Gemeente Lopik

Gemeenteraad

De gemeenteraad komt bijeen op 25 mei 1999 .

Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA

1. Opening.

2. Vaststelling verslag van de raadsvergadering d.d. 27 april 1999 en aktiepuntenlijst.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het vernieuwen van een bedrijfsruimte op het perceel Dorp 131 te Benschop.

5*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot aanwijzing op grond van de Wet op de lijkbezorging van de benodigde gronden voor de uitbreiding van de Nederlands Hervormde Begraafplaats te Polsbroek.

6. Voorstel van burgemeester en wethouders het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Benedeneind ZZ 353A te Benschop voor de uitbreiding van een machineberging.

7*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot weigering een voorbereidingsbesluit te nemen voor de bouw van twee woningen aan de Graafdijk (schuur De Rie).

8*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot weigering een voorbereidingsbesluit te nemen voor de bouw van een woning op het perceel naast Kortland 4 en 5.

9*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet groot onderhoud wegen 1999.

10*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de bestemming "bedrijven" in de bestemmingsplannen Landelijk Gebied (Benschop en Polsbroek) en Buitengebied (Lopik).

11. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het nemen van een herhalingsbesluit voor de bouw van een woning op het perceel naast Korte Zandpad 18 te Lopikerkapel.

12*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid gemeente Lopik 1999.

13. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling Verordening Leerlingenvervoer gemeente Lopik 1999.

14*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot continuering van het project 'Logopedie in de basischool'.

15*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot instemming met de renovatie van sportvelden Voetbalvereniging Cabauw.

16. Voorstel van burgemeester en wethouders tot ontslagverlening aan de directeur van de openbare basisschool Loopwijck.

17*. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de notitie 'Onderwijs Allochtone LevendeTalen 1999-2000'.

18. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het nemen van een herhalingsvoorbereidingsbesluit Van Dijk Food Products te Lopik.

19. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het wijzigen van de

begroting 1999 en overige financiële besluiten.

20. Sluiting.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage vanaf dinsdag 18 mei 1999 om 10.00 uur. Inzage van de stukken buiten kantooruren, ook 's avonds, is mogelijk na telefonische afspraak met de bode, de heer T. Werrie.

Deel: ' Vergadering gemeenteraad Lopik '
Lees ook