Gemeente Uithoorn


Vergaderingen

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 30 augustus a.s. vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de tribune ligt een publieksagenda voor u klaar. Radio Rik verzorgt een rechtstreekse uitzending.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2001
2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Bekrachtigen vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het door C. Hillenius bij de
rechtbank ingestelde beroep

4. Toekennen vier verzoeken om vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO

5. Vaststellen Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan
6. Bekrachtigen beroep tegen de beslissing op het bezwaarschrift van de gemeente
Uithoorn tegen het Aanwijzingsbesluit Luchtvaartterrein Schiphol (S4S2)

7. Opzeggen aansluiting bij Uitwerkingsovereenkomst per 1 januari 2002 en instemmen met
Convenant overdracht bevoegdheden Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad

8. Vaststellen Sociaal Statuut gemeente Uithoorn
9. Vaststellen exploitatieverordening Uithoorn 2001
10. Aanwijzen lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling
GHOR Agglomeratie Amsterdam

11. Wijziging begroting

Vergaderingen raadscommissies

De commissie voor milieu en welzijn vergadert dinsdag 4 september. Op de voorlopige agenda staat o.a.:

* Speelbeleidsplan, resultaten van de inspraak.
De commissie voor ruimte en zorg vergadert woensdag 5 september. Enkele agendapunten zijn:

* Voorstel plan van aanpak openbaar vervoer studie Amstelveen-Uithoorn;

* Voorstel RIO afrekening 1999 en 2000 en begroting 2001;
* Voorstel verkoop perceel grond tussen Dorpsstraat 36 en Marktplein 2.

Op donderdag 6 september vergadert de commissie voor sociale zaken en onderwijs.
Op de agenda staat onder andere:

* Invoering Single Audit, verantwoordingsverslag 2000;
* Het taalbeleid in de gemeente Uithoorn-De opvangklas Babylonie;
* Volwasseneneducatie 2001.

Donderdag 13 september vergadert de commissie voor algemene zaken en financiën.
Op de agenda staat onder andere:

* Toekomstige samenwerking Randstad;

* Wijziging verordening vaste commissies in verband met proef raadslid als voorzitter
Commissie AZF;

* Nota gemeentelijke surveillanten;

* De maartscirculaire 2001 inzake het gemeentefonds.
Tenzij anders aangegeven beginnen de vergaderingen om 20.00 uur in kamer 020 van het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Deel: ' Vergadering gemeenteraad gemeente Uithoorn '
Lees ook