Gemeente Uithoorn


Vergaderingen

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 30 augustus a.s. vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende punten:

1. Besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2001
2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Bekrachtigen vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het door C. Hillenius bij de
rechtbank ingestelde beroep

4. Toekennen vier verzoeken om vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO

5. Vaststellen Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan
6. Bekrachtigen beroep tegen de beslissing op het bezwaarschrift van de gemeente
Uithoorn tegen het Aanwijzingsbesluit Luchtvaartterrein Schiphol (S4S2)

7. Opzeggen aansluiting bij Uitwerkingsovereenkomst per 1 januari 2002 en instemmen met
Convenant overdracht bevoegdheden Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad

8. Vaststellen Sociaal Statuut gemeente Uithoorn
9. Vaststellen exploitatieverordening Uithoorn 2001
10. Aanwijzen lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling
GHOR Agglomeratie Amsterdam

11. Wijziging begroting

Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadzaal. Daar liggen agenda en zaaloverzicht voor u klaar.

Deel: ' Vergadering gemeenteraad Uithoorn '
Lees ook