Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
16 oktober 2001
De leden van de raadscommissie havens, openbare werken en sociale voorzieningen van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 9 oktober 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie havens, openbare werken en sociale voorzieningen welke op 16 oktober 2001 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
N. Dol, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:
Spreekrecht

1 Opening

2 Verslag van de vergadering van 18 september 2001
3 Ingekomen stukken en mededelingen

a. ontwikkelingsplan Ecolint Enkhuizen

b. derde subsidieaanvraag Stichting Kunstijsbaan Westfriesland
c. hergebruik ingedroogde bagger in het buurtbos
4 Havenzaken

a. alternatief bagagetransport Gependam

5 Verkeersmaatregelen project Gependam

108

6 Verordening sociaal-cultureleparticipatie gemeente Enkhuizen 2001
069

7 Bodemsanering locatie Zilverstraat

114

8 Vervangen brug bastion ZEELANDIA -Volkstuinen
121

9 Aanbieding begroting 2002

112

10 Rondvraag

11 Sluiting

Deel: ' Vergadering raadscommissie HOS gemeente Enkhuizen '
Lees ook