Gemeente Barendrecht

Raadscommissies vergaderen

Samenlevingszaken

Op maandag 1 juli vergadert de commissie Samenlevingszaken in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Eerste kwartaalrapportage 2002.

-Plan van scholen 2003 - 2005.

-Delegatie vaststelling wijziging / actualisering van het Gemeentelijk Rampenplan en deelplannen.

-Capaciteitsnotitie kinderopvang.

De secretaris van deze raadscommissie is de heer A. van den Berg, tel. 698 318.

Grondgebied

Op dinsdag 2 juli vergadert de commissie Grondgebied in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Verkenning verkeerssituatie Carnisselande. BOCA is uitgenodigd om ter vergadering een presentatie te verzorgen, waarna de commissie gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen en het voeren van discussie. Voor dit agendapunt is een uur gereserveerd.


-Planschadeverzoeken Piet Heinstraat 25 en 27.
-Inspraak en overleg bestemmingsplan Jan Gerritsepolder.
-Rotonde Barendrechtseweg/Henry Dunantlaan/Dierensteinweg.
-Hoofdfietsstructuur Carnisselande.

-Fietsenstalling NS-station.

-1e Kwartaalrapportage 2002.

-Notitie parkeren vrachtauto's.

De plaatsvervangend secretaris van deze raadscommissie is de heer B. Biesheuvel, tel. 698 342.

Middelen

Op woensdag 3 juli vergadert de commissie Middelen in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-1e Kwartaalrapportage 2002


De secretaris van deze raadscommissie is mevrouw M. Stolk, toestel 698 402.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Avenue Carnisse 82 (MB 2002-76), voor het plaatsen van twee markiezen (18-06-2002);

-Braamwede 3 (BA 2002-233), voor het vergroten van een woning (18-06-2002);

-Braamwede 21 (BA 2002-229), voor het vergroten van een woning (17-06-2002);

-Braamwede 35 (BA 2002-225), voor het vergroten van een woning (18-06-2002);

-Braamwede 37 (BA 2002-223), voor het vergroten van een woning (14-06-2002);

-Braamwede 39 (BA 2002-227), voor het vergroten van een woning (17-06-2002);

-Braamwede 43 (BA 2002-232), voor het vergroten van een woning (18-06-2002);

-Braamwede 49 (BA 2002-228), voor het vergroten van een woning (17-06-2002);

-Dierensteinweg 2 (BA 2002-222), voor het veranderen van de constructieruimte 1e etage (14-06-2002);

-Van Eesterenveld 17 (BA 2002-231), voor het plaatsen van twee dakkapellen (19-06-2002);

-Leedeweg (BA 2002-234), voor het oprichten van twee appartementengebouwen (28 appartementen) met stallingsruimte (19-06-2002);

-Operastraat 42 (BA 2002-224), voor het plaatsen vantwee dakkapellen (14-06-2002);

-Standerdmolen 27 en 29 (BA 2002-221), voor het vergroten van de woning (nr. 27) en het vernieuwen van twee schuren (14-06-2002);
-Talmaweg 38 (BA 2002-230), voor het plaatsen van een berging (19-06-2002);

-Van der Vlugtveld 22 (BA 2002-220), voor het vergroten van de woning (14-06-2002);

-Voordijk (kavel 11) (BA 2002-236), voor het oprichten van een woning (20-06-2002);

-Zalmwater 43 (BA 2002-218), voor het vergroten van de zolderkamer (14-06-2002);

-Zalmwater 47 (BA 2002-226), voor het vergroten van de zolderkamer (14-06-2002);

-Zalmwater 133 (BA 2002-219), voor het vergroten van de zolderkamer (14-06-2002);

-Ziedewijdsekade 90 (BA 2002-235), voor het plaatsen van een woonwagen (14-06-2002);

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Meldingen sloopvoornemen en sloopaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Koopliedenweg 22-28 (SA 2002-011), voor het slopen van het kantoor en een koelcel (11-06-2002);

De sloopaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat verzoeken om bouwvergunning zijn ontvangen voor:


-het oprichten van dakopbouwen aan het Zalmwater 35, 43, 47 en 133.
De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Carnisselande-Zuid".


-het aanbouwen van een berging bij de woning Wilhelminastraat 4 (BA2002-192).


-het realiseren van een woningvergroting bij de woning Wilhelminastraat 19 (BA2002-149).


-het vergroten van de woning Irenestraat 8 (BA2002-141).
De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Zuid".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 28 juni tot en met donderdag 25 juli 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 25 juli 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-de oprichting van een woning aan de Noldijk 137.
Door familie P.A. van der Molen is een verzoek om vrijstelling ingediend voor de oprichting van een woning aan de Noldijk 137 (ons kenmerk BA 2002-187).

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Oost" waarvoor inmiddels de inspraak- en overlegprocedure is gestart.


-het bouwen van een onderwijsgebouw en gymzaal aan de Evertsenstraat (Reas-locatie).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Centrum-Noord".

Het college is voornemens een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van de woning en het onderwijsgebouw. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

De stukken liggen van vrijdag 28 juni tot en met donderdag 25 juli 2002 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij het college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij haar besluit tot het in gang zetten van de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Banjohof 9 (BA 2002-173), voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en een dakkapel in het achterdakvlak (19-06-2002);


-1e Barendrechtseweg 134 (MB 2002-075), voor het plaatsen van een hobbykas (14-06-2002);

-Binnenland (BA 2002-191), voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen van speelwerktuigen (19-06-2002);

-Emmastraat 56 (BA 2002-161), voor het vergroten van de woning (19-06-2002);

-Van Hogendorpsingel 14 (MB 2002-70), voor het plaatsen van een blokhut (20-06-2002);

-De Keerweer 9 (MB 2002-062), voor het plaatsen van een berging (19-06-2002);

-Marijkesingel 30 (BA 2002-150), voor het vergroten van twee noodlokalen (20-06-2002);

-Meerwedesingel 110 (MB 2002-067), voor het plaatsen van een blokhut (19-06-2002);

-Reijerwaardseweg 14 (BA 2002-188), voor het plaatsen van een schuur (18-06-2002);

-Veluwemeer 16 (BA 2002-015), voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak (12-06-2002);
-Voordijk-Carnisser Baan (BA 2001-177), voor het oprichten van een fiets- en voetgangersbrug (18-06-2002);

-Wilgenwede 58 (MB 2002-057), voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (19-06-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Verleende sloopvergunning/positieve reactie op melding sloopvoornemen:


-t.h.v. Boezemweg/Stationsweg (SA 2002-008), voor het slopen van een duiker fase 1 (20-06-2002);

-nabij Gebroken Meeldijk (SA 2002-009), voor het slopen van een duiker fase 1 (20-06-2002);

-Evertsenstraat 14 en 16 (SA 2002-006), voor het slopen van twee gebouwen (gymzaal en kantoor) (17-06-2002);

-t.h.v. Stationsweg (SA 2002-010), voor het slopen van perrontunnel (20-06-2002);

-Voordijk 466 (SA 2002-007), voor het slopen van een woning (17-06-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De sloopvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Carnisselande wordt op woensdag 3 juli het spreekuur gehouden in de personeelsruimte van Waterpoort, te bereiken via de zij-ingang van het gebouw. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 1 juli bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 2 juli krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail: gemeente@barendrecht.nl o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-Evertsenstraat 5 Pterocarya (vleugelnoot), 1 Betula (berk), 1 Prunus (sierkers), 1 Acer (esdoorn), 2 Taxus (venijnboom), 1 Sorbus (Lijsterbes) in verband met nieuwbouw school en gymzaal.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B. Rousse, telefoon: 0180 - 643 163.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud papier

Op zaterdag 29 juni, de laatste zaterdag van de maand, kunt u weer oud papier buiten zetten.

Het oud papier hoeft niet in een gemeentelijke huisvuilzak, maar dient wel goed gebundeld of verpakt te zijn.

De wagen rijdt in één dag door alle straten van Barendrecht. Daarom is het heel belangrijk dat het papier vóór 8.30 uur buiten staat!!

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:


-nabij de woning Dintel 28

-nabij de woning Mr. Lohmanstraat 25

-nabij de woning Kempenaar 46

Bezwaren

Tegen deze maatregel kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn tot en met donderdag 8 augustus 2002, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 920, 3000 AX Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De stukken liggen ter inzage bij de sector Samenlevingszaken, Evertsenstraat 14, tel. 698 298.

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-begeleidingsvrijwilligers(sters) voor individuele activiteiten met logeetjes voor Het Logeerhuis. Taken: samen wandelen, naar de speeltuin of voorlezen.

Tijd: Het aantal uren en de dagen is nader overeen te komen.


-vrijwilligers die het leuk vinden zorg te dragen voor de verkoop van boeken, muziek en bijbels in de bijbelkiosk op winkelcentrum Zuidplein Hoog voor de St. Interkerkelijke Evangelisme.

Tijd: in overleg, naar keuze, graag minimaal een dagdeel per week. (Niet op zondagen)

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:


-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.


-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt. Tel.: 0180-626 437.

Wijkavond voor bewoners

Binnenland, Driehoek, Centrum-Oost en Noord I t/m IV

Op donderdag 4 juli organiseert het college van burgemeester en wethouders een wijkavond voor de bewoners van de wijken Binnenland, Driehoek, Centrum-Oost en Noord I t/m IV. De avond start om 20.00 uur en vindt plaats in de foyer van theater Het Kruispunt (Middenbaan 111).

In de komende vier jaar nodigt het college alle wijken uit voor een wijkavond. Tijdens de avond wordt u onder andere geïnformeerd over de plannen en ontwikkelingen in uw wijk en heeft u de mogelijkheid om met de collegeleden te spreken.

Uitnodiging

Alle bewoners van de wijken Binnenland, Driehoek, Centrum-Oost en Noord I t/m IV hebben een uitnodiging met antwoordkaart ontvangen. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel wil komen, kunt u zich telefonisch aanmelden bij Bureau Communicatie, mw. W. Meulendijk (0180) 698 451.

Vanavond: Informatieavond voor bewoners

Eind maart was in gebouw Waterpoort de eerste 'informatie-avond nieuwe stijl' voor (toekomstig) bewoners van Barendrecht-Carnisselande en Portland. Ongeveer 70 mensen waren daarbij aanwezig. Vanavond is er weer een informatieavond. Deze avond wordt gehouden in de mediatheek van basisschool De Zeppelin in Waterpoort (Middeldijkerplein 3). Iedereen is welkom, de avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Op het programma staan de volgende drie onderwerpen:


-Wijkpark Portland; de gemeente Albrandswaard ontvouwt de plannen voor dit nieuwe park.

-Noodhuisvesting basisonderwijs; een informatieve presentatie over het plan voor twee grote noodscholen.

-TramPlus; meer informatie over de meest recente ontwikkelingen.
De informatieavonden over Carnisselande / Portland zijn voortaan vier keer per jaar, steeds ongeveer twee weken na het verschijnen van deze nieuwsbrief. De avonden worden georganiseerd door de Ontwikkelings Maatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ). Dit orgaan is namens Barendrecht en Albrandswaard belast met de bouw van de nieuwbouwlocatie Carnisselande / Portland.

Informatiemarkt Carnisselande/Portland

zaterdag 5 oktober 2002

locatie: Waterpoort Carnisselande

De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard organiseren op zaterdag 5 oktober een informatiemarkt voor (toekomstige) bewoners van Barendrecht-Carnisselande en Portland.

Doe mee!

Wij stellen de deelname van Barendrechtse en Albrandswaardse verenigingen en instellingen zeer op prijs. Deze week is een uitnodigingsbrief met antwoordformulier verstuurd naar alle verenigingen en instellingen. Als u geen brief heeft ontvangen, maar wel geïnteresseerd bent in deelname kunt u de uitnodigingsbrief, het liefst per e-mail, opvragen via: w.meulendijk@barendrecht.nl o.v.v. Informatiemarkt Carnisselande/Portland. U kunt ook bellen met Bureau Communicatie van de gemeente Barendrecht op (0180) 698 451.

Reageren voor 12 juli!

U kunt zich tot 12 juli aanmelden voor deelname aan de informatiemarkt. Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt voor de markt en wordt het demonstratieprogramma samengesteld. Deze informatie ontvangt u uiterlijk eind augustus 2002. Als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare marktkramen overschrijdt wordt een reservelijst opgesteld. Ook hierover ontvangt u informatie.

Informatiebijeenkomst aanwijzing gemeentelijke monumenten

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Barendrecht op aanbeveling van de gemeentelijke monumentencommissie besloten een aantal objecten in Barendrecht als gemeentelijk monument aan te wijzen. Op dit moment heeft Barendrecht 18 rijksmonumenten en 42 gemeentelijke monumenten. De monumentencommissie heeft geadviseerd om aanvullend nog een vijftal objecten op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Zij heeft daartoe een inventarisatie gemaakt en een beoordeling door een deskundige op dit gebied laten uitvoeren. De gemeente Barendrecht heeft dit advies overgenomen.

Voordat tot de officiële plaatsingsprocedure wordt overgegaan, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de eigenaren van de objecten en andere geïnteresseerden. Naar aanleiding van de bijeenkomst verneemt de gemeente graag uw reactie op het voornemen van de gemeente tot plaatsing van vijf nieuwe objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. Ook positieve reacties zijn welkom.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 3 juli 2002 in Theater Het Kruispunt, Middenbaan 111. De bijeenkomst start om 20.00 uur in zaal 3. Na een inleiding door wethouder C. Silvis, geeft de heer Visse van Adviesbureau MSP een toelichting op de concept monumentenlijst en de totstandkoming ervan. Ook geeft hij inzicht in het vervolg van de procedure. Na de pauze krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken over het gemeentelijk voornemen tot plaatsing van vijf monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst.

Te koop in Barendrecht:

Tien ruime vrije kavels in Ter Leede

Op zoek naar het huis van uw dromen? Laat het bouwen op één van de tien vrije sector kavels in de nieuwe Barendrechtse wijk Ter Leede. Deze wijk ligt in de zuidoosthoek van Barendrecht nabij het recreatiegebied Oude Maas.

De tien vrije kavels, die worden aangeboden door de gemeente Barendrecht, variëren in oppervlakte van 580 tot 875 vierkante meter. Voor de zes kavels aan de buitenrand van Ter Leede bedraagt de prijs 450 euro per vierkante meter (excl. BTW) en de overige vier kavels kosten 400 euro per vierkante meter (excl. BTW). Bij de verkoop geeft de gemeente voorrang aan mensen die hun woning elders in Barendrecht verplicht moeten verlaten en daarnaast maken ook mensen die reeds in Barendrecht wonen of mensen die economisch aan Barendrecht gebonden zijn meer kans.

Dinsdag 2 juli is er in de Foyer van theater Het Kruispunt (Middenbaan 111, aanvang 20.00 uur) een speciale voorlichtingsavond, waar ook een informatiepakket met registratieformulier verstrekt zal worden. Vervolgens kunnen belangstellenden hun interesse tot uiterlijk 22 augustus kenbaar maken door het registratieformulier te retourneren. Een onafhankelijk notaris zal de kavels uiteindelijk bij loting toewijzen. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de voorlichtingsavond te komen, kunnen het informatiepakket met registratieformulier vanaf 3 juli ook per e-mail opvragen. Dat kan bij Bianca van Vliet (gemeente Barendrecht), haar e-mail adres is B.van.Vliet@Barendrecht.nl Telefonisch is zij bereikbaar onder nummer 0180-698249.

Wielerronde Barendrecht op zaterdag 27 juli

Vakantiegangers opgelet!

Het parcours is afgesloten van 8.00 tot 20.00 uur. Tussen 12.00 en 19.00 uur worden de wedstrijden verreden op het parcours:
-Binnenlandse Baan - Lindehoevelaan - Dorpsstraat-oost - Buitenlandse Baan - Binnenlandse Baan.

Iedereen die binnen het parcours woont en deze dag de auto wil gebruiken, doet er verstandig aan om zijn auto op vrijdag al te verplaatsen. Omleidingen voor het doorgaande verkeer worden aangegeven door middel van gele routeborden.

27 juni 2002

Deel: ' Vergadering Raadscommissies Barendrecht '
Lees ook