Gemeente Deventer

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandag 24 en eventueel dinsdag 25 februari om 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4.

Op de agenda staan onder meer:

* adviezen van de Algemene commissie voor de beroep-, bezwaar- en verzoekschriften:

a. twee bezwaarschriften over het voorbereidingsbesluit 'Wegvak 7, 2002' van 24 juni 2002
b. bezwaarschrift van mevrouw E. van Schaik c.s. over geweigerde planschadevergoeding betreffende de gewijzigde bestemming van het pand Brinkpoortstraat 36


* Parkmanagement in Deventer

* Wet voorkeursrecht gemeenten Lettele en Okkenbroek
* stedenbouwkundige uitgangspunten ten behoeve van het realiseren van Het Eikendal

* goedkeuring besluit Stichting beheer CAI-gelden tot het verstrekken van een financiële bijdrage voor twee projecten
* subsidie Stichting VluchtelingenWerk en Nieuwkomers ter bekostiging van de kerntaak rechtsbescherming/juridische begeleiding van asielzoekers

* doorstart Centrum Beeldende Kunst Deventer
* spoedaanvraag Prins Mauritsschool

* kredietaanvraag nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum.
De agenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20, Stadskantoor en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar. Daarnaast liggen de stukken onder meer in de Openbare Bibliotheek, Brink 70, de bibliotheekfilialen Karel de Groteplein 23, Flora 259, Oerdijk 38 in Schalkhaar en Burgemeester Crommelinlaan 1 in Diepenveen, in de Stads- of Athenaeumbibliotheek, Klooster 12, bij plaatselijke belangenverenigingen van Lettele, Linde en Oude Molen, Averlo/Frieswijk en Okkenbroek, en in gemeenschapshuizen in Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom. De vergaderingen zijn in de regel elke vierde maandag van de maand in de raadzaal van het Stadhuis.

Tijdens raadsvergaderingen mag u niet meepraten; dit in tegenstelling tot de vergaderingen van de raadscommissies. Deze commissies geven desgevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders, voordat zij voorstellen aan de raad doen. Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag u wel meepraten. Ook de raadscommissies vergaderen één keer per maand; deze vergaderingen kondigt de gemeente aan op de gemeentelijke pagina Deventer Nu in de Deventer Post.

Deel: ' Vergadering gemeenteraad Deventer '
Lees ook