Gemeente Uithoorn

Op woensdag 5 februari a.s. vergadert de raadscommissie voor ruimte, leefomgeving en middelen vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda luidt als volgt:


1. Opening

2. Vaststellen verslag van de openbare vergadering d.d. 8 januari 2003

3. Mededelingen
a. Stand post onvoorziene uitgaven (wordt tijdens de vergadering uitgereikt)
b. Overzicht begrotingswijzigingen (wordt tijdens vergadering uitgereikt)
c. Overige mededelingen

4. Presentatie van dhr M. Witkamp en mevr. A. Meijerink inzake buurtbeheer

5. Voorstel inzake nieuwe luchtfoto's i.v.m. herziening Woningwet per 1 januari 2003

6. Circulaire inzake gemeentefonds december 2002
7. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit voor de percelen Boterdijk 95 en Het Korte Eind 1

8. Initiatiefvoorstel van GroenLinks inzake open software
9. Rondvraag

10. Sluiting

Burgers kunnen over de geagendeerde punten bij de behandeling van dat onderwerp gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aan de secretaris van de commissie, de heer H.J. Volkers, tel.: 513963.
Op donderdag 6 februari a.s. vergadert de raadscommissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Op de agenda staat o.a.: Verordening Participatie Raad Gehandicapten Uithoorn 2002.

Burgers kunnen over de geagendeerde punten bij de behandeling van dat onderwerp gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aan de secretaris van de commissie, de heer H.J. Volkers, tel.: 513963.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering raadscommissie ruimte, leefomgeving en middelen Uithoorn '
Lees ook