Raad voor het openbaar bestuur

Het nieuws van de Rob is op 28 januari 2003 bijgewerkt. Uit de Rob vergadering van 23 januari 2003
De Raad heeft op de 56e vergadering opnieuw gesproken over de bestuurlijke inbedding van veiligheidsregio's en bestuur in stedelijke regio's. Beide voorgenomen adviezen bevinden zich in de eindfase. De precieze uitwerking gaf aanleiding tot verdere discussie. De Raad is voornemens de definitieve adviezen vast te stellen op de vergadering van 13 februari aanstaande.

Daarnaast stond een nieuw onderwerp op de agenda: de relatie tussen de zorg voor veiligheid en grondrechten. In het strategisch akkoord van het kabinet Balkenende staat de zorg voor meer veiligheid centraal. Door de pre-occupatie met vragen rondom veiligheid worden inperkingen van vrijheden van burgers voorgesteld die schuren tegen de grenzen van onze rechtsstaat of daar zelfs overheen gaan, zonder dat men het zelf in de gaten heeft. Dat laatste is het meest zorgelijk.

De taakstelling van de Rob is adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid met het oog op het vergroten van doelmatigheid en doeltreffendheid en met bijzondere aandacht voor de beginselen van de democratische rechtsstaat. Met de grote aandacht van politiek en bestuur voor de veiligheid van de burger in de komende periode lijkt het geen overbodige luxe als de Rob met nadruk aandacht vraagt voor de andere kant van het verhaal, de overheidsvrije sfeer, zoals die al eeuwenlang is gecodificeerd in ons constitutioneel bestel.

De Raad ziet overigens beide kanten van de medaille. De problemen ten aanzien van veiligheid zijn zeer reëel. Naast aandacht voor bescherming van de grondrechten dient - gegeven deze grondrechten
- nadrukkelijk gekeken te worden naar de mogelijkheden de veiligheid van burgers verder te vergroten. De Raad zal over het onderwerp veiligheid en grondrechten in mei een bijeenkomst organiseren.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vergadering ROB van 23 januari 2003 '
Lees ook