Provincie Friesland

13 mei 2002, 17.00 uur: Statencommissie Ruimtelijke Ordening

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G.Venema, tel. 058 - 292 54 29 e-mail c.venema@ sis.fryslan.nl Hoofdpunten:-Werkgelegenheidsproject in de Restauratiebranche.
(voor dit punt zijn de leden van de commissie AEZ ook uitgenodigd)

Aan de commissie wordt gevraagd positief te adviseren over een voorstel om maximaal 39.200,- toe te kennen aan het "'Werkgelegenheidproject in de restauratiebranche". Dit projectplan heeft tot doel het aantal leerlingen dat de restauratieopleiding volgt te vergroten.

-Provinciale Beleidsregels ter Uitvoering van de Flora- en faunawet en voor het Provinciaal Soortenbeleid.
Aan de commissie wordt een statenvoorstel voorgelegd tot vaststelling van de Provinciale Beleidsregels ter Uitvoering van de Flora- en faunawet en voor het Provinciaal Soortenbeleid. Daarnaast wordt de reactienota voorgelegd waarin Gedeputeerde Staten reageren op de binnengekomen inspreekreacties. Door Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld om de verordening onmiddellijk na vaststelling in te laten gaan.

-Landschapsbeheer Friesland.
Omdat het geld dat door het Ministerie van LNV beschikbaar wordt gesteld voor de provinciale stich-tingen landschapsbeheer nu op een andere wijze over de provincies wordt verdeeld en daardoor het rijksbudget voor Landschapsbeheer Friesland wordt verlaagd van 450.273,-- tot 302.671,- wordt door Gedeputeerde Staten voorgesteld om het verschil van 147.602,--. te compenseren . Dat voorstel wordt meegenomen bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Aan de commissie wordt nu eerst een notitie met de nodige achtergrondinformatie voorgelegd.

-Co-financiering ICES-projecten "Natte natuur". Op grond van de afspraken die gemaakt zijn in het noordelijk samenwerkingsverband SNN kan voor ICES-projecten natte natuur maximaal 50% aan ICES-middelen worden toegekend. Dat percentage blijkt in de praktijk niet voldoende om de financiering van dergelijke projecten rond te krijgen. Omdat een aantal andere financieringsmogelijkheden is weggevallen stellen Gedeputeerde Staten voor om uit de flexibele reserve een bedrag van maximaal 1,36 miljoen beschikbaar te stellen voor provinciale co-financiering. Ook wordt voorgesteld om vanuit dit budget geld beschikbaar te stellen voor de projecten "Swette de Burd" en "De Fennen". Omdat bij eerdere behandeling van deze beide projecten in de commissie door een aantal fracties bezwaren naar voren waren gebracht is door Gedeputeerde Staten besloten om het eerdere voorstel beter te onderbouwen en toe te lichten voor wat betreft de betekenis van de ICES-projecten Natte Natuur en het Projectvoorstel Swette - de Burd.
-Bestuursopdracht Plan Kleine Waterrecreatie. In de op 6 februari 2002 vastgestelde "Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2002-2010 is aangekondigd dat het inmiddels 10 jaar oude Plan Kleine Watersport zal worden geëvalueerd en herzien. Aan de commissie wordt nu de bestuursopdracht voor het Plan Kleine Waterrecreatie voorgelegd met de vraag het college hierover te adviseren.

-Onderzoek ten behoeve van het beleid met betrekking tot het IJsselmeergebied en de Waddenzee.
Het Ministerie van LNV heeft het initiatief genomen om samen met Rijkswaterstaat, het Ministerie van VROM en de IJsselmeer- en Waddenprovincies een onderzoek voor te bereiden naar de vaarpatronen,
- motieven en -wensen van de waterrecreatie. Dit onderzoek dient een kwalitatief en kwantitatief beeld op te leveren van de vaarrecreatie in het IJsselmeergebied in relatie tot de Waddenzee als vaargebied. Aan de commissie wordt gevraagd de opzet van het onderzoek te bespreken, de financiering komt aan de orde bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

-Intentieafspraken verstedelijking tot 2010 provincie Fryslân. De afspraken die zijn vastgelegd in het voorliggende intentiedocument zijn het resultaat van het overleg over verstedelijking tussen de staatssecretaris van VROM, de provincie Fryslân en vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden. Het convenant gaan in na goedkeuring door Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Leeuwarden. Aan de commissie wordt om advies gevraagd. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribuneTijdens vergaderingen van Statencommissies krijgt u de gelegenheid om - hooguit 5 minuten - op een agendapunt in te spreken. Een verzoek hiertoe kunt u voor het begin van de vergadering schriftelijk indienen bij de voorzitter van de commissie. Geeft u hierbij aan op welke punten u in wilt spreken.Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij de secretaris van de commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage in: het informatiecentrum van de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden, tel. 058 - 292 55 24. U kunt de stukken ook op deze website bekijken.
Wenst u een bericht van ons, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op het internet? Geef uw e-mailadres dan door via provincie@fryslan.nl. 10 mei 2002
Laatste wijziging: 8-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Vergadering Statencommissie Ruimtelijke Ordening Friesland '
Lees ook