Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

De gemeenteraad vergadert op donderdag 4 oktober om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer de volgende punten:


- Notulen van de vergadering d.d. 12 juli 2001;
- Ingekomen stukken / mededelingen;
- 3e kwartaalrapportage van 2001 (betreft de periode t/m 17 juli 2001);

- Jaarrapportage klachtbehandeling 2000;
- Herziening Klachtenregeling gemeente Oegstgeest 1995;
- Proef verruiming openingstijden hoogdrempelige horecagelegenheden;
- Aanwijzen (plv.) AB-leden voor SROVLR en SVVLR;
- Aanwijzen plv. AB-lid werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek;

- Notitie Buurtbeheer;
- Jaaranalyse huis-aan-bod systeem 2000;
- Beleidsvisie Wonen Leidse Regio;
- Jaarrekening 2000, begroting 2001 en 2002 Indicatiebureau Leidse Regio;

- Ontwikkeling met betrekkinbg tot de invoering van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in de Leidse Regio;
- Woningtoewijzing en gemeentelijke bijdrage aan woningbouwvereniging Buitenlust;

- Borgstelling geldleningen "Stichting tot exploitatie van de aanleunwoningen van Hofwijck te Oegstgeest" ten behoeve van herfinanciering en vervroegde aflossing van geldleningen;
- Vreemdelingenwet 2000;
- Voorbereidingsbesluit voor het terrein plaatselijk bekend als de Texaco-locatie;

- Wijziging van de Woonschepenverordening en het Ligplaatsenplan;
- Aankoop twee percelen grond in de Veerpolder in de wijk Poelgeest;
- Vaststelling voorbereidingsbesluit Rijnfront;
- Aanpassing staangeld woonwagencentrum;
- Verzelfstandiging Streekmuziekschool Leiden en Omstreken;
- Stand van zaken budgetbesteding digitaal loket bouwen en wonen;
- Bomenverordening;
- Vaststelling comptabiliteitsbesluiten.

Deel: ' Vergadering gemeenteraad gemeente Oegstgeest '
Lees ook