Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie financiën en onderwijs, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 22 december 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:

voorzitter
plv. secretaris
leden

Mevrouw mr. P.C.E. de Munnik - Blank
De heer P.P.B. Wisman
De heer C.H. Boland D66
De heer W. Haentjens VVD
(verv. mevrouwOosters-van der Poel)
De heer D. Wiersma CDA
De heer F.C. Jans EB
(verv. De heer J. Hart)
De heer H.P.F. Bode PvdA

Voorts aanwezig:

De heer E. Baan (punt 3a), mevr. E. Loomans (notuliste)

Afwezig:

Mevrouw M.E. Oosters - van der Poel
De heer J. Hart
De heer L. Tiesinga

Spreekrecht:

De heer E. van de Berg
, namens de basisschooldirecteuren, spreekt in op punt 3a. Hij zegt ernstig teleurgesteld te zijn en wil graag antwoord op de vraag of er verder moet worden gewerkt aan het onderwijsachterstandenbeleid. Hoeveel geld wordt ervoor beschikbaar gesteld en wanneer. Als er geen geld voor wordt vrijgemaakt is het zonde van de tijd die hierin wordt gestoken.

De heer E. Vreeze
van Rederij FRO spreekt in op punt 4a, toeristenbelasting. Hij meent dat de heffing op deze wijze alleen wordt geheven voor de toeristen die per boot de stad inkomen. Daar deze belasting niet in de begroting voor 2000 is opgenomen, is de rederij de dupe. De folders liggen reeds bij de drukkerij. Hier kan de toeristenbelasting niet meer op worden vermeld.

Mevrouw M. Kampen
van rederij Naco spreekt eveneens in op punt 4a en sluit zich aan bij de heer Vreeze.


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Aan de agenda wordt toegevoegd punt 4a: toeristenbelasting 2000. De heer Boland meldt geen verbeterde agenda te hebben ontvangen en vraagt in hoeverre de informatie rond dit agendapunt bekend was. Mevrouw De Munnik meldt dat de vier partijen die hierbij betrokken zijn, zijn geïnformeerd. Dit agendapunt is niet gepubliceerd.


2. Verslag van de vergadering van 25 november 1999.

Dit wordt onveranderd geaccordeerd.


3. Ingekomen stukken en mededelingen

a.
Brief gezamenlijke basisscholen Enkhuizen inzake o.a. het onderwijsachterstandenbeleid.

Er is een notitie hieromtrent gemaakt. Gekeken wordt nog naar de invulling. Voor het jaar 2000 zijn hier geen gelden voor vrijgemaakt. Er is nog geen besluit genomen wie het beleid gaat samenstellen. In de notitie wordt wel aangegeven waar gestart moet worden. In de gemeente Enkhuizen is geen sprake van grote probleemscholen, wel zitten er verschillen tussen de diverse scholen. De prioriteiten zijn door de directeuren van de scholen geaccordeerd. De heer Boland vraagt waarom er sprake is van miscommunicatie met de scholen als er nog geen definitief beleid is. Tevens wil hij weten waar het geld vandaan komt en als dit een rijksbeleid is, waarom moet de gemeente dan voor de kosten opdraaien? De heer Wiersma meldt dat uit de toon van de brief duidelijk blijkt dat de directies binnenkort antwoord verwachten en stelt voor om de tafel te gaan zitten en te melden dat volgend jaar hier geen geld voor is vrijgemaakt. De heer Jans ziet de notitie graag tegemoet. De heer Bode zegt dat men het college verwijt niet tot besluiten te komen. De heer Baan geeft korte toelichting: het afgelopen jaar zijn de rapportages bij de commissies geweest. Hier werd de vraag gesteld of er eerst geld moest zijn en dan een beleid gemaakt of andersom. Er wordt wel degelijk met de directies gesproken, alleen blijft er een inhoudelijk spanningsveld bestaan. Enkel grotere gemeenten krijgen van het rijk hier geld voor. De heer Bode vraagt of wij ons terugtrekken van de beleidsvorming als wij er geld voor beschikbaar stellen. Mevrouw De Munnik zegt dat het de intentie is hier begin volgend jaar mee te starten, maar er is geen duidelijke blauwdruk van het ministerie. Wel zijn er heel veel mogelijkheden, brochures in overvloed. Voorgesteld wordt eerst de notitie te laten circuleren. De heer Boland stelt voor de scholen een tijdsplan voor te leggen, zodat zij ook weten waar zij aan toe zijn. De heer Haentjens vraagt of dit beleid pas kan worden opgenomen in begrotingsjaar 2001 terwijl de brief van de directies gedateerd is op 6-7-1999. Mevrouw De Munnik legt uit dat eerst een beleid moet worden geformuleerd voordat het bedrag wordt samengesteld.
De heer Jans
meldt dat de afvoer van grof vuil dan wel een zaak is van het CAW, maar waar de gemeente in kan bemiddelen. De scholen staan al voor grote kosten. Mevrouw De Munnik meldt dat het leerlingenvervoer een regionaal beleid is. Dit punt is eerder aan de orde geweest en geaccordeerd.

3b.
Legionellabacterie kleed- en doucheruimtes tenniscomplex ETC.

Mevrouw De Munnik
meldt dat er wordt gekeken wat er aan gedaan moet worden.

3c.
Kosten legionellaonderzoek sportaccommodaties.

Geen opmerkingen.

3d.
Verkoopprijs van gronden.

Het verzoek wordt gedaan dit punt op de agenda van ABEZ te plaatsen.


4. Verkoop grond achter Berkenlaan 36

Geen opmerkingen.

4a. Aanpassing en vaststelling verordening toeristenbelasting 2000

De voorzitter
geeft als inleiding aan dat deze belastingvorm is om het dagtoerisme te laten meebetalen aan de gemaakte kosten. De bijdrage van de rederijen wordt berekend n.a.v. tellingen die zes keer per jaar worden gehouden. Daarbij moet wel worden aangetoond dat de toerist in Enkhuizen verblijft en niet de boot vanuit Stavoren of Urk gebruikt bij doorreis. De heer Jans vindt het vreemd dat de rederijen nu de heffing moeten gaan innen van hun klanten, terwijl nog niet eens bekend is welk bedrag zij straks moeten gaan afdragen. In de begroting van de rederijen is deze belasting nog niet opgenomen. De heer Wiersma is het opgevallen dat er geen sprake is van `vrij parkeren' om boodschappen te doen. De heer Haentjens wil graag een duidelijke toelichting in juridisch kader. Mevrouw De Munnik legt uit dat de tellingen steekproefsgewijs moeten plaatsvinden, anders wordt een willekeurige heffing genomen en die is juridisch aangrijpbaar. De heer Boland meldt dat de meeste kosten gemaakt zijn voor de automobilist die Enkhuizen bezoekt. Zinvoller lijkt het hem om betaald parkeren in te voeren. De heer Bode wil graag dat alle juridische aspecten goed onder de loep worden genomen.


5. Verkoop aandelen NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

Het voorstel van het investeringsfonds van de ABN wordt bekeken zodra dat ter sprake komt. Verder wordt over dit onderwerp niets gemeld.


6. Overzicht onvoorziene uiitgaven en nieuw beleid.

Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.


7. Rondvraag

De heer Jans
vraagt:

a. hoe het zit met de paaltjes voor de Paulus Potterstraat. Mevrouw De Munnik meldt dat die in bestelling zijn. Volgens De heer Jans kost het plaatsen van de paaltjes f 1200,00 per week.

b. wanneer er een evaluatie plaatsvindt over de verkeerswijziging in de Westerstraat/Klopperstraat. Mevrouw De Munnik antwoordt dat de evaluatie meestal na een jaar na invoering plaatsvindt. De uitvoering is nog niet helemaal klaar, de hoek wordt nog aangepast, daar komt een duidelijk visuele bocht in. De heer Jans vindt de kruising gevaarlijker dan vroeger, waarbij ook de overlast van de versmalling ter sprake komt. Mevrouw De Munnik meldt dat de oversteekplaats bij de scholen duidelijk veiliger is geworden en dat was de opzet. De doorgang naar de Westerstraat moet juist niet toegankelijker worden.

c. wat er wordt gedaan aan het stuk van de Koepoort tot aan de Klopperstraat. Dit gedeelte is veel gevaarlijker geworden, de afgelopen tijd zijn er diverse ongelukken geweest. Mevrouw De Munnik reageert hierop door te zeggen dat de Westerstraat geen voorrangsweg meer is. Dit heeft tot gevolg dat men hieraan moet wennen. Als men goed op de borden let, weet men dat men rechts voorrang moet verlenen waardoor men voorzichtiger gaat rijden. Wel reageert zij op het voorstel van De heer Wiersma om hier het bord "rechts heeft voorrang" te plaatsen i.p.v. "verkeerssituatie gewijzigd".


8. Sluiting

De voorzitter
dankt alle aanwezigen voor de inbreng, wenst allen prettige feestdagen en sluit de vergadering.

P.P.B. Wisman, plv.secretaris.

Deel: ' Vergadering raadscommissie financiën en onderwijs Enkhuizen '
Lees ook