Gemeente Goes

Volgende week maandag 1 februari vergadert de commissie ruimtelijke ordening, financiën en onderwijs over onderwerpen die in de raadsvergadering van 18 februari aan de orde komen. De commissievergadering is in het stadhuis aan de Grote Markt en begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

De raadscommissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders over voorstellen aan de gemeenteraad. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag ( behalve vrijdagmiddag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij Bureau Voorlichting in het

U kunt tijdens de commissievergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tijdens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de behandeling van de agendapunten kan de voorzitter u het woord geven. In de meeste gevallen zal het dan alleen nog over nieuwe gezichtspunten gaan.

De commissie bespreekt volgende week de volgende onderwerpen:
* Gedachtenwisseling met gedeputeerde Van Zwieten over woningbouwplanning in het algemeen en die van Goes in het bijzonder aan de hand van stellingen van het commissielid J. Jansen.

* Bezwaar tegen de streekplanherziening intensieve veehouderij.
* Vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor de kavel Korstanje.

* Parkeervoorstel 1999.

* Aankoop perceel grond gelegen aan de Schottersweg en de Poelweg te Goes.

* Aankoop perceel grond gelegen aan de Schottersweg te Goes.
* Wijziging van de "Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 1998".

* Aanpassing Legesverordening 1999.

* Notitie over gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing.
* Verlenen van gemeentegarantie voor een geldlening van Tennisvereniging De Schaepskooi.

* Diverse begrotingswijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering raadscommissies Goes '
Lees ook