Standing Committee on Employment : 1. Meeting / Presidency Conclusions Go Back

Press Release: Brussels (26-04-1999) - Nr. 7563/99 (Presse 120)
_________________________________________________________________

Vergadering van het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken

Conclusies van het voorzitterschap

Het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken heeft heden, onder voorzitterschap van de heer Walter Riester, minister van Arbeid en Sociale Zaken van Duitsland, voor het eerst sinds de hervorming van het Comité in maart 1999 vergaderd. Alle leden waren verheugd over deze eerste vergadering van het Comité in zijn nieuwe vorm, waardoor de Raad, de Commissie en de sociale partners permanent overleg kunnen plegen over de gecoördineerde werkgelegen- heidsstrategie, rekening houdend met de economische en sociale doelstellingen van de Gemeenschap. Aan de vergadering werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de Raad ECOFIN en de voorzitters van het Comité voor economische politiek (CEP) en het Comité voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt (CWAM). Het Comité besprak documenten over het werkgelegenheidsbeleid die aan de Europese Raad in Keulen moeten worden voorgelegd. De voorstellen van het Comité zullen het Europees Werkgelegenheidspact verder op weg helpen.

Het Comité besprak de ontwerp-nota over het Europees Werkgelegenheidspact die het Duitse voorzitterschap van de EU heeft voorgelegd en waarin drie doelstellingen worden genoemd:
1. toewerken naar een zo spanningsvrij mogelijke synergie tussen begrotings- en monetair beleid en de ontwikkeling van de lonen,
2. verdere versterking van de ontwikkeling en uitvoering van de gecoördineerde werkgelegenheidsstrategie in het Luxemburgproces,
3. versterking van de structurele hervormingen van het Cardiffproces, teneinde het concurrentievermogen en de werking van de markten voor goederen, diensten en kapitaal te verbeteren.

Het Comité nam tevens nota van schriftelijke bijdragen van een aantal delegaties.

De deelnemers waren ook van mening dat het proces van het Werkgelegenheidspact een waardevolle aanzet is om verband te leggen tussen deze doelstellingen en tegelijkertijd de betrokkenheid van de sociale partners bij het Europese werkgelegenheidsbeleid te versterken. Dit Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken zou een wezenlijke rol in dit proces moeten spelen.

Het Comité verheugde zich over de intensivering van de macro-economische dialoog die het voorzitterschap in zijn ontwerp-nota over het Europees werkgelegenheidspact op het oog heeft. De macro-economische groep van de sociale dialoog zou een wezenlijke bijdrage op technisch niveau kunnen leveren in het contact met de Commissie, het CEP en het CWAM. Op politiek niveau verheugde het Comité zich over de dialoog tussen vertegenwoordigers van de Raad (ECOFIN en sociale zaken), de Commissie, de Europese Centrale Bank en de sociale partners. Het Comité steunde deze besprekingen, die tevens de Europese Centrale Bank bij de macro-economische dialoog betrekken.

Het Permanent Comité juichte de bereidheid van de sociale partners toe om op hun specifieke bevoegdheidsterreinen aan dit proces bij te dragen.

Ter bestrijding van de werkloosheid en ter verhoging van het werkgelegenheidspeil in de EU, bepleit het Comité een op groei en stabiliteit gerichte macro-economische beleidsmix op zowel nationaal als Europees niveau, die zou moeten leiden tot een hoog investeringsniveau, een expansie van de productiecapaciteit en meer bepaald extra investeringen in menselijk kapitaal; ook riep het op tot aanhoudende inspanningen om het Luxemburgproces voor de hervorming van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid en het Cardiffproces voor de hervorming van de kapitaal- en productmarkt verder op weg te helpen.

In het kader van het arbeidsmarktbeleid en het opleidingsbeleid besprak het Comité het memorandum van het voorzitterschap "Jeugd in Europa - Onze toekomst" en wees het op het belang van het eerste werkgelegenheidsrichtsnoer voor de kwestie van de jeugdwerkloosheid.

Het Comité nam nota van de ontwerp-resolutie van de Raad betreffende gelijke kansen op werk voor mensen met een handicap. Het steunde de opvatting van het voorzitterschap dat een gemeenschappelijk werkgelegenheidsbeleid en een Europees Werkgelegenheidspact ook moeten gaan over aangelegenheden die verband houden met gelijke kansen op werk voor mensen met een handicap. Het Comité nam nota van het voornemen van de Commissie een voorstel voor een rechtsbesluit voor te leggen betreffende gelijke kansen op werk voor mensen met een handicap. Voorts nam het er nota van dat de sociale partners momenteel een verklaring in dit verband opstellen.

Het Comité nam nota van de documenten van de Commissie "Ontwerp van globale richtsnoeren voor het economisch beleid" en "Communautair beleid ten dienste van de werkgelegenheid (artikel 127 van het Verdrag)"; bij zijn commentaar op de Europese
werkgelegenheidsstrategie heeft het met deze documenten rekening gehouden.

De leden van het Comité kwamen overeen dat een werkgroep, bestaande uit telkens een vertegenwoordiger van de Europese werkgevers- en werknemersorganisaties en vertegenwoordigers van het voorzitterschap van de Raad, namens de lidstaten, het Raadssecretariaat en de Commissie, wordt belast met de opstelling van zijn ontwerp-reglement van orde. De werkgroep zou zo spoedig mogelijk bijeen moeten komen en zou haar bevindingen aan het Comité moeten voorleggen op diens volgende vergadering.

Het Comité nam nota van het voornemen van Portugal om onder zijn voorzitterschap een Europese Raad te beleggen over de ontwikkeling van de Europese strategieën op het stuk van werkgelegenheid, concurrentievermogen en sociale samenhang.


_____________

_________________________________________________________________

/newsroom/press/c/ACFD8.htm

Deel: ' Vergadering Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken '


Lees ook