Gemeente Barendrecht

Raadscommissie vergadert

Grondgebied

Op maandag 8 juli vergadert de commissie Grondgebied in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Planschadeverzoeken Piet Heinstraat 25 en 27.
-Rotonde Barendrechtseweg/Henry Dunantlaan/Dierensteinweg
-Hoofdfietstructuur Carnisselande

-Fietsenstalling NS-station

-1e Kwartaalrapportage 2002


De plaatsvervangend secretaris van deze raadscommissie is de heer B. Biesheuvel, tel. 698 342.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Beukenwede 108 (BA 2002-240), voor het vergroten van de woning (21-06-2002);

-Boeier 117 (BA 2002-245), voor het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de gevels (24-06-2002);

-Braamwede 31 (BA 2002-248), voor het vergroten van de woning (26-06-2002);

-Brahmsstraat 89 (BA 2002-241), voor het vergroten van de woning (21-06-2002);

-Brucknerstraat 91 (BA 2002-244), voor het vergroten van de woning (24-06-2002);

-Evertsenstraat (BA 2002-237), voor het oprichten van een gymzaal (21-06-2002);

-Meerwedesingel 78 (MB 2002-080), voor het plaatsen van een tuinhuisje (25-06-2002);

-Van Minnebekevliet 21 (MB 2002-081), voor het plaatsen van een blokhut (25-06-2002);

-Jacoba Pompevliet 17 (MB 2002-079), voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (26-06-2002);

-Puccinistraat 10 (MB 2002-078), voor het plaatsen van een berging (21-06-2002);

-Schipmolen 12 en 14 (BA 2002-242), voor het vergroten van de woning (24-06-2002);

-Talmaweg 40 (BA 2002-239), voor het plaatsen van een schuur (21-06-2002);

-Van der Waalsweg 21 (BA 2002-246), voor het oprichten van 8 vlaggenmasten (24-06-2002);

-Van der Waalsweg 21 (BA 2002-247), voor het veranderen van de hoofdentree, terrasentree en toiletunit (24-06-2002);
-Zalmwater 35 (BA 2002-238), voor het vergroten van de dakopbouw (21-06-2002);

-Zalmwater 35 (BA 2002-243), voor het vergroten van de woning (24-06-2002);

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Meldingen sloopvoornemen en sloopaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Gebroken Meeldijk 123 (SA 2002-012), voor het slopen van een winkel/woning (24-06-2002);

De sloopaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het bouwen van 2 x 26 appartementen in het wijkdeel Havenkwartier (BA2002-171)

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Carnisselande-Zuid".


-het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoor op bedrijventerrein Ziedewij II (BA2002-130).

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 5 juli tot en met donderdag 1 augustus 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 1 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het uitbreiden van een woning aan de Vlielanderoog 4 (MB2002-069). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Carnisselande-Zuid".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 5 juli tot en met donderdag 1 augustus 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 1 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het bouwen van 33 woningen ten oosten van de Smitshoeksebaan en ten noorden van de Voordijk in het deelplan "Vrijheidsakker" in Carnisselande (BA2002-177).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 5 juli tot en met donderdag 1 augustus 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 1 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


- het bouwen van een woning op kavel 11 aan de Voordijk (BA2002-236).
Door A. Boonstra is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van een woning.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het voorontwerpbestemmingsplan "Voordijk-Zuid".

Het college is voornemens een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze woning. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

De stukken liggen van vrijdag 5 juli tot en met donderdag 1 augustus 2002 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij het college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij haar besluit tot het in gang zetten van de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-1e Barendrechtseweg 100 (BA 2002-169), voor het vergroten van de dakkapel op het achterdakvlak (25-06-2002);

-Boeier 157 (BA 2002-200), voor het plaatsen van een carpoort, het geheel vernieuwen van de gevelkozijnen en het veranderen van de dakkapel (21-06-2002);

-Boerhaavelaan 2 (BA 2002-083), voor het vergroten van de school (21-06-2002);

-Botter 117 (BA 2002-186), voor het vergroten van de woning (21-06-2002);

-Duindoornwede 1 (MB 2002-068), voor het plaatsen van een berging (21-06-2002);

-IJmeer 11 (MB 2002-061), voor het plaatsen van een blokhut (21-06-2002);

-IJsselstraat 16 (BA 2002-215), voor het vergroten van de woning (26-06-2002);

-Kuiperij 13 (BA 2002-213), voor het wijzigen van de voorgevel (25-06-2002);

-Meerwedesingel 108 (MB 2002-071), voor het plaatsen van een blokhut (21-06-2002);

-Meerwedesingel 112 (BA 2002-201), voor het plaatsen van een berging (25-06-2002);

-Paddeweg 61 (BA 2002-180), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een dakkapel op het achterdakvlak (25-06-2002);
-Voordijk 459 (BA 2002-094), voor het vergroten van de woning (21-06-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Herhaalde mededeling

Inspraak bestemmingsplan Carnisselande Noord

Burgemeester en wethouders van Barendrecht geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan "Carnisselande Noord". Het plangebied ligt tussen Rijksweg A15 en de Voordijk, met uitzondering van het sportpark Smitshoek. Aan de oostzijde wordt het plan begrensd door het verkeersknooppunt Vaanplein en Rijksweg A29.

Doel

Het bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van dit gedeelte van de VINEX-locatie Carnisselande planologisch-juridisch mogelijk te maken. Daarnaast wordt aan de bestaande bebouwing aan de noordzijde van de Voordijk een passende bestemming gegeven.

Binnen het plangebied liggen verschillende bestaande woningen op ruime percelen. Aan deze percelen wordt een woonbestemming gegeven waarbinnen op enkele locaties ook de mogelijkheid wordt geboden om ruimere activiteiten toe te staan, zoals kleinschalige bedrijven met een beperkte verkeersaantrekkende werking.

Voor de realisatie van de nieuwe woningbouw wordt een nader uit te werken bestemming opgenomen. Dit betekent dat het bestemmingsplan de randvoorwaarden geeft waarbinnen de bestemming moet worden uitgewerkt. Het gaat daarbij onder andere om maximale hoogtes, ruimtebeslag, en de verdeling van functies.

Aan de oostzijde van het plangebied, langs Rijksweg A29, wordt de realisatie van het bedrijventerrein Vaanpark IV mogelijk gemaakt.

Inspraakavond

Op donderdagvond 11 juli 2002 wordt er vanaf 19.30 uur in het gebouw "Waterpoort" aan het Middeldijkerplein een inspraakavond gehouden. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan en kunnen vragen en opmerkingen worden gesteld aan de aanwezige wethouder ruimtelijke ordening, de heer C. Silvis en enkele aanwezige ambtenaren.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nog tot en met donderdag 18 juli 2002 voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. De stukken kunnen dagelijks worden ingezien van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Verdere procedure

Binnen de bovengenoemde termijn kunnen schriftelijke inspraakreacties bij ons college worden ingebracht. Reacties kunnen leiden tot aanpassing van onderdelen van het plan. Na afloop van de inzagentermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. Behandeling van de inspraakreacties vindt vervolgens plaats in een nader te bepalen vergadering van de commissie Grondgebied. Iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend wordt voor deze vergadering uitgenodigd. Daarna wordt het plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Voordat dit plan in werking treedt moet het echter eerst door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden goedgekeurd.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Afsluiting 't Vlak

In verband met het Midzomerfeest op zaterdag 6 juli wordt 't Vlak deze dag afgesloten voor alle verkeer van 08.00 uur tot 22.00 uur. Dit betekent dat de parkeerplaatsen aan `t Vlak niet bereikbaar zijn.

Het inrijverbod op het Onderlangs aan de kant van de Binnenlandsebaan zal voor deze dag worden opgeheven. Hierdoor zijn de parkeerplaatsen op het Onderlangs wel bereikbaar.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-Gemeente Barendrecht
Middeldijk (Molenvliet/ Portlandsebaan) 3 Populus (populier)


-Gemeente Barendrecht
Voordijk tussen nummers 385 en 379, 1 Juglans (walnoot), 1 Malus (appel), 1 Pyrus (peer)


-Gemeente Barendrecht
Voordijk tegenover nummer 395 2 Pyrus (peer)


-Ziedewijdsedijk 125 1 Populus (populier)

-Van Hogendorpsingel 12 1 Chamaecyparis (conifeer)
-Aak 20 1 Malus (appel)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Verstopte riolering

Wanneer de riolering buiten uw woning verstopt is, moet u het ontstoppingsputje controleren dat zich in uw tuin bevindt, ca. 1 meter uit de perceelgrens. (Wanneer u de plaats van dit putje niet weet kunt u hierover contact opnemen met Openbare Werken.) U constateert het volgende:


-Het putje is leeg. De verstopping bevindt zich dan tussen het putje en de woning of mogelijk zelfs in de woning. De kosten van het ontstoppen zijn voor uw rekening.


-Is het putje vol, dan zit de verstopping richting gemeenteriool. In dit geval kunt u de gemeente inschakelen voor het ontstoppen; de kosten ervan zijn dan voor rekening van de gemeente. (Wij raden u aan, wanneer u van mening bent dat de verstopping zit tussen het putje en het gemeenteriool om er altijd, voordat u de verstopping oplost/laat oplossen iemand van de gemeente Barendrecht (openbare werken) bij te halen om dit vast te stellen; anders loopt u de kans dat u de kosten toch voor uw rekening moet nemen en dat is niet de bedoeling. Bovendien kan de gemeente zelf de ontstopping regelen en zal indien nodig nadere maatregelen treffen om de oorzaak te verhelpen wanneer blijkt dat er een kans op herhaling is.)

Wordt de verstopping veroorzaakt door wortelgroei van een boom uit uw tuin, dan zijn de kosten ook voor uw rekening. Zijn het bomen of struiken van de gemeente, dan zijn de kosten voor rekening van de gemeente. Het is ook mogelijk dat de verstopping wordt veroorzaakt door een via het toilet meegespoelde dweil, papieren luiers of geloosd frituurvet. Dergelijke zaken horen niet thuis in de riolering. In deze gevallen zullen de kosten worden verhaald op de bewoner van de aangesloten woning.

Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Openbare Werken: tel.: 643 150 (tussen 7.30 en 16.15 uur. Na deze tijd krijgt u het nummer van de meldkamer door die u na werktijd en in de weekends in dringende gevallen kunt bellen).

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):
maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2002 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. Vandaag gaan we in op het zuinige rijden en hoe je dat doet en over twee weken stellen we de het begrip duurzaam veilig wegverkeer aan de orde. Voor algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

De gemeente Barendrecht vindt een schoon milieu belangrijk! Minder brandstof is meestal ook minder gereden kilometers en dus minder kans op conflicten met andere weggebruikers. Zodoende is zuinig rijden allereerst goed voor het milieu en ook voor de verkeersveiligheid binnen Barendrecht. Minder brandstof gebruiken om hetzelfde doel te bereiken is gemakkelijk. Het is niet nodig om langzamer te rijden, of een kleinere auto te rijden. Veel besparingen vragen niet meer dan een andere manier van rijden, omgaan met de auto of onderhoud van de auto. Fossiele brandstof komt na veel jaren tot stand en het is dan vreemd dat wij het in een paar minuten verbranden. Het moet dus een sport worden om steeds zuiniger te rijden. We willen u graag een aantal tips geven:


-De ALLERBESTE is: "Gebruik voor korte afstanden de fiets!"
Een koude motor gebruikt veel meer brandstof dan een warme, en vervuilt meer. Korte afstanden betekenen zware slijtage voor de motor, een hoog benzineverbruik en veel vervuiling. Een richtlijn voor "korte" afstand is 5 KM of minder. Als de auto gebruikt wordt, rijd dan recht op het doel af.


-Ga voorzichtig om met een koude motor.

Een koude motor verbruikt twee keer zoveel benzine als een warme motor, en slijt sneller. Rijdt het eerste kwartier extra kalm.


-Parkeer de auto in de rijrichting voor vertrek.
Omdat de warme motor zuiniger loopt, scheelt het behoorlijk in verbruik de auto zo te parkeren dat met koude motor niet gekeerd hoeft te worden.


-Bespaar gewicht.

Sleep geen onnodige bagage mee. Het helpt zelfs om de tank zo veel mogelijk leeg te rijden en zo gewicht te besparen. (zie onderstaande foto voor hoe het niet moet!..........)


-Kies de juiste versnelling.

Als de motor rustig loopt is de juiste versnelling gekozen. Zuinig rijden is soms het aanvoelen van de motor, als de motor rustig en gelijkmatig rondloopt ("de motor loopt lekker") zal de motor veelal efficiënt lopen. Tussen 1500 en 3500 toeren is de richtlijn.


-Gebruik elektriciteit met beleid.

Achterruitverarming kost 3% tot 5% extra brandstof. Vergeet ook het mistachterlicht niet uit te schakelen als het niet langer nodig is (de regel is: 50 meter zicht of meer, dan het mistachterlicht uit).


-Houd de ramen gesloten, maar gebruik de ventilatie-openingen.
Fabrikanten hebben al het mogelijke gedaan lucht via de ventilatie door de auto te laten circuleren. Door de ruiten te openen wordt de stroomlijn verstoord, met als resultaat lawaai en 5 tot 10% meer brandstofverbruik.


-Start en vertrek.

Ga zitten, stel de spiegels, doe de gordel om, zet de radio aan, doe een zonnebril op, neem een snoepje, lees de routebeschrijving en start dan de motor. Wederom: een koude motor verbruikt veel meer benzine en moet te allen tijden voorkomen worden. In winterse omstandigheden is niets erger dan eerst de motor te starten en dan pas de ramen te krabben. Doe het niet!


-Anticipeer!

Het is ongelooflijk om te zien hoe automobilisten zich als voetgangers gedragen en slechts een paar meter vooruit kijken. Probeer ver vooruit te kijken, probeer in te schatten wat een ander gaat doen. Als iemand fanatiek probeert in te voegen, laat dan gas los, anders was remmen noodzakelijk (nu is benzine bespaard door het gas los te laten en uit te rollen).


-In de file is het zaak te blijven rollen.

Steeds remmen en dan weer optrekken kost veel meer brandstof dan langzaam voortsukkelen. Doorrollen bespaart benzine en is beter voor de auto. Bovendien blijft het achteropkomende verkeer ook rollen en bespaart het benzine voor een hele rij auto's! Vooral vrachtwagenchauffeurs zijn zich dit bewust en rollen door de file, de rechter rijstrook is daarom altijd de beste om langzaam te blijven rollen.


-Rijd kalm!

Het ligt voor de hand maar werkt fantastisch. Bij korte ritten (tot ongeveer één uur) is het tijdsverschil ten opzichte van de snelheid klein. Blijf binnen de maximumsnelheid.


-Trek zo langzaam mogelijk op,

maar maak andere bestuurders niet kwaad. Snel optrekken geeft een verwaarloosbaar kleine tijdwinst, maar zo'n 16% extra benzineverbruik. Bovendien betekent het extra slijtage voor banden en overbrenging.


-Geef de auto regelmatig onderhoud.

Let in het bijzonder op de bandenspanning. Brede, zachte banden hebben meer rolweerstand dan smalle harde banden. Dit kan zo'n 2% tot 3% verschil in brandstofverbruik betekenen.


-Uitlijnen maakt de rolweerstand zo gering mogelijk.
Hoe lichter de auto rolt, hoe minder benzine de motor vraagt.


-Verhoog de bandenspanning om zo hardere banden en minder luchtweerstand te krijgen. Bovendien stuurt dit lichter en voelt de auto lichtvoetiger. Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid.

Voor informatie over zuinig rijden kunt u zich wenden tot de heer M.M.A. Boer en de heer W.E. Abels van de afdeling Openbare Werken, tel 698 385/ 698 365. Kijk met betrekking tot zuinig rijden ook eens op www.dezuinigsteauto.nl. en www.hetnieuwerijden.nl Op deze website vinden u tientallen zuinige links!

Rij zuinig!......bespaar gewicht!

Definitief beleidsprogramma

Het beleidsprogramma 2002-2006 van de raad is af te halen bij Bureau Communicatie, kamer E 127, in het gemeentehuis.

Wijkavond voor bewoners

Binnenland, Driehoek, Centrum-Oost en Noord I t/m IV

Vanavond organiseert het college van burgemeester en wethouders een wijkavond voor de bewoners van de wijken Binnenland, Driehoek, Centrum-Oost en Noord I t/m IV. De avond start om 20.00 uur en vindt plaats in theater Het Kruispunt (Middenbaan 111).

In de komende vier jaar nodigt het college alle wijken uit voor een wijkavond. Tijdens de avond wordt u onder andere geïnformeerd over de plannen en ontwikkelingen in uw wijk en heeft u de mogelijkheid om met de collegeleden te spreken.

Informatiemarkt Carnisselande/Portland

zaterdag 5 oktober 2002

locatie: Waterpoort Carnisselande

De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard organiseren op zaterdag 5 oktober een informatiemarkt voor (toekomstige) bewoners van Barendrecht-Carnisselande en Portland.

Doe mee!

Wij stellen de deelname van Barendrechtse en Albrandswaardse verenigingen en instellingen zeer op prijs. Deze week is een uitnodigingsbrief met antwoordformulier verstuurd naar alle verenigingen en instellingen. Als u geen brief heeft ontvangen, maar wel geïnteresseerd bent in deelname kunt u de uitnodigingsbrief, het liefst per e-mail, opvragen via: w.meulendijk@barendrecht.nl o.v.v. Informatiemarkt Carnisselande/Portland. U kunt ook bellen met Bureau Communicatie van de gemeente Barendrecht op (0180) 698 451.

Reageren voor 12 juli!

U kunt zich tot 12 juli aanmelden voor deelname aan de informatiemarkt. Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt voor de markt en wordt het demonstratieprogramma samengesteld. Deze informatie ontvangt u uiterlijk eind augustus 2002. Als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare marktkramen overschrijdt wordt een reservelijst opgesteld. Ook hierover ontvangt u informatie.

Verbouw gemeentehuis

In verband met de verbouwing van het gemeentehuis is er tijdelijk geen minder validentoilet beschikbaar. Naar verwachting wordt het nieuwe toilet in augustus 2002 weer in gebruik genomen en is dan bereikbaar vanuit de centrale hal.

4 juli 2002

Deel: ' Vergadering Raadscommissie Barendrecht '
Lees ook