Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 21 december 1999, aanvang 20.00 uur.

Voor agendapunt 6 zijn ook de raadsleden die geen zitting hebben in deze commissie uitgenodigd.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer J. Knukkel
de heer N. Kegelaar
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer H. Boland (D66)
de heer N.P. Dol (VL / GL)
de heer J. Franx (EB)
mevrouw E. Dangermond-Hilderink (VVD)
de heer K.P. van der Veen (PvdA)
de heer H. Weijens (CDA)

Voorts aanwezig:

de heer E. Baan, hoofd afd. Welzijn
de heer J.J.J. van Huffelen, secretaris
de heer D. Wiersma (CDA)
de heer J.S. Tesselaar (EB)
de heer H. van Driel, hoofd afd. Dienstverlening Bevolking mevrouw E.I.M. Manshanden, hoofd afd. Sociale Voorzieningen de heer J.P.J.C. van Strien, secr. Ondernemingsraad mevrouw J.A. van Rouwendal - van Die, notuliste


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Verslag van de vergadering van 24 november 1999 Pag. 13 punt 3b: De heer Van der Veen heeft gerefereerd aan eerdere afspraken. Samenwerken met de Compagniehaven en de Oosterhaven kan financieel aantrekkelijk zijn. Het voorstel is aangenomen in de wetenschap dat de overlast zal ophouden. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. brief d.d. 21 november 1999 van het Sociaal Beraad Enkhuizen over het instellen van minima-winkels
De heer Weijens spreekt de hoop uit dat als men in de toekomst iets voor deze groep wil gaan doen, men zich niet zal laten ontmoedigen door deze brief.
b. intentieverklaring ten behoeve van de overheveling uitvoering ID-regeling
Mevrouw Dangermond vraagt of de prijzen en percentages wel kloppen en of het een taak voor het CWI kan zijn. De heer Baan antwoordt dat het bij het CWI om iets anders gaat dan het inschrijven voor Melkertbanen. Er is een bovengrens aangegeven voor de prijzen die worden gevraagd.
c. enquête ziekteverzuim
De heer Franx verzoekt het rapport dat voor f15 aangeschaft kan worden ter inzage te leggen. Hij mist aan zwangerschap gerelateerde ziektes en psychische ziektes. Hij zou graag een vergelijking kunnen maken met andere gemeentes. De voorzitter antwoordt dat het sociaal jaarverslag in een toekomstige vergadering zal worden besproken. Hij zegt toe het rapport te bestellen en ter inzage te leggen.
d. brief d.d. 11 oktober 1999 van de heer J. Buis te Enkhuizen

De heer Van der Veen is blij dat een gesprek heeft plaatsgevonden met de voorzitter en met afdeling plantsoenen. Signalen moeten adequaat worden behandeld. Als dit niet gebeurt, kan men terecht bij de klachtenregeling. Hij merkt op dat het plaatsen van zuurstofplanten alleen, zonder dat wordt gebaggerd, geen oplossing is om tot biologisch evenwicht te komen. De heer Van Pijkeren dringt aan op grotere zorgvuldigheid in de toekomst. Mevrouw Dangermond denkt dat de brandweer bij de oefeningen op de maandag het spuiten in de vijver mee kan nemen. De voorzitter heeft indertijd met een ander gesproken dan de heer Buis. Hij heeft zijn verontschuldiging aangeboden. Stichting Woondiensten Enkhuizen heeft plannen voor het complex, waarbij de vijver wellicht komt te vervallen. Om deze reden wordt afgezien van volledige herstelwerkzaamheden. Wel moet het normale onderhoud worden gepleegd.

Verordening toeslagen- en verlagingbeleid gemeente Enkhuizen

De commissie stemt in met het voorstel.

Rondvraag

De heer Weijens heeft 2½ week geleden bij Openbare Werken gevraagd of de oranje container aan het Koperwiekplein verwijderd kan worden maar heeft geen antwoord ontvangen. De voorzitter zegt toe morgen actie te ondernemen en het resultaat telefonisch mede te delen.

Mevrouw Dangermond wijst erop dat het met het drijfvuil weer de spuigaten uitloopt.

De heer Dol vraagt of de motie van de gemeente Oss in de commissie zal worden behandeld. De voorzitter antwoordt dat dit i.v.m. ziekte van de desbetreffende ambtenaar eerst in de volgende vergadering aan de orde komt.

De voorzitter schorst de vergadering tot 20.30 uur.

Informatie voortgang veranderproces

De heer Van Huffelen zegt dat volgens afspraak informatie wordt gegeven over de voortgang van het veranderproces. Het sectorenmodel dat sinds 1992 wordt gebruikt, zou worden geëvalueerd. De Nota Evaluatie Organisatiestructuur wordt binnenkort afgerond en zal in de commissie worden behandeld. De conclusie van B&W is dat de structuur aangepast gaat worden. Er zijn drie opties in een glijdende schaal van 0 tot 3: 0 is alles laten zoals het is, 1 is minimale reparatie, 2 is verdergaande reparatie, ook binnen de sectoren en 3 is een geheel nieuw model. Het MT heeft geopteerd voor optie 2 als groeimodel naar optie 3. Geconstateerd is dat er onbedoeld nieuwe stafafdelingen zijn ontstaan; dit wordt teruggebracht in de lijn. Binnen de sectoren bestaat een veelheid aan afdelingen met hoofden; het aantal leidinggevenden zal worden teruggebracht. Het college wil naar optie 3 doorgroeien binnen deze raadsperiode. Op 4 april wordt gestart met jobrotation op directieniveau. De bedoeling is dat de afdelingshoofden vervolgens aan de beurt komen.

De heer Wiersma vraagt wat de voordelen zijn van het overstappen van het sectorenmodel naar een productmodel en hoe het resultaat kan worden gemeten. De heer Van Huffelen denkt dat de aansturing beter wordt en dat het niveau van dienstverlening aan de burgers zal verbeteren. Er komt meer ruimte voor personele zorg en er wordt minder tijd besteed aan operationele aansturing. De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger wordt gemeten. Er wordt nog gediscussieerd over kengetallen en meetmomenten.

De heer Dol informeert naar de bedoeling van de jobrotation. De heer Van Huffelen antwoordt dat uitgegaan wordt van integrale managers, los van de inhoudelijke vaardigheden. De zittende managers durven dit aan en willen hun blikveld verbreden. Gedacht wordt aan een periode van minstens een half jaar en als carrousselmodel over alle afdelingen.

De heer Franx vraagt hoe wordt bepaald welke man waar komt en of er een sociaal plan is voor degenen die buiten de boot vallen, eventueel voor outplacement. De voorzitter antwoordt dat er een sociaal plan wordt opgesteld voor de kerntakendiscussie; de VNG zal hier hopelijk binnenkort zijn goedkeuring aan geven. Voor dit onderdeel wordt een apart sociaal plan opgesteld. De heer Van Huffelen voegt hieraan toe dat voor het beoordelen van wie waar zal komen nog voorwaarden geschapen dienen te worden. Hiervan kan assessment een onderdeel zijn. Eerst wordt gekeken welke kwaliteiten gewenst zijn en vervolgens welke managers hierin passen. Een aantal afdelingshoofden zal liever vakinhoudelijk werken en kiezen voor een andere plaats in de organisatie.

De heer Van Driel geeft informatie over Overheidsloket 2000. De maatschappij verandert. De automatisering neemt toe. Mensen willen boodschappen doen vanuit hun luie stoel. Loket 2000 heeft drie speerpunten: zorg, bedrijven en bouwen en wonen. Voor het onderdeel Bouwen en wonen geldt een termijn van 3 jaar. De Rijksoverheid wil alles beschikbaar hebben in één loket. Zoveel mogelijk wordt virtueel aangeboden maar er komt ook een fysiek loket. B&W heeft in 1998 besloten te beginnen aan dit loket zonder druk van het rijk. Het is aangemeld bij VROM. Hier was men enthousiast en werd steun toegezegd. Er is gekozen voor een groeimodel van 3 tot 5 jaar. Stichting Woondiensten Enkhuizen heeft toegezegd mee te doen. Zij hebben reeds een loket wonen en zorg. Er is een workshop geweest en binnenkort starten cursussen. Het streven is dat burgers vanuit hun huis kunnen beschikken over gegevens over het eigen woningbezit, zoals plattegrond, verstrekte bouwvergunning. Zij kunnen bouwvergunnigen, kapvergunningen e.d. vanuit huis aanvragen. Om te weten wat de burger wil, moet het contact worden verbeterd. Met behulp van een chipcard zullen rijbewijzen e.d. digitaal afgegeven kunnen worden. Er zal een afsprakensysteem worden aangeschaft zodat er geen lange wachttijden meer zullen zijn. De overheid wil zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen.

De heer Dol vraagt of de interesse van VROM ook financiële hulp inhoudt. De heer Van Driel antwoordt dat het vooral interesse is; er wordt nu ook aangedrongen op financiële steun; er is een algemene pot voor 15 gemeentes.

De heer Boland vraagt of ook anderen zoals kadaster en makelaars meedoen aan Loket 2000. De heer Van Driel antwoordt dat het kadaster meedoet. Voor de makelaars wordt gedacht aan een roulatiemodel. De heer Boland is bang voor hoge kosten vanwege het vooruitlopen, de remmende voorsprong en de extra claim op de organisatie. De heer Van Driel antwoordt dat dit met de projectleider van het ministerie zal worden besproken en zal worden teruggekoppeld naar de commissie. De heer Boland vraagt of dit kan worden gekoppeld aan optie 3 van de Neo en of dit een productgericht verhaal is. De heer Van Huffelen antwoordt bevestigend.

Mevrouw Manshanden is voorzitter van de werkgroep Beleid en budget. Er zijn twee pilots: bij Groenvoorziening en bij Sociale voorzieningen. De budgethouder nieuwe stijl is een antwoord op de geïnventariseerde knelpunten. Het aantal budgethouders zal worden teruggebracht. De NEO sluit goed aan.

De heer Wiersma informeert naar een definitie van het begrip budgethouder nieuwe stijl. Mevrouw Manshanden antwoordt dat het er op neer komt dat dat degene is die verantwoordelijk is voor uitvoering en beleidsvoorbereiding; in een managementcontract zal worden vastgelegd wat precies de bevoegdheden zijn en waar men verantwoordelijk voor is. De manager krijgt een vast budget, waarbij wordt uitgegaan van de begroting. De heer Boland vraagt of het de bedoeling is dat de managers de budgethouders zijn. De heer Van Huffelen zegt dat dit verband zou kunnen bestaan. De heer Wiersma merkt op dat de verantwoording dan niet naar beneden in de organisatie wordt gebracht. Mevrouw Manshanden denkt dat met deelbudgethouders kan worden gewerkt. De terreinen worden beter afgebakend. De heer Wiersma pleit er voor niet te veel met deelbudgethouders te werken.

De heer Van Strien is secretaris van de OR. Voor de gehouden themadag voor het voltallige personeel waren slechts 5 afmeldingen om dringende redenen. Er is geïnventariseerd wat speelt bij het personeel. De grote lijn was dat men er trots op was voor de gemeente te werken. Bij de communicatie met de leiding loopt het spaak. De lijnen moeten worden verminderd. De vragen van diverse groepen zijn beantwoord of geïnventariseerd voor latere beantwoording. De groep van 150 - 170 personen was te groot om hen in één richting te laten denken, daardoor ging het doel van de bijeenkomst verloren: in plaats van praten over de structuur werd gesproken over het veranderproces. Er zal in kleiner verband verder worden gesproken. Dan zal de 'vuilniszak' met zeer worden besproken. Hiervoor zal geen extern bureau worden ingehuurd.

De heer Wiersma vindt dat te veel wordt gegist. Er is een 0-meting nodig om na een paar jaar te kunnen nagaan of het beter en/of efficiënter gaat. In het personeelskrantje stonden andere geluiden dan dat men trots is om hier te werken. Hij vindt dat zo'n artikel niet in de krant thuishoort en de sfeer bederft. De voorzitter wil geen belemmeringen opleggen aan het personeelskrantje maar betreurt het dat het op deze manier in de publiciteit is gekomen. Binnenkort zal er ook een positieve belichting komen.

De heer Van Driel zegt dat aan Loket 2000 een 0-meting vooraf is gegaan. De heer Franx pleit voor inschakeling van externe hulp bij de bijeenkomsten in januari. Voor praten met het management bestaat soms een drempel. Hij denkt aan zusterorganisaties of buurgemeenten. De heer Van Huffelen denkt dat externe hulp remmend kan werken en houdt de discussie liever onder elkaar. Bij de besprekingen in de groepen tijdens de gehouden bijeenkomst zijn geen remmingen geweest. De heer Dol merkt op dat een open gesprek met elkaar moet plaatsvinden, bij externe hulp wordt vaak in tegenstellingen gesproken.

De heer Boland is blij met de informatie nadat eerder een budget ter beschikking was gesteld. Hij wil graag op de hoogte worden gehouden of het tijdspad en de financiën goed verlopen. Ook wil hij het graag vernemen in het geval het niet goed mocht lopen.

De voorzitter zegt dat het vaker aan de orde zal komen. Hij betreurt het dat zo weinig raadsleden aanwezig zijn. Financiële implicaties zullen zeker worden besproken. Het is besproken in een open vergadering omdat alleen besloten wordt vergaderd als het over personen gaat. De heer Tesselaar vraagt waarom de eerdere drie besprekingen wel besloten waren; EB zal hieraan niet meer deelnemen. De voorzitter antwoordt dat men eerst wilde meten welke kant men op wilde gaan en daarom met de fractievoorzitters is overlegd. De voortgang van het proces wordt in de commissie besproken.

De heer Dol concludeert dat het niet waar is dat Enkhuizen slecht is voor zijn personeel zoals in de krant werd gesuggereerd. De voorzitter zegt dat in de volgende uitgave van het personeelsblad positievere geluiden zullen staan.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. N. Kegelaar, secretaris

Deel: ' Vergadering raadscommissie openbare werken Enkhuizen '
Lees ook