Gemeente Barendrecht


Raadscommissie vergadert

Samenlevingszaken

Op maandag 10 maart vergadert de commissie Samenlevingszaken in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Realisering turnaccommodatie Vaanpark III

-Verkleining doel- en gebruikersgroep collectief vervoerssysteem TeleMobiel

-Terugblik op jeugdbeleid 2000-2002 en aftrap voor beleidsperiode 2003-2006

-Intrekking verordening jeugdraad; oprichting jongerenplatform
-Toekenning rijksbijdrage educatie en rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003

-Instellen presidium

-Uitvoering arbeidsvoorwaarden medewerkers griffie
-De invulling van de organisatie van de griffie
-Bouwkundige aanpassingen Sporthal De Driesprong ten gevolge van de gebruiksvergunning.

De griffier van deze raadscommissie is mevrouw C. Orsel, (0180) 698 252.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de griffier van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Bouwaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende aanvragen ingediend:


-1^e Barendrechtseweg 163 (BL 2003-063), voor het vergroten van de woning (25-02-2003);

-3^e Barendrechtseweg 444 (BR 2003-057), voor het vergroten van de woonkamer (17-02-2003);

-Achterom 1a (BR 2003-064), voor het plaatsen van een lichtbak aan de gevel (26-02-2003);

-Beugkant 81 (BR 2003-069), voor het vergroten van de woning met een kopbouw/verlenging aan de achterzijde (28-02-2003);
-Dierensteinweg 30 (BR 2003-067), voor het plaatsen van 5 lichtbakken (28-02-2003);

-Dierensteinweg 30(BR 2003-065), voor het plaatsen van gevel(licht)reclame (26-02-2003);

-Graaf Aldolfstraat 9(BL 2003-061), voor het plaatsen van een dakkapel (25-02-2003);

-Scheldestraat 2 (BR 2003-068), voor het vergroten van de woning en tuinberging (28-02-2003);

-Smitshoek 3c (BR 2003-066), voor het plaatsen van een tijdelijke loods (28-02-2003);

-Spoorvork Betuweroute (BR 2003-062), voor het plaatsen van een Relaishuis Verlegde Havenspoorlijn (25-02-2003);
-Ziedewij (BR 2003-058), voor het plaatsen van kleinschalige bedrijven (17-02-2003).

De bouwaanvragen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond). Het publiceren van aanvragen om bouwvergunning is informatief. U kunt nog geen bezwaar maken.

Voorgenomen vrijstelling

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van onderstaand bouwplan vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het geldende bestemmingsplan te verlenen. U kunt de stukken inzien bij de afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E007. Inzagetermijn vier weken: van vrijdag 7 maart t/m donderdag 3 april 2003 (tenzij anders vermeld). Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke en gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Noldijk 108: vervangen woning- dossier BA2002-407 (art. 15 WRO). Inzagetermijn twee weken: 7 maart t/m 20 maart 2003;

Verleende bouwvergunningen / vrijstellingen


-3^e Barendrechtseweg 450 (BG 2002-011), voor het gebruik van een onderwijsgebouw (26-02-2003);

-Gent 3 (BA 2002-464), voor het uitbereiden van een staalconstructie en het vergroten van een compressorruimte (24-02-2003);
-Koedood 17a (BA 2002-446), voor het oprichten van een woning (25-02-2003);

-IJsselstraat 2 (BA 2002-391), voor het plaatsen van een blokhut (24-02-2003);

-Maasstraat 22 (BA 2002-381) voor het plaatsen van twee dakkapellen (24-02-2003);

-Punter 33 (BL 2003-006), voor het wijzigen van de voorgevel (24-02-2003);

-Serenadelaan 121 (BA 2002-440), voor het plaatsen van een windscherm (24-02-2003);

-Stationsweg 134 (BR 2003-023), voor het plaatsen van een hobbykasje (24-02-2003);

-Stockholm 11 (BA 2002-447), voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel (24-02-2003);

-Waddenring 163 (BA 2002-416), voor het wijzigen van de gevelopening (25-02-2003);

-Ziedewij (BA 2002-401),voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (25-02-2003);

-Ziedewijdsekade (BR 2003-001), voor het plaatsen van een paardenstal (25-02-2003).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek van Planoform Rotterdam B.V. voor het realiseren van 12 woningen op de locatie Van Leidenvliet achter de 2^e Barendrechtseweg 264-276 (dossier BA2002-459).

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Molenvliet" maar past in het voorontwerp-bestemmingsplan "Molenvliet-Nieuweland". Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten.

Inzagetermijn 2 weken: van vrijdag 7 maart t/m donderdag 20 maart 2003.

Voordat de procedure wordt gestart kunnen t/m 20 maart 2003 schriftelijke inspraak-reacties bij ons college worden ingebracht. Alle inspraakreacties worden hierna gebundeld, van commentaar voorzien én door het college meegewogen bij het besluit. Wanneer de vrijstellingsprocedure wordt gestart, zullen de stukken gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Zienswijzen kunnen dan naar voren gebracht worden. Wanneer zienswijzen worden ingediend, zal een hoorzitting worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de zienswijzen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

Datum: Artiest(en): Voorstelling: Bijzonderheden:

Do. 06-03 Eric Schneider, Dries Smits e.a. Gloed toneel Vr. 07-03 Toneelschap B&D Hobbit familievoorstelling/19.00 uur Za. 08-03 Jenny Arean Verbrugge & Willeke Alberti Klarenbeek & muziek/UITVERKOCHT
Zo. 09-03 Tangorama Muziek v. Argentijnse Bodem kamermuziek/12.00 uur Do. 13-03 Fred Delfgaauw Kronkels theater
Vr. 14-03 Van Houts en De Ket Hard Optreden cabaret Za. 15-03 Twarres In Concert muziek/UITVERKOCHT Wo. 19-03 De Band Krijgt Kinderen Doe 's effe mee! jeugdtheater/14.00 uur
Do. 20-03 Ingeborg Elzevier, Liz Snoijink De Potvis toneel e.a. Vr. 21-03 Thomas van Luyn Kijk mij cabaret
Za. 22-03 Louis van Dijk & Rosenberg Trio Concert muziek Zo. 23-03 Hakim Algerije De Robin Hood van 14.00 uur Do. 27-03 Aluin Putlucht toneel

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd: Aanvang:

Wo. 12-03 One hour Photo 16 jaar 20.15 uur
Wo. 19-03 The Pianist 12 jaar 20.15 uur
Wo. 02-04 Samsara 12 jaar 20.15 uur
Wo. 09-04 Ramses alle leeftijden 20.15 uur
Wo. 16-04 My Big Fat Greek Wedding alle leeftijden 20.15 uur

Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en één uur voor aanvang van de theater- of filmvoorstelling. Voor informatie: (0180) 615 958 of www.hetkruispunt.nl

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-Bark 62 1 Picea (spar)

-Willem Alexanderplantsoen 12 1 Betula (berk), 1 Prunus (pruim), 1 Picea (spar)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, (0180) 643 163.

Speelplaatsen Riederhoek

Binnenkort worden de speelplaatsen in Riederhoek aangelegd. De gemeente wil dat zo veel mogelijk doen in overleg met de bewoners en kinderen. De bewoners in Riederhoek ontvangen deze week een brief waarin wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is en hoe het proces er verder uitziet.

Op woensdagavond 12 maart is de eerste bijeenkomst van 20.00 - 22.00 uur in voorzieningencluster Waterpoort, waarbij alle bewoners van harte welkom zijn. Heeft u nog vragen, bel dan met Maarten Box van de afdeling Openbare Werken, tel. (0180) 698 425.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 26/7, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12.
Oud ijzer (wo): 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 698 750):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur, zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Vanavond: informatieavond woningbouw Van Leidenvliet

Projectontwikkelaar Planoform nodigt omwonenden en andere geïnteresseerden uit voor een informatieavond over de voorgestelde woningbouw op het terrein in het verlengde van de Van Leidenvliet. De informatieavond wordt vanavond gehouden om 20.00 uur in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16.

Naar aanleiding van een eerdere presentatie en de behandeling van het plan in de commissie Grondgebied is het plan aangepast. Het aangepaste plan voorziet nu in de bouw van 12 woningen en de aanleg van 18 parkeerplaatsen en een speelvoorziening. Het plan wordt ontsloten via de Van Leidenvliet. Het plan wordt met ingang van vrijdag 7 maart voor de inspraakprocedure ter inzage gelegd. Tijdens deze avond wordt géén verkoopinformatie verstrekt.

Dinsdag 11 maart:, Verkiezingsavond in gemeentehuis

Op dinsdag 11 maart zijn er provinciale statenverkiezingen. Vanaf 's morgens half acht tot negen uur 's avonds zijn de stembureaus geopend. Wie precies wil weten hoe er in Barendrecht gestemd is, kan dinsdagavond 11 maart terecht in het gemeentehuis. Die avond is er namelijk vanaf 21.00 uur een speciale verkiezingsavond, waarop burgemeester Van de Wouw de Barendrechtse resultaten bekend zal maken. Verder is het ook mogelijk om via een groot scherm de landelijke uitslagen en ontwikkelingen te volgen. U bent van harte welkom.

Om u te helpen kiezen, kunt u de Stemwijzer gebruiken. Met de Stemwijzer kunt u die partij vinden die het best past bij uw ideeën en opvattingen. Kijk op www.provincies.nl, www.ukomttochook.nl of www.stemwijzer.nl.

Binnenkort rooiwerkzaamheden in het Vrijenburgerbos

In de week van 10 maart wordt een deel van het Vrijenburgerbos gerooid voor de aanleg van het project TramPluslijn Carnisselande. De RET is voor dit project opdrachtgever namens de Stadsregio Rotterdam.

Het rooien is nodig voor de aanleg van een talud, wat aansluit op het nog te realiseren viaduct over de A15 en Betuweroute. Tevens wordt hier een bouwweg aangelegd. De rooiwerkzaamheden duren twee weken. In april starten de werkzaamheden voor het talud en twee weken later voor het viaduct. Het recreatiegebied ondervindt door deze werkzaamheden niet het gehele jaar overlast.

In samenspraak met de Gemeente Barendrecht en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is hiervoor een plan ontwikkeld waarin alle partijen zich kunnen vinden. De uitkomst van dit plan heeft gezorgd voor een zo optimaal mogelijke inpassing van de trambaan, fiets- en voetpaden. Bovendien heeft het een aantal oversteken van de watergang aan de noordzijde van het gebied opgeleverd.

Collecte

Voor de periode 9 maart tot en met 15 maart is een collectevergunning verleend aan het Nationaal Reuma Fonds.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Lezer tevreden over de infopagina

`Uw mening telt!', stond er enige tijd geleden op de infopagina. En dat u uw mening wilt laten horen hebben wij gemerkt! Gedurende drie weken hebben wij ruim 200 enquêtes ontvangen.

Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten:

Uit de enquête blijkt dat de pagina vaak wordt gelezen (ruim driekwart van de lezers leest de pagina altijd) en met een ruime voldoende wordt beoordeeld. Het gemiddelde cijfer dat u aan onze pagina heeft gegeven ligt namelijk net boven de 7!

Maar waarom leest men de infopagina? Als voornaamste reden is aangegeven dat men dit doet om na te gaan of er nog wegwerkzaamheden/ afsluitingen zijn en om op de hoogte te blijven van het actuele nieuws.

Wat betreft de uitstraling van de pagina is men tevreden; 17% van de lezers vindt de pagina zeer overzichtelijk, 38% van de lezers vindt de pagina overzichtelijk, 27% staat neutraal tegenover deze stelling. Slechts 11% is ontevreden over de overzichtelijkheid.

De vaste rubriek `Verkeerskwesties nader bekeken', die eens in de twee weken op de pagina staat, is ook een succes. Het grootste gedeelte (54%) zegt de rubriek altijd te lezen. Een iets kleinere groep leest de rubriek soms (41%). Er was een grote vraag om de voorrangsregels op rotondes nog eens toe te lichten. Dit is in de afgelopen 2 rubrieken (op 27 februari en 13 februari) uitgebreid aan de orde gekomen. Wilt u deze rubrieken (of de rest van de infopagina) nog eens nalezen, dan kunt u een pdf-versie van de infopagina downloaden op www.barendrecht.nl (onder de kop `Actueel').

Ondanks dat de pagina positief beoordeeld wordt door de lezer, gaan wij toch aan de slag om de pagina te verbeteren. Want ook al is de pagina goed, het kan altijd beter! De kritische geluiden en opmerkingen die u heeft gegeven, zullen wij in het achterhoofd houden bij de ontwikkeling van de nieuwe infopagina, die rond de zomer in de Schakel zal verschijnen!

6 maart 2003

Deel: ' Vergadering Raadscommissie Barendrecht '
Lees ook