbinnen op enkele locaties ook de mogelijkheid wordt geboden om ruimere activiteiten toe te staan, zoals kleinschalige bedrijven met een beperkte verkeersaantrekkende werking.

Voor de realisatie van de nieuwe woningbouw wordt een nader uit te werken bestemming opgenomen. Dit betekent dat het bestemmingsplan de randvoorwaarden geeft waarbinnen de bestemming moet worden uitgewerkt. Het gaat daarbij o.a. om maximale hoogtes, ruimtebeslag, en de verdeling van functies.

Aan de oostzijde van het plangebied, langs Rijksweg A29, wordt de realisatie van het bedrijventerrein Vaanpark IV mogelijk gemaakt.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 21 juni 2002 gedurende vier voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. De stukken kunnen dagelijks worden ingezien van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Verdere procedure

Binnen de bovengenoemde termijn kunnen schriftelijke inspraakreacties bij ons college worden ingebracht. Reacties kunnen leiden tot aanpassing van onderdelen van het plan. Na afloop van de inzagentermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. Behandeling van de inspraakreacties vindt vervolgens plaats in een nader te bepalen vergadering van de commissie Grondgebied. Iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend zal voor deze vergadering worden uitgenodigd. Daarna zal het plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Tegen het ontwerpplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Voordat dit plan in werking treedt moet het echter eerst door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden goedgekeurd.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-kruising Avenue Carnisse met Zuidersingel, Meerwedesingel en Noordersingel (BA 2000-285), voor het oprichten van drie bruggen ten behoeve van de Trampluslijn (13-06-2002);

-Emmastraat 25 (BA 2002-117), voor het bouwen van een dakopbouw (12-06-2002);

-Gouwe 1-3 (BA 2002-140), voor het vervangen van reclame (12-06-2002);
-Koopliedenweg 12 (BA 2002-136), voor het wijzigen van het bedrijfspand (12-06-2002);

-Lindehoevelaan 2 A (BA 2002-122), voor het bouwen van een dakopbouw (12-06-2002);

-Middenbaan 70 A (MB 2002-065), voor het plaatsen van een rolluik (12-06-2002);

-Noldijk 63 (BA 2002-089), voor het plaatsen van een schuur (13-06-2002);

-Noordersingel (kavel 23) (BA 2001-373), voor het oprichten van een woning (13-06-2002);

-Riedertuin 59 (BA 2002-152), voor het plaatsen van een rookkanaal en een dakkapel (12-06-2002);

-Scharwater 13 (BA 2002-104), voor het vergroten van de woning (12-06-2002);

-Voordijk 365 (BA 2002-060), voor het vergroten van de woning (12-06-2002);

-Waddenring 45 (BA 2002-056), voor het vergroten van de berging (12-06-2002);

-Waddenring 301 (BA 2002-159), voor het plaatsen van een tuinhuis (12-06-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Wet Milieubeheer/meldingen

Burgemeester en wethouders hebben de navolgende meldingen ingevolge de Wet Milieubeheer ontvangen van:


-Greensprout BV voor de verandering van de in de inrichting gebezigde werkwijze. De melding heeft betrekking op de op 13 januari 1998 verleende oprichtingsvergunning voor een inrichting waar spruiten worden aangevoerd, gekoeld worden opgeslagen, gesorteerd, ingepakt en afgevoerd.

Voor deze projecten kan volgens de melders worden volstaan met een melding, omdat zij geen nadelige gevolgen, of uitsluitend gunstige, hebben voor het milieu.

Inzage

De meldingen en overige van belang zijnde stukken kunt u van donderdag 20 juni tot en met woensdag 31 juli tijdens de openingstijden inzien in het gemeentehuis, Binnenhof 1, en in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Buiten openingstijden kunt u terecht na telefonische afspraak: gemeentehuis (0180) 698 398, DCMR (010) 2468402.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen over een melding kunt u zich wenden tot de DCMR, tel. (010) 2468501, de heer N.A. de Waal. Kopieën zijn (tegen betaling) verkrijgbaar bij Bureau Documentaire Informatievoorziening, tel. (010) 2468402.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-Kreek 2 1 Ilex (hulst), 2 Crataegus (meidoorn), 2 Prunus (sierkers),
1 Sorbus (lijsterbes), 1 Chamaecyparis (conifeer), 1 Acer (esdoorn)
-Kerkweg 2 2 Populus (populier)

-'t Ruim 22 2 Salix (kronkelwilg)

-Schoener 102 1 Betula (berk)

-Middeldijk 89 1 Fraxinus (es)

-Fazant 1 1 Salix (wilg), 1 Sorbus (lijsterbes), 1 Pinus (den)
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud ijzer

Woensdag 26 juni is de laatste woensdag van de maand. Op die dag kunt u uw oud ijzer 's morgens aan de stoeprand zetten. Denkt u eraan dit bijtijds te doen. Wat niet is meegenomen dient u zelf weer weg te halen.

Rooster oud papier/oud ijzer
Oud papier (za): 29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):
maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur, zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Monumentencommissie vergadert

Op dinsdag 25 juni a.s. vergadert de Monumentencommissie in het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in vergaderkamer F 008.

Op de agenda staat:

-Organisatie Open Monumentendag 2002.

Met vragen kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw D. Verwaard, tel. 698 325.

Bankenplan Paddewei

Naar aanleiding van verzoeken van bewoners is een plan opgesteld voor het plaatsen van zitbanken in de wijk Paddewei. De banken zullen in de nabijheid van de singel worden geplaatst.

Een ieder kan tegen het plaatsen van deze zitbanken tot en met 4 juli 2002 een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht

De tekening met het bankenplan (PA-13-37) ligt vanaf donderdag 20 juni tot en met donderdag 4 juli 2002 ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing, buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Na de inzagetermijn zal afhankelijk van de ingediende zienswijze overgegaan worden tot plaatsing van de zitbanken. Voor informatie over dit bankenplan kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Zwart afdeling Openbare Werken beheer. Telefoonnr. 698377.

Te koop in Barendrecht:

Tien ruime vrije kavels in Ter Leede

Op zoek naar het huis van uw dromen? Laat het bouwen op één van de tien vrije sector kavels in de nieuwe Barendrechtse wijk Ter Leede. Deze wijk ligt in de zuidoosthoek van Barendrecht nabij het recreatiegebied Oude Maas.

De tien vrije kavels, die worden aangeboden door de gemeente Barendrecht, variëren in oppervlakte van 580 tot 875 vierkante meter. Voor de zes kavels aan de buitenrand van Ter Leede bedraagt de prijs 450 euro per vierkante meter (excl. BTW) en de overige vier kavels kosten 400 euro per vierkante meter (excl. BTW). Bij de verkoop geeft de gemeente voorrang aan mensen die hun woning elders in Barendrecht verplicht moeten verlaten en daarnaast maken ook mensen die reeds in Barendrecht wonen of mensen die economisch aan Barendrecht gebonden zijn meer kans.

Dinsdag 2 juli is er in de Foyer van theater Het Kruispunt (Middenbaan 111, aanvang 20.00 uur) een speciale voorlichtingsavond, waar ook een informatiepakket met registratieformulier verstrekt zal worden. Vervolgens kunnen belangstellenden hun interesse tot uiterlijk 22 augustus kenbaar maken door het registratieformulier te retourneren. Een onafhankelijk notaris zal de kavels uiteindelijk bij loting toewijzen. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de voorlichtingsavond te komen, kunnen het informatiepakket met registratieformulier vanaf 3 juli ook per e-mail opvragen. Dat kan bij Bianca van Vliet (gemeente Barendrecht), haar e-mail adres is B.van.Vliet@Barendrecht.nl Telefonisch is zij bereikbaar onder nummer 0180-698249.

Vaccinatiecampagne Meningokokken C

Alle kinderen tussen de 14 maanden en 19 jaar worden gevaccineerd tegen Meningokokken C. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. Alle GGD'en in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen van deze grootschalige landelijke campagne. In Barendrecht gaat het om totaal 9.000 kinderen. Op 27 en 28 juni 2002 zijn 4.360 kinderen uit Barendrecht aan de beurt. Alle kinderen vanaf 14 maanden tot en met 5 jaar en van 15 tot en met 18 jaar worden op donderdag 27 juni 2002 in sporthal Waterpoort (kinderen die wonen in Barendrecht-Carnisselande) en op vrijdag 28 juni in sporthal De Driesprong gevaccineerd. In september volgt de groep kinderen vanaf 6 tot en met 14 jaar.

In juni ontvangen de kinderen een oproepkaart. Ook de kinderen die al gevaccineerd zijn. Op deze kaart staat precies aangegeven op welke datum en hoe laat ze in sporthal Driesprong of Waterpoort worden verwacht voor een prik tegen Meningokokken C. Als alle kinderen samen met een ouder/verzorger komen, dan passeren in totaal ruim 8.700 mensen de deuren van de sporthallen.

EHBO'ers gevraagd

De EHBO-Vereniging Barendrecht is nog op zoek naar EHBO'ers die op bovengenoemde vaccinatiedagen hun medewerking willen verlenen. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer K. Lommers, tel. 620 172 of mevrouw M.B. Bergers, tel. 614 239.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vaccinatiecampagne kunt u terecht op de speciale website www.vaccinatie.minvws.nl. U kunt ook bellen naar de gratis publieksinformatielijn: 0800-3008051. Voor specifieke vragen over de prikdata, locatie etc. is er de informatielijn van GGD Rotterdam en omgeving: 0800-0994499. Op de website van GGD Rotterdam, www.ggd.rotterdam.nl is ook meer informatie te vinden en is er een directe link met de landelijke website.

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2002 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. Vandaag willen we nog een keer ingaan op de parkeer- en stopverboden. Over twee weken vragen we aandacht voor `Zuinig rijden' en hoe je dat doet. Met algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

Een stopverbod kan aangeduid worden door middel van een gele doorgetrokken streep of een stopverbodsbord. Een gele onderbroken streep duidt een parkeerverbod aan. Deze markering wordt aangebracht op of langs de kant van de rijbaan. Het gebruik van de markeringen verdient de voorkeur boven het plaatsen van borden. Het voordeel hiervan is dat de weggebruiker op ieder willekeurig punt direct geïnformeerd wordt over de ingestelde parkeer- of stopverboden. Markering wordt echter niet overal toegepast omdat uit de richting van de straat vaak al blijkt waar geparkeerd mag worden en waar niet. Ook zijn al die gele strepen niet erg fraai. Infrastructurele ingrepen waarmee het parkeren onmogelijk wordt gemaakt hebben de voorkeur boven het plaatsen van parkeerverboden. Daarbij kan worden gedacht aan versmalling van de rijbaan en/of het plaatsen van verticale elementen direct langs de rijbaan.

Parkeerzonering

Een mogelijkheid om het aantal borden drastisch terug te dringen is het instellen van een parkeerzonering. In de wijk Carnisselande worden alle wijken voorzien van een z.g. parkeerzonering. Dit houdt in dat u dit parkeerverbod alleen aan het begin van de wijk tegenkomt en niet her en der losse parkeerverboden. Dit is dus opletten! U mag alleen parkeren in die vakken die als zodanig zijn vormgegeven en ingericht. Soms zijn de vakken van een P voorzien, een andere keer hebben ze een afwijkende kleur verharding.

Parkeerschijfzone

Een andere vorm is het instellen van een parkeerschijfzone. Zo is in de omgeving van het winkelcentrum aan de Middenbaan een parkeerschijfzone van kracht. Deze zone wordt aangeduid d.m.v. het onderstaande bord (figuur A) en ondersteund door middel van blauwe belijning ter hoogte van de parkeervakken. De parkeerschijfzone in het centrum van Barendrecht geldt voor 1½ uur. Binnen de zone dient u gebruik te maken van uw parkeerschijf. Het einde wordt aangeduid met het bord "einde parkeerschijfzone" (figuur B)

figuur A figuur B

.

begin en einde parkeerschijfzone

Opheffen parkeerverboden

Binnen de 30km/uur-zone zijn parkeerverboden niet altijd wenselijk. Het straatbeeld mag best gevuld zijn met hier en daar een geparkeerde auto. Hierdoor neemt de verblijfsfunctie toe en wordt er minder hard gereden doordat de geparkeerde auto een obstakel vormt. Ook is door het toegenomen autobezit meer parkeerruimte nodig. De komende jaren zal de gemeente per wijk gaan onderzoeken in hoeverre op bepaalde weggedeelten de parkeerverboden kunnen worden verwijderd, zonder hierbij de vrije doorgang te schaden voor met name de bewoners en de nood- en hulpdiensten. Als u in uw eigen omgeving veel hinder ondervindt van fout geparkeerde voertuigen kunt u de gemeente hierover informeren. De gemeente zal dan onderzoeken in hoeverre een parkeerverbod noodzakelijk en gewenst is.

Boetes

Parkeren en stoppen daar waar het niet is toegestaan kan u 40,00 boete opleveren! De politie in Barendrecht treedt op tegen foutparkeerders. Dus zorg dat u uw auto in de daarvoor bestemde ruimte parkeert. Dit voorkomt een bekeuring en komt de Barendrechtse gemeenschap ten goede voor wat betreft de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Voor informatie over parkeerverboden en stopverboden kunt u zich wenden tot de heer M.M.A. Boer, afdeling openbare werken. Tel. 0180 698 385. Zeer veel informatie over alle bebording en uitvoeringsvoorschriften kunt u vinden op nieuwe website http://www.verkeerstekens.nl.

Informatiemarkt Carnisselande/Portland

zaterdag 5 oktober 2002

locatie: Waterpoort Carnisselande

De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard organiseren op zaterdag 5 oktober een informatiemarkt voor (toekomstige) bewoners van Barendrecht-Carnisselande en Portland. Doe mee!

Wij stellen de deelname van Barendrechtse en Albrandswaardse verenigingen en instellingen zeer op prijs. Deze week is een uitnodigingsbrief met antwoordformulier verstuurd naar alle verenigingen en instellingen. Als u geen brief heeft ontvangen, maar wel geïnteresseerd bent in deelname kunt u de uitnodigingsbrief, het liefst per e-mail, opvragen via: w.meulendijk@barendrecht.nl o.v.v. Informatiemarkt Carnisselande/Portland. U kunt ook bellen met Bureau Communicatie van de gemeente Barendrecht op (0180) 698 451.

Reageren voor 12 juli!

U kunt zich tot 12 juli aanmelden voor deelname aan de informatiemarkt. Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt voor de markt en wordt het demonstratieprogramma samengesteld. Deze informatie ontvangt u uiterlijk eind augustus 2002. Als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare marktkramen overschrijdt wordt een reservelijst opgesteld. Ook hierover ontvangt u informatie.

Opbrengst Anjercollecte

De opbrengst van de Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds bedraagt 2.291,14. De Toneelvereniging heeft 698,80 opgehaald en de Harmonievereniging 1.592,34.

Collecte

Voor de periode 23 juni tot en met 29 juni is een collectevergunning verleend aan het Nederlandse Rode Kruis.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Goed oppassen voor groenvirussen en -bacteriën!

Als we onze hond en onszelf uitlaten in de natuur, lopen we het risico dat allerlei parasieten het gemunt hebben op onze gezondheid. En op die van de viervoeter! Dat is een groot probleem, want als we ergens graag toeven, is dat wel in het groen van bos, duin, heide, park en
-niet te vergeten- de eigen tuin. En juist op die zo geliefde plekjes lopen we gemakkelijk een ziekteverwekkende groenvirus of -bacterie op.

Goed oppassen

Circa 20 % van de teken veroorzaakt Lyme ziekte. Het is goed oppassen in de natuur. Bedek zoveel mogelijk de huid (ook het hoofd) en controleer uzelf (en uw huisdier) altijd na terugkomst van een wandeling of verblijf in het groen. De kans op besmetting kan voor mens en dier minimaal blijven als u de teek binnen 24 uur op de juiste manier verwijdert en het wondje ontsmet met 70 % alcohol.

Rode cirkel

Merkt u de tekenbeet niet direct op, maar u bent wel besmet geraakt, dan kan er na een week of drie een felrode cirkel (kring) ontstaan rondom de plek waar de teek u heeft gebeten en zijn maaltje bloed opgezogen. Als zo'n kringvorming ontstaat, meldt u uw huisarts over de teek, wijs hem op de besmettingsmogelijkheid en vraag om de juiste antibioticum behandeling. Wees echter altijd alert, want in sommige gevallen loopt u Lyme ziekte op zonder dat er kringvorming is ontstaan op uw huid.

Meer informatie:

-Bel tijdens kantooruren met de SAAG-Helpdesk op (0299) 66 00 67.
-Wetenschappelijke en aanvullende informatie leest op de website www.saag.nl


-Stichting SAAG heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Lyme Patiënten, de Landelijke Coördinatiestructuur
Infectieziektenbestrijding, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een voorlichtingsboekje gemaakt, dat gratis te verkrijgen is (wel eigen portobijdrage).

Nieuwsbrief Carnisselande/Portland

Vier keer per jaar geven de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard de nieuwsbrief Carnisselande/Portland uit. Hiermee worden met name degenen, die geïnteresseerd zijn in een woning in dit gebied op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en de voortgang van projecten. Op deze infopagina kunt u de belangrijkste onderwerpen uit de nieuwsbrief lezen. Interesse? U kunt een exemplaar afhalen bij Bureau Communicatie, kamer E 127 in het gemeentehuis of bij het Informatiecentrum Carnisselande/Portland.

Vrijheidsakker

Binnenkort wordt er begonnen met de aanleg en bouw van één van de laatste grote wijken van Carnisselande/Portland: Vrijheidsakker (net als Smitshoek en Riederhoek deel van de Dorpse Driehoek). Deze wijk, waar ongeveer 400 huizen komen, wordt grotendeels gerealiseerd volgens het principe `consumentgericht bouwen'. De projectontwikkelaars geven elk op hun eigen wijze invulling aan dit thema. De wijk moet halverwege 2005 helemaal klaar zijn.

Kunstwerk `GROEN' bijna af

Op de rotonde waar de Kilweg, de Portlandse Baan en de Carnisser Baan samenkomen staat een aantal reusachtige letters, uitgevoerd in stalen constructies. Samen vormen de letters het woord `GROEN'. Het kunstwerk is bedoeld als milieuvriendelijk herkenningspunt van Barendrecht-Carnisselande. De verwachting is dat de stalen constructie voor het begin van de bouwvak wordt afgerond. De laatste letters worden geplaatst en vervolgens worden deze beplant met klimop en andere groene planten.

TramPlus

Bij de gemeente Barendrecht is met verbazing gereageerd op de mogelijke wijziging van het tracé van de TramPlus-lijn naar Carnisselande. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze uiterst belangrijke voorziening voor de vinexlocatie Carnisselande / Portland halverwege 2003 opgeleverd zou worden, maar omdat daarvoor eerst de huidige Havenspoorlijn buiten gebruik gesteld moet worden, is die datum al vertraagd tot het eerste kwartaal van 2004. Daarbij is destijds al opgemerkt dat Barendrecht nieuwe vertragingen niet zou tolereren.

En verder o.a. ...

-Allergeenarme woningen

-Voorzieningen in Portland

-De politieke kleur van Carnisselande / Portland
Vakantie gepland? Regel nú uw reisdocument!

U wilt genieten van uw vakantie. En u niet alleen... De drukte op de weg en het strand is lastig te omzeilen. Maar de drukte op het gemeentehuis kunt u wél voor zijn. Dus heeft u voor de vakantie een nieuw reisdocument nodig, vraag dit dan nú al aan. U staat dan niet te lang in de rij en hoeft u ook geen rekening te houden met de eventuele extra wachttijd door de grote drukte. Prettige vakantie!

Feiten

Sinds 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Deze verschillen op een aantal punten van de regels van vóór die tijd. Zo moet u tegenwoordig een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten...

Paspoorten worden (voor een betere beveiliging) op een centrale plaats in Nederland voorzien van uw persoonlijke gegevens. U krijgt uw nieuwe reisdocument daarom niet meteen mee. Na een aantal dagen kunt u het ophalen. Reken op een week, dan bent u op tijd. In vakantieperioden kunt u beter nog iets ruimer rekenen.

Wat heeft u nodig voor een nieuw paspoort?

Een nieuw reisdocument moet u persoonlijk aanvragen. U moet daarvoor alle in uw bezit zijnde reisdocumenten meenemen en één recente foto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de aanvraag dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen van de ouder die schriftelijk toestemming verleent.

Oude paspoort kwijt?

Is uw paspoort gestolen of bent u deze kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces-verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen.

Spoedprocedure

U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. In de regel kunt u het document dan ophalen op de eerstvolgende werkdag. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Goed om te weten

Een geldig reisdocument is nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Het is NIET toegestaan om naar het buitenland te reizen met een verlopen paspoort. Een paspoort blijft vijf jaar geldig. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

Wielerwedstrijd Barrhopoort

Op zondag 23 juni a.s. vindt op bedrijventerrein Bijdorp een wielerwedstrijd plaats, die wordt georganiseerd door wielervereniging Barrhopoort. De wedstrijd begint om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur.

Donderdag 27 juni:

Informatieavond voor bewoners

Eind maart was in gebouw Waterpoort de eerste 'informatie-avond nieuwe stijl' voor (toekomstig) bewoners van Barendrecht-Carnisselande en Portland. Ongeveer 70 mensen waren daarbij aanwezig. Op donderdag 27 juni is er weer een informatieavond. Deze avond wordt gehouden in de mediatheek van basisschool De Zeppelin in Waterpoort (Middeldijkerplein 3). Iedereen is welkom, de avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Op het programma staan de volgende drie onderwerpen:


* Wijkpark Portland; de gemeente Albrandswaard ontvouwt de plannen voor dit nieuwe park.


* Noodhuisvesting basisonderwijs; een informatieve presentatie over het plan voor twee grote noodscholen.


* TramPlus; meer informatie over de meest recente ontwikkelingen.
De informatieavonden over Carnisselande / Portland zijn voortaan vier keer per jaar, steeds ongeveer twee weken na het verschijnen van deze nieuwsbrief. De avonden worden georganiseerd door de Ontwikkelings Maatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ). Dit orgaan is namens Barendrecht en Albrandswaard belast met de bouw van de nieuwbouwlocatie Carnisselande / Portland.

Spreekuur voor schuldhulpverlening

Met ingang van 20 juni zal Stichting Modus Vivendi namens de gemeente Barendrecht schuldhulpverlening aanbieden aan de inwoners van deze gemeente. Mensen met schulden kunnen geheel op vrijwillige basis gebruik maken van de diensten van Modus Vivendi. Aanmelden kan (tijdens kantooruren) bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Barendrecht aan de Evertsenstraat 14. Aan de hulpverlening zijn geen kosten verbonden.

De stichting Modus Vivendi houdt vanaf 25 juni iedere dinsdag van 10.00 - 12.30 uur spreekuur in het gebouw van de afdeling Sociale Zaken. Het spreekuur is bedoeld voor inwoners van de gemeente Barendrecht die zich hebben aangemeld voor de schuldhulpverlening. Voor iedereen die wordt geaccepteerd volgt eerst een intake-gesprek. Vervolgens kunnen de deelnemers tijdens het spreekuur onaangekondigd langskomen voor korte vragen of voor het afgeven van urgente post.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Modus Vivendi, telefonisch bereikbaar op 010-2584280, fax: 010-2584288, e-mail : info@modusvivandi.nl. Tevens kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken, telefonisch te bereiken op (0180) 698 298.

20 juni 2002

Deel: ' Vergadering Gemeenteraad Barendrecht '
Lees ook