Gemeente Barendrecht

Gemeenteraad vergadert

Op maandag 15 juli vergadert de gemeenteraad in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende voorstellen:


-tot het instemmen met de begroting 2003 van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde;

-tot afwijzing van verzoeken om een planschadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wegens waardevermindering van de woningen Piet Heinstraat 25 en 27;
-tot delegatie van de bevoegdheid tot het wijzigen van het Gemeentelijk Rampenplan Barendrecht en vaststelling van deelplannen van het Rampenplan aan het college van burgemeester en wethouders;
-tot vaststelling van het Plan van Scholen 2003-2005;
-tot het aangaan van een overeenkomst met Sportvereniging Smitshoek inzake het beheer en onderhoud van sportpark Smitshoek;
-tot vaststelling van percentages voor stapeling en het sociaal bereikbare segment van woningen in Carnisselande;
-tot vaststelling van de jaarrekening 2001, de begrotingswijziging 2002 en de begroting 2003 van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden;

-tot instemming met de 1e kwartaalrapportage 2002 en vaststelling van de derde wijziging van de begroting 2002;

-tot aanleg van een rotonde op de kruising Dierensteinweg/Henry Dunantlaan/1e Barendrechtseweg.

Ter inzage

De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Openingstijden: zie bovenaan.

Collegespreekuur

Maandag 15 juli is er geen collegespreekuur. Het eerstvolgende collegespreekuur vindt plaats in de maand september.

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Op donderdag 18 juli vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats aan de Banjohof, ter hoogte van nummer 47.

-tegen de weigering toepassing te geven aan een vrijstellingsprocedure voor het bouwen van twee woningen op bedrijventerrein Smitshoek.

De secretaris van deze commissie is de heer M. van Putten, tel. 698 248.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Braassemermeer 42-44 (BA 2002-265), voor het vergroten van de woning (04-07-2002);

-Brugge 10 (BA 2002-262), voor het plaatsen van reclame (03-07-2002);
-Dierensteinweg 30 (BA 2002-258), voor het plaatsen van een tijdelijke kantoorkeet (02-07-2002);

-Doormanplein 6 (BA 2002-252), voor het veranderen van een woning/winkel (27-06-2002);

-Dorpsstraat 184 (BA 2002-257), voor het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van een school (01-07-2002);

-rectificatie: Van Eesterenveld 17 moet zijn Van Eesterenveld 14 (BA 2002-231), voor het plaaten van twee dakkapellen (19-06-2002);
-Gebroken Meeldijk 29 (BA 2002-249), voor het oprichten van een garage (27-06-2002);

-Korianderhof 31 (MB 2002-083), voor het vernieuwen en vergroten van een dakkapel (03-07-2002);

-Middeldijkerplein 7 (BA 2002-251), voor het plaatsen van een gevelreclame (27-06-2002);

-Operastraat 35 (BA 2002-263), voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en een dakkapel in achtergeveldakvlak (03-07-2002);

-Prins Hendrikstraat 5 (MB 2002-082), voor het plaatsen van een schuur (01-07-2002);

-Septadomus (BA 2002-261), voor het plaatsen van reclame (03-07-2002);
-Stellingmolen 10 (BA 2002-260), voor het vergroten van een schoolgebouw (02-07-2002);

-Talmaweg 40 (BA 2002-264), voor het vernieuwen van een schuur (04-07-2002);

-Veersemeer 19 (BA 2002-266), voor het vergroten van de woning (04-07-2002);

-Veluwemeer 19 (BA 2002-250), voor het plaatsen van een schuur (27-06-2002);

-Van der Vlugtveld 14 (BA 2002-259), voor het veranderen van de voorgevel (02-07-2002);

-Zalmwater 83 (BA 2002-254), voor het plaatsen van een dakopbouw (28-06-2002);

-Zalmwater 97 (BA 2002-255), voor het plaatsen van een dakopbouw (28-06-2002);

-Zalmwater 103 (BA 2002-256), voor het plaatsen van een dakopbouw (28-06-2002);

-Zalmwater 163 (BA 2002-253), voor het plaatsen van een dakopbouw (28-06-2002);

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Meldingen sloopvoornemen en sloopaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:

-Doormanplein 6 (SA 2002-14), voor het slopen van een woning/winkel (02-07-2002);

-Middenbaan 97 (SA 2002-13), voor het slopen van inventaris/binnenwanden (27-06-2002);

-Ziedewij 44-46 (SA 2002-15), voor het verwijderen van asbesthoudende palten van te vernieuwen scheidingsmuur (03-07-2002);

De sloopaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is ingediend voor:


-het bouwrijp maken en het aanleggen van wegen in het gebied Vrijenburg, gelegen ten noorden van de Voordijk in het gebied Carnisselande.

Het verzoek is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het Regionaal Structuurplan Midden IJsselmonde en de structuurschets "Carnisselande Noord". Daarnaast past het verzoek in het voorontwerpbestemmingsplan "Carnisselande Noord" waarvoor de inspraak- en overlegprocedure is gestart.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan met bijbehorende stukken zoals het eindverslag van de inspraakprocedure en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 8 augustus 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Zienswijze

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 8 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat verzoeken om bouwvergunning zijn ontvangen voor:


-het realiseren van een derde bouwlaag op het kantoorgebouw van Hagé, Gebroken Meeldijk 63 (BA 2002-217). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Ziedewijdsepolder".

-het oprichten van dakopbouwen op de woningen aan het Zalmwater 83 (BA 2002-254), Zalmwater 97 (BA 2002-255), Zalmwater 103 (BA 2002-256) en Zalmwater 163 (BA 2002-253).

-het realiseren van een achteraanbouw aan de woning Zalmwater 35 (BA 2002-243).
De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Carnisselande-Zuid".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 8 augustus 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijze

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 8 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een verzoek om vrijstelling van artikel 12 lid 1 en 2 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan "Centrum Noord" is ontvangen voor:


-de tijdelijke plaatsing van een hangcontainer op de parkeerplaats van Sportpark "De Bongerd" (BA 2002-132) voor een periode van maximaal 5 jaar.

Gezien het tijdelijke karakter van dit plan hebben burgemeester en wethouders besloten om een vrijstellingsprocedure te volgen. Na afloop van termijn waarvoor vrijstelling wordt verleend, zal het perceel weer overeenkomstig de oorspronkelijke bestemming gebruikt moeten worden.

Ter inzage

Het verzoek om vrijstelling ligt met ingang van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 25 juli 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijze

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 25 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Monumentenvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een aanvraag monumentenvergunning inzake artikel 11 lid 2 Monumentenwet 1988 is ontvangen voor:


- Doormanplein 6 te Barendrecht.

Het betreft een monument als bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet 1988.

Ter inzage

Het verzoek om een monumentenvergunning ligt met ingang van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 25 juli 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijze

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 25 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij besluiten van 24 juni 2002 de bestemmingsplannen "Riederhoek" en "Sportpark Smitshoek" heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Sportpark Smitshoek", de kaart gewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad heeft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Riederhoek" een aantal wijzigingen aangebracht.

De bestemmingsplannen liggen met ingang van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 8 augustus 2002 gedurende een periode van 4 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Openingstijden gemeentehuis van 09.00 tot 16.30 uur.

Bedenkingen

Gedurende deze termijn kunnen diegene die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest (overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijke bedenkingen tegen het bestemmingsplan indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP, Den Haag.

Daarnaast kan een ieder die bedenkingen heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangebrachte wijzigingen, deze bedenkingen eveneens schriftelijk naar voren brengen bij bovengenoemd college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Rectificatie De Schakel 4 juli 2002

De bekendmaking met betrekking tot het bouwen van een woning op kavel 11 aan de Voordijk (BA2002-236) moet zijn:

Door de heer A. Boonstra is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van een woning.

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het voorontwerpbestemmingsplan "Voordijk-Zuid".

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze woning als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Inzage vastgesteld uitwerkingsplan I van bestemmingsplan bedrijvenpark Cornelisland

Op grond van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat zij op 18 juni 2002 het eerste uitwerkingsplan van het bestemmingsplan bedrijvenpark Cornelisland hebben vastgesteld.

Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt met ingang van vrijdag 12 juli 2002 voor een periode van vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Inzage is dagelijks mogelijk tussen 09.00 en 16.30 uur. Buiten deze tijden kan het uitwerkingsplan op afspraak worden ingezien.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Arent van Maertensvliet 1 (MB 2002-073), voor het plaatsen van een berging (02-07-2002);

-Bizetstraat 51 (MB 2002-072), voor het plaatsen van een blokhut (02-07-2002);

-bedrijventerrein Cornelisland (BA 2002-372), voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (fase 5) (03-07-2002);
-Dierensteinweg 2 (BA 2002-199), voor het vergroten van een dakopbouw van een schoolgebouw (02-07-2002);

-Van Eesterenveld 45 (BA 2002-154), voor het vergroten van de woning (02-07-2002);

-van Gaatkensoog naar de Portlandsebaan (BA 2002-079),voor het oprichten van een verkeersbrug (03-07-2002);

-Handelstraat 22 (BA 2002-086), voor het vergroten van de berging (02-07-2002);

-Klarinetweg 31 (BA 2002-211), voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en het achtergeveldakvlak (02-07-2002);
-nabij de kerk aan de Klompenmakerij 1c (BA 2002-183), voor het plaatsen van een gedenkmonument voor gevallenen van W.O. II (02-07-2002);

-Koraallaan 5 (BA 2002-128), voor het vergroten van de woning (02-07-2002);

-Meerwedesingel 78 (MB 2002-080), voor het plaatsen van een blokhut (02-07-2002);

-Noldijk 196 (BA 2002-163), voor het vergroten van de woning (02-07-2002);

-Oranjestraat 44 (BA 2002-071), voor het vergroten van de woning (02-07-2002);

-De Rooverevliet 12 (BA 2002-204), voor het plaatsen van een vlaggenmast (02-07-2002);

-Swinleede 10 (BA 2002-182), voor het plaatsen van een dakkapel (01-07-2002);

-Voordijk 480 (BA 2002-165), Voor het vergroten van de woning (01-07-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Verleende sloopvergunning/positieve reactie op melding sloopvoornemen:


-Gebroken Meeldijk 123 (SA 2002-012), voor het slopen van het voormalig kantoor/woonhuis (01-07-2002);

-Koopliedenweg 22-28 (SA 2002-011), voor het slopen van een kantoor en koelcel (04-07-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De sloopvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Wet Milieubeheer/meldingen

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2002 de navolgende meldingen ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer zijn ontvangen.

Opslag- en transportbedrijven, milieubeheer

-Bijdorp West 64, Dekker Machines en Service BV (415047)
Voorzieningen en installaties, milieubeheer


-Lübeck 4 (nabij), Eneco Energie EB LMO (415437)
-Rostock 3 (nabij), Eneco Energie EB LMO (415440)
-Hamburg 200 (nabij), Eneco Energie EB LMO (415438)
-Hamburg 204 (nabij), Eneco Energie EB LMO (415439)
-Kerkweg 1c, KPN Telecom BV Vastgoed & Facilities (316713)
-Voordijk nabij 502, Eijkelenburg Dura Bouw .V. (415737)
Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen, milieubeheer


-Dierensteinweg 6, BVV Barendrecht (401055)
Detailhandel en ambachtsbedrijven, milieubeheer


-Koopliedenweg 12a, Glashandel Emmery B.V. (415258)
Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer (010) 2468 402 (bureau Documentaire Informatievoorziening).

Ontheffing hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om Gedeputeerde Staten te verzoeken ontheffing te verlenen van het bepaalde in de Wet Geluidhinder ten behoeve van de bouw van 6 woningen. De woningen komen ten oosten van de Smitshoekse Baan te liggen en maken deel uit van de bouwaanvraag voor 33 woningen in het wijkdeel Vrijheidsakker. De ontheffing wordt aangevraagd voor verkeerslawaai tot maximaal 57 dB(A).

Ter inzage

Het ontwerpverzoek voor de aanvraag tot ontheffing en het akoestisch onderzoek liggen van vrijdag 12 juli 2002 tot en met donderdag 8 augustus 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E008, ingang zijde Rijnstraat.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die opmerkingen heeft op het voornemen van burgemeester en wethouders en het ontwerpverzoek kan deze tot en met donderdag 8 augustus 2002 schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het is mogelijk om mondeling opmerkingen naar voren te brengen. Diegene die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kan contact opnemen met mevrouw M.P.M. Siemensma van de werkeenheid milieu (telefoon 0180-698319).

Herhaalde mededeling

Inspraak bestemmingsplan Carnisselande Noord

Burgemeester en wethouders van Barendrecht geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan "Carnisselande Noord". Het plangebied ligt tussen Rijksweg A15 en de Voordijk, met uitzondering van het sportpark Smitshoek. Aan de oostzijde wordt het plan begrensd door het verkeersknooppunt Vaanplein en Rijksweg A29.

Doel

Het bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van dit gedeelte van de VINEX-locatie Carnisselande planologisch-juridisch mogelijk te maken. Daarnaast wordt aan de bestaande bebouwing aan de noordzijde van de Voordijk een passende bestemming gegeven.

Binnen het plangebied liggen verschillende bestaande woningen op ruime percelen. Aan deze percelen wordt een woonbestemming gegeven waarbinnen op enkele locaties ook de mogelijkheid wordt geboden om ruimere activiteiten toe te staan, zoals kleinschalige bedrijven met een beperkte verkeersaantrekkende werking.

Voor de realisatie van de nieuwe woningbouw wordt een nader uit te werken bestemming opgenomen. Dit betekent dat het bestemmingsplan de randvoorwaarden geeft waarbinnen de bestemming moet worden uitgewerkt. Het gaat daarbij onder andere om maximale hoogtes, ruimtebeslag, en de verdeling van functies.

Aan de oostzijde van het plangebied, langs Rijksweg A29, wordt de realisatie van het bedrijventerrein Vaanpark IV mogelijk gemaakt.

Inspraakavond

Vanavond wordt er vanaf 19.30 uur in het gebouw "Waterpoort" aan het Middeldijkerplein (in de mediatheek van basisschool "de Zeppelin") een inspraakavond gehouden. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan en kunnen vragen en opmerkingen worden gesteld aan de aanwezige wethouder ruimtelijke ordening, de heer C. Silvis en enkele aanwezige ambtenaren.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nog tot en met donderdag 18 juli 2002 voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. De stukken kunnen dagelijks worden ingezien van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Verdere procedure

Binnen de bovengenoemde termijn kunnen schriftelijke inspraakreacties bij ons college worden ingebracht. Reacties kunnen leiden tot aanpassing van onderdelen van het plan. Na afloop van de inzagentermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. Behandeling van de inspraakreacties vindt vervolgens plaats in een nader te bepalen vergadering van de commissie Grondgebied. Iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend wordt voor deze vergadering uitgenodigd. Daarna wordt het plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Voordat dit plan in werking treedt moet het echter eerst door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden goedgekeurd.

Voornemen tot verlening ontheffing APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben een aanvraag voor ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontvangen van de Combinatie Dive-Under Barendrecht.

De aanvraag is gedaan voor het uitvoeren van werkzaamheden in 4 nachten van zaterdag op zondag op de navolgende data: 8, 15, 22 en 29 september 2002 van 00.15 tot 08.15 uur. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van wapeningskorven in stalen buispalen, waarna deze volgestort worden met beton.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd net ten noorden van de rijksweg A15 op en rond het bestaande spoor. Omdat de werkzaamheden op en rond het bestaande spoor plaatsvinden mogen er tijdens de werkzaamheden geen treinen rijden. Om die reden moeten de werkzaamheden 's nachts worden uitgevoerd.

Uit de bijgevoegde berekeningen blijkt dat de geluidsnormen uit de circulaire bouwlawaai niet worden overschreden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht is voornemens hierop ontheffing te verlenen.

Mogelijkheden tot inspraak

Uw zienswijze kunt u op voorhand telefonisch en/of schriftelijk kenbaar bij mevr. M.P.M. Siemensma van de gemeente Barendrecht.

Bezwaar

Indien het college van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besluit ontheffing te verlenen op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Informatie

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M.P.M. Siemensma, telefoon 0180-698319.

Werkzaamheden aan het spoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de Bouwcombinatie Drechtrail v.o.f. ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De ontheffing wordt verleend voor werkzaamheden in de volgende nachten:


-dinsdagnacht16/07/02 van 00:15 tot 08:00 uur,
-woensdagnacht 17/07/02 van 00:15 tot 08:00 uur,
-donderdagnacht 18/07/02 van 00:15 tot 08:00 uur.
Gedurende deze nachten zullen werkzaamheden aan de bovenleidingen worden uitgevoerd op het traject tussen de Dordtse Straatweg en de noordzijde van de overkapping. De geluidsnormen zoals gesteld in de circulaire Bouwlawaai zullen echter niet worden overschreden.

Uit veiligheidsoverwegingen worden de werkzaamheden 's nachts uitgevoerd.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Informatie
Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M.P.M. Siemensma, telefoon 0180-698319.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Centrum wordt op woensdag 17 juli het spreekuur gehouden bij de afdeling Openbare Werken, 3e Barendrechtseweg 447. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 15 juli bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 16 juli krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail: gemeente@barendrecht.nl o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-Gemeente Barendrecht.
Voor het bouw- en woonrijpmaken van Ter Leede: 8 Prunus (kers), 5 Pyrus (peer) 5 Salix (wilg), 4 Malus (appel), 4 Abies (spar), 3 Fraxinus (es), 3 Populus (populier), 1 Acer (esdoorn), 1 Sorbus (lijsterbes)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163.

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben vastgesteld;

Besluit 2002-10

Rotonde J.G. Oemvliet aansluiting Barendrechtseweg
-instellen van een aantal voorrangsregelingen;
-instellen van een verplichte passeerzijde;
-instellen van een verplichte rijrichting;

-instellen van verplichte tweerichtingen bereden fietspad;
-instellen van een voetgangersoversteekplaats.
Besluit 2002-13

Gebroken Meeldijk

-instellen van een aantal voorrangsregelingen;
-instellen van verplichte tweerichtingen bereden fietspaden.
Besluit 2002-24

Tijdelijke overweg Stationsweg - Stationsweg

-tijdelijke werkoverweg 538.286 aanwijzen als een voor het openbaar verkeer openstaande weg;

-instellen voorrangsmaatregelen en verplichte rijrichtingen;
-instellen geslotenverklaring uitgezonderd bouwverkeer NS.
Besluit 2002-32

Bachlaan aansluiting Brahmsstraat

-intrekken oostelijke oversteekplaats Bachlaan in de wijk Nieuweland op de kruising met de Brahmsstraat.

Veilige snoetjes route naar O.B.S. De Draaimolen

Naar aanleiding van klachten over de route van en naar de school de Draaimolen vanuit met name het zuidelijke gedeelte van de wijk Nieuweland zijn door openbare werken in samenwerking met de school diverse verkeersaanpassingen bedacht. Zo wordt naar de school een veilige snoetjes route aangelegd. Dit zijn markeringen van vrolijke snoetjes die op het trottoir worden aangebracht. Deze snoetjes markeren de meest veilige route van en naar de school. Aangezien er maar een route de veiligste kan zijn is het noodzakelijk de oostelijke voetgangersoversteekplaats van de Bachlaan ter hoogte van de aansluiting met de Brahmsstraat te verwijderen. De schoolgaande kinderen worden op deze wijze gedwongen de westelijke voetgangersoversteekplaats op deze kruising te nemen. De andere wijzigingen bestaan hoofdzakelijk uit het verbreden van voetpaden, verleggen van parkeerplaatsen en het plaatsen van anti-parkeerpaaltjes zodat een veilige route ontstaat.

Bezwaar

Tegen deze maatregelen kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn, tot en met donderdag 22 augustus 2002 bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

De verkeersbesluiten 2002-10, tekeningnummer BK-13-82; 2002-13, tekeningnummer ZI-13-10; 2002-24, tekeningnummer OW-13-44 en verkeersbesluit 2002-32 tekeningnummer NL-13-80 liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bureau Communicatie B109.

Afsluiting fietspad Middeldijk

In verband met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag wordt het fietspad Middeldijk vanaf de Smitshoeksebaan tot aan de Carnisserbaan in fases afgesloten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van 15 tot en met 19 juli, indien de weersomstandigheden het toelaten.

Per fase zal er een omleiding worden aangegeven.

Informatie omtrent de omleiding wordt verzorgd door dhr. E. Jankowski, bereikbaar onder telefoonnummer 0180 - 698 427, informatie omtrent de werkzaamheden wordt verstrekt door dhr. J. de Haas, bereikbaar onder telefoonnummer 0180 - 616 009 van de afdeling Openbare Werken.

Afsluiting Zuidersingel

In verband met de aanleg van een drempel zal op 15 juli a.s. de Zuidersingel, ter hoogte van het Veluwemeer / Amstelmeer worden afgesloten. Het verkeer zal worden omgeleid.

Indien de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werkzaamheden deze dag zijn afgerond en zal de Zuidersingel in de loop van de middag weer worden opengesteld.

De omleiding wordt door middel van gele routeborden aangegeven. Informatie omtrent de omleiding wordt verzorgd door dhr. E. Jankowski bereikbaar onder telefoonnummer 0180 - 698 427, informatie omtrent de werkzaamheden wordt verstrekt door dhr. A. de Jong bereikbaar onder telefoonnummer 0180 - 616 009 van de afdeling Openbare Werken.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Chemokar

In de periode van 15 juli tot en met 23 juli a.s. kunt u de chemokar weer tegemoet zien*. Het ophaalrooster volgt hieronder.

Wijk 1: maandag 15 juli

Oude kern - Centrum-West

Daaronder vallen: de Zeeheldenwijk, Talmaweg, Paddewei, Dorpzicht, Bijdorp, 1e Barendrechtseweg, Elisabeth Catsvliet en de ouderenwoningen aan de 2e Barendrechtseweg.

Wijk 2: dinsdag 16 juli

Molenvliet - Nieuweland

Wijk 3: woensdag 17 juli

Buitenoord I - Centrum-Oost

In Buitenoord: Botter, Kempenaar, Tjalk en Kofschip

Centrum-Oost: Van Hogendorpsingel, Dr. Kuyperstraat, Mr. Thorbeckestraat, Mr. Lohmanstraat, Dr. Schaepmanstraat, 2e Barendrechtseweg, ir. Albardastraat, Binnenlandse Baan, 't Vlak, Keerweer, Weerom, 't Rak, De Kolk, De Zeeg, De Kreek, Binnenlaantje, Dorpsstraat-Oost en Gebroken Meeldijk.

Wijk 4: donderdag 18 juli

Buitenoord II en III

De rest van de wijk Buitenoord (dus exclusief de Botter, Tjalk, Kempenaar en Kofschip).

Wijk 5: vrijdag 19 juli

Binnenland en Oranjewijk

De wijk Binnenland wordt gevormd door de Rietgors en zijstraten en de Kwikstaart en zijstraten.

Bij de Oranjewijk behoren ook de aangrenzende gedeelten van de Binnenlandse Baan, Gebroken Meeldijk, Stationsweg, Willem Alexanderplantsoen en de Gaffelaar.

Wijk 6: maandag 22 juli

Noord I t/m IV

Deze wijken omvatten het hele gebied ten noorden van de Binnenlandse Baan, dat begrensd wordt door de 1e Barendrechtseweg, Scheldestraat, Maasstraat, Boomgaard met alle zijstraten, Alsemhof, Lavendelhof, Devel, Stationsweg.

Wijk 7: dinsdag 23 juli

Buitengebieden - Smitshoek - Carnisselande

Naast de wijk Smitshoek horen de volgende wegen en straten hierbij: 1e Barendrechtse weg (gedeelte ten noorden van de begraafplaats), 3e Barendrechtseweg, Voordijk, Middeldijk, Achterzeedijk, Ziedewijdsekade, Noldijk, Koedood, Korte Koedoodsedijk, Reijerwaardseweg, Dordtsestraatweg, Carnisseweg, Heulweg, Ziedewijdsedijk, Gebroken Meeldijk (ten oosten van de spoorlijn).


*Met ingang van 2002 wordt klein chemisch afval ook na telefonische melding (tel. 613 019) opgehaald.

Rooster oud papier/oud ijzer
Oud papier (za): 27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):
maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Informatiemarkt Carnisselande/Portland

zaterdag 5 oktober 2002

locatie: Waterpoort Carnisselande

De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard organiseren op zaterdag 5 oktober een informatiemarkt voor (toekomstige) bewoners van Barendrecht-Carnisselande en Portland.

Doe mee!

Wij stellen de deelname van Barendrechtse en Albrandswaardse verenigingen en instellingen zeer op prijs. Deze week is een uitnodigingsbrief met antwoordformulier verstuurd naar alle verenigingen en instellingen. Als u geen brief heeft ontvangen, maar wel geïnteresseerd bent in deelname kunt u de uitnodigingsbrief, het liefst per e-mail, opvragen via: w.meulendijk@barendrecht.nl o.v.v. Informatiemarkt Carnisselande/Portland. U kunt ook bellen met Bureau Communicatie van de gemeente Barendrecht op (0180) 698 451.

Reageren voor 19 juli!

U kunt zich tot 19 juli aanmelden voor deelname aan de informatiemarkt. Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt voor de markt en wordt het demonstratieprogramma samengesteld. Deze informatie ontvangt u uiterlijk eind augustus 2002. Als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare marktkramen overschrijdt wordt een reservelijst opgesteld. Ook hierover ontvangt u informatie.

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-enthousiaste vrijwilligers(sters) voor de Stichting Hulphond Nederland die mensen met een lichamelijke handicap kunnen ondersteunen tijdens de trainingsschool. Leeftijd circa 16 jaar. Tijdens deze trainingsschool komen de gehandicapten naar het trainingscentrum in Herpen en verblijven daar twaalf dagen intern.

Tijd: Zondag 22 september t/m vrijdag 4 oktober 2002.

Zondag 10 november t/m vrijdag 22 november 2002


-vrijwilligers voor verpleeghuis "De Twee Bruggen" om te helpen bij maaltijd- en koffieverzorging. Tijden in overleg.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:


-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.


-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt. Tel.: 0180-626 437.

Gemeente in week 30 minder goed bereikbaar

In de week van 22 juli tot en met 26 juli verhuizen de afdelingen die op dit moment gehuisvest zijn aan de Evertsenstraat naar het gemeentehuis (Binnenhof 1). Ook verhuizen een aantal afdelingen binnen het gemeentehuis. Dit gaat ten koste van de fysieke bereikbaarheid. Daarnaast neemt de gemeente Barendrecht op 24 juli een nieuwe telefooncentrale in gebruik. Door de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale zijn diverse afdelingen in het gemeentehuis, de locatie aan de 3e Barendrechtseweg en de sportzalen de Baerne en Vitaal in week 30 minder goed bereikbaar. Het centrale telefoonnummer van het gemeentehuis en het afvalaanbiedstation zijn wel bereikbaar.

De volgende afdelingen zijn op de genoemde data niet of moeilijk te bereiken:

Financiën 23 juli
Bureau Halt 23 juli (middag)
Burgerzaken 23 juli (middag): In geval van nood via centrale telefoonnummer.
Sport Welzijn Onderwijs en Cultuur 24 en 25 juli Sociale Zaken 24 en 25 juli

Het gemeentehuis is in week 30 bereikbaar via het centrale nummer (0180) 698 398 en via e-mail: gemeente@barendrecht.nl. Het afvalaanbiedstation is bereikbaar op (0180) 613 019.

11 juli 2002

Deel: ' Vergadering Gemeenteraad Barendrecht '
Lees ook